Spausdinti
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Pranešimai
Reikalavimai gyvūnų augintinių (šunų, kačių) laikytojams

Gyvūnų laikytojų pareigas, draudžiamus veiksmus, bendruosius ir specialiuosius reikalavimus gyvūnų laikymui ir priežiūrai, gyvūnų augintinių, bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikymo ir priežiūros reikalavimus savivaldybės teritorijos kaimo ir miesto gyvenamosiose vietovėse nustato Gyvūnų laikymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. A1-691 „Dėl Gyvūnų laikymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“.

Gyvūnų laikytojas, be Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme nurodytų pareigų, turi:

1. užtikrinti, kad šunys, katės, šeškai ir kiti pasiutligei imlūs gyvūnai būtų vakcinuojami nuo pasiutligės, kaip numatyta Pasiutligės kontrolės reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu, ir turėti dokumentą, kuriuo patvirtinamas gyvūno vakcinavimas nuo pasiutligės;

2. nedelsiant pranešti apie, jo nuomone, užkrėstą, užsikrėtusį ar sergantį pasiutlige ar kita užkrečiamąja liga gyvūną Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai Skuodo valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai arba privačiam veterinarijos gydytojui;

3. užtikrinti, kad viešosiose vietose, dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose, pvz.: atviruose balkonuose, rūsiuose, koridoriuose, laiptinėse ir kt., gyvūnai nebūtų paliekami be priežiūros ir (ar) laikomi. Gyvūnui priteršus viešojoje vietoje, dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose ar kito asmens žemės valdoje, gyvūno laikytojas nedelsdamas turi surinkti gyvūnų ekskrementus ar kitus gyvūno paliktus teršalus.

Asmenims, be Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme nurodytų draudžiamų veiksmų, draudžiama:

1. vesti, neštis, eiti su gyvūnais ar juos su savimi turėti teritorijose, patalpose ir kitose vietose, pažymėtose draudžiamuoju ženklu, išskyrus gyvūnus, kuriuos naudoja pareigūnai, atlikdami jų kompetencijai priskirtas funkcijas, ir šunis vedlius. Draudžiamasis ženklas turi būti ne mažesnio kaip 8 cm pločio ar skersmens ir pakabintas matomoje vietoje prie įėjimo į tokias teritorijas, patalpas ar vietas;

2. vedžioti gyvūnus ir leisti gyvūnams laisvai bėgioti viešose vietose (gatvėse, parkuose, prie gyvenamųjų namų), mokyklų, sveikatos priežiūros įstaigų, ikimokyklinių įstaigų teritorijose, sporto ir vaikų žaidimo aikštelėse, paplūdimiuose, parkuose ir skveruose, sporto aikštynuose, stadionuose ir kitose viešose vietose, išskyrus įrengtas gyvūnų vedžiojimo aikšteles;

3. gyvūnų priežiūrai imti smėlį iš vaikų žaidimo smėlio dėžių bei į jas pilti smėlį su gyvūnų ekskrementais, leisti gyvūnams tuštintis vaikams žaisti skirtose smėlio dėžėse;

4. išleisti vienus šunis ir kates į laiptines, kiemus ir kitas bendro naudojimo vietas.

Visiems gyvūnams laikyti turi būti suteikiamos jų sveikatos ir gerovės reikalavimus atitinkančios laikymo patalpos, aplinka, priežiūra, pašaras ir vanduo.

Tuo atveju, kai gyvūnai laikomi lauke, jie turi būti apsaugomi nuo nepalankių oro sąlygų.

Dviejų butų namo bute, daugiabučio namo bute ar individualiame gyvenamajame name leidžiamų laikyti šunų ar kačių skaičius nustatomas atsižvelgiant į vienam šuniui ar katei reikalingą minimalią ploto normą, nurodytą Taisyklių priede, ir šių gyvūnų vados dydį:

1. dviejų butų namo bute, daugiabučio namo bute ar individualiame gyvenamajame name, kur gyvena kelios šeimos, leidžiama laikyti gyvūnus tik turint raštišką visų jame gyvenančių pilnamečių asmenų sutikimą;

2. norint laikyti gyvūną daugiabučiame name, reikia turėti raštišką savo aikštelės visų butų ir kaimyninių butų savininkų sutikimą arba daugiabučio namo bendrijos leidimą;

3. iš buto į laiptinę, koridorių ir kitas bendro naudojimo patalpas šunis būtina vesti su pavadėliu, antsnukiu bei registracijos žetonu;

4. daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkas arba namą administruojanti įmonė privalo teikti Savivaldybės administracijai informaciją apie administruojamuose namuose laikomus gyvūnus.

Pavojingi ir koviniai šunys bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai laikomi vadovaujantis Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu, nustatyta tvarka.

Atviroje žemės valdoje šunys turi būti laikomi pririšti arba uždaryti voljeruose, narvuose ar kitoje laikymo įrangoje. Voljeras, narvas ar kita laikymo įranga, kuriuose laikomi šunys, turi būti įrengti taip, kad juose laikomi šunys, priklausomai nuo jų dydžio, negalėtų iš jų iššokti ar kitu būdu pabėgti.

Patalpos, voljero, narvo ar kitos laikymo įrangos, kuriuose laikomi šunys ar katės, plotas turi atitikti šių Taisyklių priede nustatytas normas.

Kai šuo laikomas pririštas, jis turi būti rišamas taip, kad neišeitų už žemės valdos, kurioje laikomas, ribos.

Šuniui prieinamoje vietoje turi būti įrengta būda ar kita vieta (slėptuvė), kurioje šuo galėtų pasislėpti nuo nepalankių oro sąlygų ir kurios dydis, priklausomai nuo šuns dydžio, būtų toks, kad šuo į ją galėtų lengvai įlįsti, joje apsisukti ir atsigulti. Šuns būda turi būti pakelta nuo žemės paviršiaus ar kito pagrindo ar kitu būdu užtikrinama šuns poilsio vietos apsauga nuo vandens. Rekomenduojama šuns būdos angą uždengti, kad į būdą nepatektų krituliai.

Uždaroje žemės valdoje šuo gali būti laikomas nepririštas, jei užtikrinama, kad šuo iš jos neišbėgs. Tokiu atveju matomoje vietoje turi būti pakabintas ne mažesnis kaip 8 cm pločio ar skersmens įspėjamasis ženklas su užrašu, pvz., „Atsargiai, šuo!“, o prie uždaros žemės valdos vartų rekomenduojama įrengti skambutį valdos savininkui pakviesti.

Sarginiai šunys įstaigų, organizacijų teritorijose, automobilių stovėjimo aikštelėse, kituose objektuose turi būti laikomi pririšti ne arčiau kaip 15 m nuo gyvenamųjų namų, palaidi tik aptvertoje teritorijoje.

Šunis rekomenduojama vedžioti įrengtose gyvūnų vedžiojimo aikštelėse, jei jos yra, kitais atvejais – laukymėse, kitose rečiau žmonių lankomose vietose. Jei šuns laikytojas, vedžiodamas savo augintinį uždaroje gyvūnų vedžiojimo aikštelėje, gali užtikrinti, kad jo šuo nekels grėsmės kitiems gyvūnams ir žmonėms bei nepabėgs iš aikštelės, šuo gali būti be pavadėlio ir (ar) antsnukio. Asmenys, gyvūnų vedžiojimo aikštelėse vedžiojantys šunis, turi surinkti jų šunų paliekamus ekskrementus ir kitus teršalus. Pavojingi ir koviniai šunys bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami (vedami) laikant už pavadėlio ir su antsnukiu. Kiti šunys bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami (vedami) laikant už pavadėlio ir su antsnukiu ar be jo. Šunį vedantis asmuo turi užtikrinti, kad šuo nekels grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams. Jei šalia yra žmonių ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpinamas tiek, kad šuo nekeltų grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams.

Visi gyvūnai turi būti tiriami dėl infekcinių susirgimų, skiepijami nuo užkrečiamųjų ligų, vadovaujantis veterinariniais reikalavimais kiekvienai gyvūnų rūšiai.

Gyvūnai, kurie yra potencialūs pasiutligės platintojai (šunys, katės, šeškai ir kt.), kasmet turi būti skiepijami nuo pasiutligės. Šunims ir katėms nuo 3 mėnesių amžiaus privaloma vakcinacija nuo pasiutligės. Rekomenduojama šunis ir šeškus kasmet vakcinuoti nuo maro, infekcinio hepatito, parvovirusinio enterito, leptospirozės, kvėpavimo ligų, sukeliamų šunų paragripo virusų. Rekomenduojama kates kasmet vakcinuoti nuo plaučių panleukopenijos, kalicivirozės, virusinio rinotracheito. Gyvūno savininkas privalo turėti bei įgaliotam pareigūnui pareikalavus pateikti gyvūno vakcinavimo pažymėjimą.

Jei gyvūnas apkandžiojo ar kitaip sužeidė žmones, kitus gyvūnus, apie tai gyvūno savininkas, laikytojas ar nukentėjęs asmuo nedelsdamas turi pranešti Skuodo valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai bei sveikatos priežiūros įstaigai. Gyvūnų karantino sąlygas nustato Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Visas išlaidas, susijusias su gyvūno karantinavimu, apmoka gyvūno savininkas.

Jeigu viešoje vietoje šalia gyvūno nėra šeimininko, gyvūnas laikomas bepriežiūriu.

Reikalavimus, keliamus bešeimininkių ir bepriežiūrių (toliau – beglobių) gyvūnų surinkimui, globai, gyvūnų savininkų, gyvūnų globėjų Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje teises, pareigas ir atsakomybę nustato Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinosios globos Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. A1-688 „Dėl Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinosios globos Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymą, laikinąją globą, bepriežiūrių gyvūnų grąžinimą savininkams organizuoja Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijos pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos sudarytas sutartis su kompetentingomis įstaigomis, gyvūnų globos draugijomis ar kitomis organizacijomis, įteisinusiomis savo veiklą įstatymų nustatyta tvarka (toliau – laikinasis gyvūnų globėjas).

Asmuo, priglaudęs bepriežiūrį ar bešeimininkį gyvūną, kurio savininko neįmanoma identifikuoti, per 3 dienas turi pranešti apie tokį gyvūną Savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje rastas gyvūnas, ar policijai.

Bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai, apie kuriuos Savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje rastas gyvūnas, praneša juos pastebėję ir (ar) sulaikę asmenys, perduodami:

1. gyvūną sulaikiusiam ir sutinkančiam jį išlaikyti asmeniui;

2. artimiausiam žemės ūkio veikla užsiimančiam ir tinkamai gyvūną (darbinis gyvulys ar galvijas ir (ar) jo prieauglis) išlaikyti galinčiam asmeniui;

3. laikinajam gyvūnų globėjui;

4. gyvūnų globa besirūpinančioms visuomeninėms organizacijoms, įstatymų nustatyta tvarka globojančioms bepriežiūrius ir bešeimininkius gyvūnus.

Pasibaigus Civilinio kodekso 4.61 straipsnio 3 dalyje nurodytam terminui ir nepaaiškėjus gyvūno savininkui, gyvūnas neatlygintinai tampa jį išlaikiusio asmens nuosavybe.

Naminio gyvūno savininkas, nebegalintis suteikti savo augintiniui reikiamos priežiūros, privalo:

1 ieškoti gyvūnui kito šeimininko;

2. perduoti gyvūną gyvūnų globa besirūpinančioms visuomeninėms organizacijoms, laikinajam gyvūnų globėjui, nurodydamas (raštu) gyvūno atsisakymo priežastis.

Savininkas, atsiimdamas sugautą gyvūną, privalo pateikti galiojančius dokumentus, įrodančius gyvūno priklausomybę, ir sumokėti už jo sugavimą, laikymą ir priežiūrą nustatytą mokestį.

Sąmoningas gyvūnų padarymas bešeimininkiais ar bepriežiūriais gyvūnais, veiksmai, sukeliantys gyvūnų žūtį, skausmą, kančią, pavojų gyvūnų sveikatai ar gyvybei, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, laikomi žiauriu elgesiu su gyvūnais.

Gyvūnų laikymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių priedas


MINIMALIOS GYVŪNAMS AUGINTINIAMS (ŠUNIMS, KATĖMS) SKIRIAMO PLOTO NORMOS


Gyvūno augintinio rūšis ir svoris, kg

 

Gyvūnui augintiniui skiriamas minimalus plotas, kv. m

Minimalus plotas, skiriamas gyvūno augintinio vadai (8 savaičių amžiaus ir vyresniems jaunikliams), kv. m

bute/ name*

 

patalpoje, laikymo įrangoje**

iki 4 jauniklių

 

daugiau kaip 4 jaunikliai

 

vienam

 

kiekvienam papildomam

Katės

10

4

2

2

3

Šunys:

iki 10 kg

10–20 kg

20–40 kg

per 40 kg

 

10

15

20

30

 

4/8***

4/15***

6/25***

6/30***

 

2/4***

2/7***

2/12***

3/15***

 

2

3

4

4

 

3

6

8

12

* – dviejų butų namo bute, daugiabučio namo bute ar individualiame gyvenamajame name;

** – gyvūnų augintinių laikymui skirtoje patalpoje, išskyrus dviejų butų namo butą, daugiabučio namo butą ar individualų gyvenamąjį namą, voljere, narve ir kitoje įrangoje;

*** – pirma ploto norma taikoma šunims, kurie yra laikomi gyvūnų augintinių laikymui skirtoje patalpoje, išskyrus dviejų butų namo butą, daugiabučio namo butą ar individualų gyvenamąjį namą, voljere, narve ir kitoje įrangoje ir išvedami pasivaikščioti ne rečiau kaip 1 kartą per dieną ne trumpesniam kaip 1 valandos laikotarpiui arba ne rečiau kaip 2 kartus per dieną ne trumpesniems kaip 30 minučių laikotarpiams. Antra ploto norma taikoma šunims, kurie yra laikomi gyvūnų augintinių laikymui skirtoje patalpoje, išskyrus dviejų butų namo butą, daugiabučio namo butą ar individualų gyvenamąjį namą, voljere, narve ir kitoje įrangoje, tačiau nė karto per dieną neišvedami pasivaikščioti.

Atgal
Spausdinimo versija
Siųsti draugui
Twitter
Facebook


Komentarų sąrašas (0)
 

       
         
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.