Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Verslumo iniciatyvų skatinimas

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus          

2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A1-389

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLUMO INICIATYVŲ SKATINIMO PROGRAMOS  LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo tikslus, uždavinius, remiamas veiklas bei prašymų finansavimo ir atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo įstatymu (toliau – Įstatymu), Skuodo rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2014–2020 metams, Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiu veiklos planu.

3. Skuodo rajono savivaldybės taryba (toliau – taryba) lėšas verslumo iniciatyvų skatinimo programai (toliau – Programai) numato tvirtindama metinį savivaldybės biudžetą pagal Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 5 programą „Tvarios ir saugios aplinkos kūrimo, verslo ir žemės ūkio plėtra“.

4. Pagal šią Programą finansinė parama teikiama smulkaus verslo (toliau – SV) subjektams: labai mažoms, mažoms įmonėms, atitinkančioms Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, fiziniams asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, kurios veiklą vykdo ir kurių buveinės adresas yra Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje. 

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAS, UŽDAVINIAI IR  RĖMIMO LĖŠŲ SUDĖTIS 

5. Programos tikslas – verslo rėmimo, gyventojų verslumo bei jų darbinės veiklos skatinimas, verslo aplinkos gerinimas bei investicijų pritraukimas Skuodo rajone.

6. Programos rėmimo prioritetas – skatinti savarankiško užimtumo siekiančius fizinius asmenis bei įmones kurti ir plėtoti smulkųjį verslą gamybos, paslaugų ir prekybos srityse.

7. Programos uždaviniai:

7.1. didinti vietos gyventojų užimtumą;

7.2. sudaryti kuo palankesnes sąlygas plėtoti smulkųjį verslą, siekiant išlaikyti esamas ir kurti naujas darbo vietas;

7.3. ugdyti vietos gyventojų verslumą.

8. Programos finansavimo šaltiniai – Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšos. 

III SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMAS 

9. Finansavimas teikiamas kompensavimo principu (išskyrus 10.7, 10.9, 10.11 papunkčiuose nurodytas paramos rūšis), tai yra kompensuojama dalis arba visos smulkaus verslo subjekto, fizinio asmens, vykdančio individualią ūkinę-komercinę veiklą, patirtos išlaidos (patirtos ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos) be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Nuostata dėl PVM nekompensavimo taikoma tik PVM mokėtojams.

10. Programos lėšos skiriamos šioms išlaidoms kompensuoti ar finansuoti: 

Eil. Nr.

Finansuojamos priemonės

Santykinė paramos dalis nuo patirtų išlaidų, proc.

Maksimalus paramos dydis vienam verslo subjektui

Paramos gavėjai, paramos periodiškumas

 Privalomos sąlygos

10.1.

Gamybinių pastatų ir statinių projektavimo ir techninės dokumentacijos rengimo išlaidų dalinis kompensavimas[1]

80 proc.

800 Eur 1 verslo subjektui

Verslą pradedantys ar plečiantys verslininkai,

1 kartą per 5 metus

Pastatai turi būti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje.

Veikla tuose pastatuose bus vykdoma ne trumpiau kaip 5 metus

10.2.

Naujų darbo vietų sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas[2]

(darbo vietos funkcionavimui reikalingų darbo priemonių, įrangos įsigijimo, montavimo išlaidos)

80 proc.

2000 Eur 1 darbo vietai

Verslą pradedantys ar plečiantys verslininkai.

Bet kada, sukūrus naują darbo vietą

Su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai.

Darbuotojų skaičius nemažėja bent 2 metus.

Įdarbinti darbuotojai yra registruoti Skuodo rajone.

 

10.3.

Verslo planų (banko paskolai gauti, finansinei paramai verslo pradžiai ar plėtrai), investicinių projektų, projektų paraiškų rengimo išlaidų kompensavimas (išlaidos konsultantų ir ekspertų paslaugų apmokėjimui)

80 proc.

500 Eur 1 paslaugai per metus

Verslą pradedantys ar plečiantys verslininkai.

Periodiškumas neribojamas

Skiriama pateikus pažymą / sutartį projektui finansuoti.

 

10.4.

Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų dalinis kompensavimas

80 proc.

400 Eur pirmais veiklos metais, 200 Eur antrais veiklos metais

Ne anksčiau kaip prieš 2 metus verslą pradėję subjektai.

 

Pateikiama nekilnojamojo turto nuomos sutartis, įregistruota VĮ Registrų centre. Nuomojamos patalpos yra Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir priskirtos negyvenamųjų pastatų grupei.

 

 

10.5.

Įrangos įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas

80 proc.

Ne daugiau 1000 Eur pareiškėjui (tik 1 kartą)

Ne anksčiau kaip prieš 2 metus verslą pradėję subjektai 

 

Nuomojama / įsigyjama įranga susijusi su verslo subjekto vykdoma ūkine – komercine veikla.

 

10.6.

Rinkodaros priemonių diegimo išlaidų dalinis kompensavimas

(Reklaminių leidinių, skrajučių, stendų, iškabų, viešinimo paslaugų, tyrimų susijusių su konkurentais ir rinkos analizė, naujų rinkų suradimo išlaidos, internetinių svetainių kūrimo ir palaikymo išlaidos)

 

80 proc.

300 Eur 1 kartą per metus

Visi ūkinę-komercinę veiklą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys

 

Rinkodaros priemonės, susijusios su verslo subjekto vykdoma ūkine-komercine veikla

 

10.7.

Verslo įmonių, verslininkų skatinimo priemonių finansavimas

100 proc.

Ne daugiau kaip 200 Eur 1 verslo subjektui (nominantui) per metus

Verslininkų asociacijos

Posėdžio, kuriame buvo išrinkti kandidatai, protokolo išrašas.

10.8.

Dalyvavimo parodose, mugėse išlaidų (dalyvių mokesčio, stendų nuomos ir pan.) išlaidų finansavimas

100 proc.

Ne daugiau kaip 700 Eur 1 subjektui per metus

Privatūs fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę-komercinę veiklą, Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios verslo įmonės

Jei šios išlaidos nėra finansuojamos iš kitų lėšų šaltinių.

10.9.

Seminarų, mokymų, konferencijų  organizavimo finansavimas

100 proc.

Ne daugiau kaip 1500 Eur

Skuodo rajono savivaldybės administracija, verslininkų asociacijos

Pateikiama renginio darbotvarkė / programa.

10.10.

Įmonės įregistravimo ir su įmonės steigimu susijusių išlaidų dalinis finansavimas

80 proc.

Ne daugiau kaip 100 Eur

Juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę-komercinę veiklą, įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 3 mėn.

Pateikiami juridinio asmens įregistravimą patvirtinantys dokumentai

10.11.

Jaunimo verslumo skatinimo renginių išlaidųfinansavimas

100 proc.

1000 Eur 1 dalyviui per metus

Verslininkų asociacijos

Pateikiamas trumpas planuojamo renginio aprašymas ir vertinimo komisijos protokolas.

11. Vienam subjektui per metus gali būti skirta ne daugiau kaip 4 000 Eur (nepriklausomai nuo to, pagal kelias priemones, išvardintas 10 punkte, prašoma paramos).

12. Parama paskolos palūkanų daliniam kompensavimui nėra priskiriama prie finansuojamų priemonių, nes tokias kompensacijas siūlo ir teikia Invega (UAB „Investicijų ir verslo garantijos“). Išsamią informaciją galima gauti www.invega.lt.

13. Programoje numatyta finansinė parama neteikiama:

13.1. SV subjektams, kurių buveinė nėra registruota Skuodo savivaldybės teritorijoje, fiziniams asmenims, kurių gyvenamoji vieta nėra Skuodo rajono savivaldybė.

13.2. SV subjektams, fiziniams asmenims, kurie yra bankrutavę ar bankrutuojantys, yra nemokūs bei vykdo restruktūrizaciją, turi likviduojamos įmonės statusą ar mokestinę nepriemoką valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos bei yra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams.

13.3. SV subjektams, fiziniams asmenims, kurie anksčiau naudojosi parama iš Programos lėšų ir neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį.

13.4. Įmonėms, užsiimančioms įvairia veikla, kurių paskutinių finansinių metų pajamos iš Programos neremtinos veiklos, nurodytos Tvarkos aprašo VII skyriuje, sudaro daugiau kaip 1/3 visų paskutinių finansinių metų įmonės pajamų.

14. Verslumo iniciatyvų skatinimo programos lėšų valdytojas yra administracijos direktorius.

15. Paramos gavėjų pateiktų prašymų vertinimą atlieka Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Verslo prašymų vertinimo komisija (toliau – Komisija), pagal šiuos atrankos kriterijus (prioritetus):

15.1. sukuriamų naujų darbo vietų (visai darbo dienai) skaičių;

15.2. verslo subjektas numato plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ūkinę komercinę veiklą;

15.3. verslo subjektas numato diegti inovacijas versle ar ūkinėje komercinėje veikloje;

15.4. paramos prašo šioms socialinės atskirties grupėms priskiriami asmenys:

15.4.1. neįgalieji;

15.4.2. išėję iš įkalinimo įstaigų;

15.4.3. pilnametystės sulaukę našlaičiai;

15.4.4. daugiau nei tris vaikus iki 18 m. auginantys asmenys.

16. Programos finansavimas vykdomas pagal metiniame savivaldybės biudžete faktiškai numatytas lėšas Programai finansuoti. 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR REIKALINGŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

17. Prašymai (1 Priedas) suteikti finansinę paramą iš Programos lėšų gali būti teikiami visus metus. Jei baigiasi finansiniams metams skirtos programos lėšos, prašymo svarstymas gali būti perkeltas ir svarstomas ateinančiais metais.

18. Kvietimas teikti prašymus skelbiamas Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) interneto svetainėje adresu www.skuodas.lt.

19. Norintys gauti norimą finansinę paramą iš Programos lėšų, Savivaldybės administracijai pateikia:

19.1. nustatytos formos prašymą (1 priedas);

19.2. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą;

19.3. visus juridinę galią turinčius dokumentus, patvirtinančius verslo subjekto patirtas išlaidas, pvz. sutartį su rangovu, privačiu konsultantu ar konsultavimo įmone.

20. Visų prie prašymų pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas.

21. Prašymai apie verslo subjekto patirtas išlaidas gali būti teikiami tik už praėjusius 12 mėnesių iki prašymo teikimo dienos.

22. Prašymai ir (ar) papildomi dokumentai gali būti tikslinami, pateikus Savivaldybės administracijai motyvuotą prašymą. 

V SKYRIUS

VERTINIMAS IR FINANSAVIMAS 

23. Komisija sudaroma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš 2 verslo atstovų, 1 Skuodo rajono savivaldybės nario ir 3 savivaldybės administracijos atstovų. Komisija renka komisijos pirmininką.

24. Komisijos pirmininkas inicijuoja Komisijos posėdžius ir jiems vadovauja. Jeigu pirmininkas nedalyvauja posėdyje, posėdžiui vadovauja Komisijos pasiūlytas narys.

25. Apie rengiamą Komisijos posėdį ir numatomą posėdžio darbotvarkę visi Komisijos nariai informuojami elektroniniu paštu iki jo likus ne vėliau kaip dviem darbo dienoms (esant reikalui posėdžio darbotvarkę galima patikslinti ir apie tai pranešti iki posėdžio pradžios).

26. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Posėdžių protokolai  saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

27. Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas. Jis rašo posėdžio protokolą, derina posėdžio darbotvarkę, informuoja Komisijos narius apie posėdžio laiką ir darbotvarkę.

28. Komisijos posėdžiai vyksta ne dažniau kaip kartą per mėnesį, atsižvelgiant į poreikį.

29. Komisija, įvertinusi kiekvieną prašymą, Savivaldybės administracijos direktoriui teikia pasiūlymą dėl prašymų finansavimo.

30. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymus, priima sprendimą dėl lėšų skyrimo, kuris įforminamas administracijos direktoriaus įsakymu. Su verslo subjektu sudaroma lėšų naudojimo sutartis. Sutartis nepasirašoma, jei lėšos skiriamos Skuodo rajono savivaldybės administracijai.

31. Kvietimas pasirašyti finansinės paramos teikimo sutartį galioja 14 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo yra skiriamos lėšos paramos gavėjui, pasirašymo dienos.

32. Paramos gavėjui skirtas smulkaus verslo rėmimo lėšas perveda ir šių lėšų finansinę apskaitą vykdo Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyrius. 

VI SKYRIUS

ATSKAITOMYBĖ IR PRIEŽIŪRA 

33. Lėšų gavėjas turi pateikti išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus.

34. Visos išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose galiojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

35. Lėšos per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos pervedamos į nurodytą lėšų gavėjo sąskaitą banke.

33. Priemonės turi būti įgyvendintos, išlaidos faktiškai patirtos ir apmokėtos iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Visi su priemonės įgyvendinimu susijusias išlaidas pateisinantys ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai turi būti išrašyti iki šios datos.

33.6. Lėšų darbo vietai steigti gavėjas, panaikinęs įsteigtą darbo vietą, Savivaldybės administracijai turi grąžinti: visas lėšas, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 75 procentų lėšų, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

33.7. Lėšų gavėjas per 24 mėnesių laikotarpį nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos be Savivaldybės administracijos sutikimo neturi teisės:

33.7.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti programos lėšomis įgytą turtą;

33.7.2. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, kurį įsigijo steigdamas (pritaikydamas) darbo vietas;

33.7.3. keisti įdarbinto asmens darbo vietą ar darbo funkcijas, nustatyti ne visą darbo laiką arba ne visą darbo savaitę, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 146 straipsnyje, jeigu to nebuvo numatęs prašyme.

33.7.4. Savivaldybės administracija bet kuriuo metu gali pareikalauti papildomos informacijos iš programos vykdytojo apie atliktų darbų eigą ir lėšų panaudojimą įgyvendinant priemonę. 

VII SKYRIUS

PROGRAMOS NEREMTINOS VEIKLOS RŪŠYS 

34. Programa remia visų sričių smulkųjį verslą, išskyrus šias veiklos rūšis:

34.1. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba;

36.2. tabako gaminių gamyba ir prekyba;

36.3. automobilių degalų mažmeninė prekyba;

36.4. variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas;

36.5. maisto, pramoninių ir kitų prekių prekyba (taikoma tik įmonėms, turinčioms daugiau kaip 10 darbuotojų);

36.6. finansinis tarpininkavimas;

36.7. draudimo veikla ir pensijų lėšų kaupimas;

36.8. nekilnojamojo turto operacijos;

36.9. medžioklės ir su ja susijusių paslaugų veikla;

36.10. azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla;

36.11. vaistinių veikla Skuodo mieste. 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

37. Programos lėšų panaudojimą kontroliuoja Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

38. Smulkaus verslo rėmimo tvarka remiasi 2013 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 1407/2013 dėl Sutarties „Dėl Europos Sąjungos veikimo“ 107 ir 108 taikymo nuostatomis.

39. Už dokumentų, suteikiančių teisę gauti paramą, ir kitų pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.

 

Prašymo suteikti finansinę paramą forma

_____________________

  [1] Naujai statomi pastatai, rekonstruojami ir pritaikomi gamybai pastatai.

[2] Veikiančioje verslo įmonėje darbo vieta laikoma naujai įkurta tada, jei didėja bendras darbo vietų skaičius.

[3] Veikiančioje verslo įmonėje darbo vieta laikoma naujai įkurta tada, jei didėja bendras darbo vietų skaičius.Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-14 15:02:40
MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.