Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Naujienos
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS

Skuodo rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano projektu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybės biudžeto projekto rengimą, Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.

Kaip ir ankstesniais metais, 2018 metų  įstatymu numatomas savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos, kuriuo savivaldybės privalo vadovautis rengdamos savo biudžetus (įstatymo 7 priedas). Skuodo rajono savivaldybės 2018 m. prognozuojamos pajamos yra 9 994 tūkst. Eur. Į prognozuojamų pajamų rodiklį, neįskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos, priskirtos pagal savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą.

Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis. Grynojo skolinimosi suma – tai per metus paimtų paskolų ir grąžintų paskolų skirtumas. 2018 metų biudžeto projekte numatyta 374,2 tūkst. Eur paskoloms pagal grafikus grąžinti.

2017 m.  gruodžio mėn. 14 d. pakeistas Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas, kuriuo nuo 2018 m. panaikinta bendrosios dotacijos kompensacija savivaldybėms pajamų mažėjimui kompensuoti ir pakeistas pagrindinio rodiklio, lemiančio savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, gyventojų pajamų mokesčio dalies (procentais) skaičiavimo tvarka. Savivaldybių biudžetams 2018 metais bus skiriama 82,82 proc. šio mokesčio įplaukų nuo visų gyventojų pajamų mokesčio įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus, kurį sudaro pastovioji dalis – 78,45 proc. ir kintamoji dalis – 4,37 proc.

Skuodo rajono savivaldybės biudžeto kintamoji gyventojų pajamų mokesčio dalis yra 972 tūkst. Eur, kurią sudaro:

714 tūkst. Eur finansiniams ištekliams papildyti (2017 m. biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos suma);

258 tūkst. Eur išlaidų pokyčiams (valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui nuosekliai įgyvendinti – 120 tūkst. Eur, minimaliajai mėnesinei algai padidinti – 64 tūkst. Eur, valstybės tarnautojams 20 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio dalis – 13 tūkst. Eur, pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti – 61 tūkst. Eur). Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2018 metais – 132,5 Eur (2017 m. – 130,5 Eur).

Planuojamos savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamos yra 16 496,1 tūkst. Eur, skolinimosi pajamos projektams finansuoti – 374,2 tūkst. Eur, praėjusių metų biudžeto pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus – 845 tūkst. Eur.                

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos pagal finansavimo šaltinius:

Finansavimo šaltinis

2017 metų patikslintas planas

2018 metų planas

Skirtumas

Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti

7821,0

10004,0

2183,0

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą

370,0

370,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas

282,0

262,1

-19,9

Aplinkos apsaugos specialioji programa

23,0

25,0

2,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

544,4

840,0

295,6

Mokinio krepšelis

3247,7

3330,0

82,3

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams

1595,3

1635,7

40,4

Bendrosios dotacijos kompensacija

724,0

0,0

-724,0

Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

0,0

0,0

0,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

978,3

0,0

-978,3

Kitos dotacijos ir lėšos

230,0

29,3

-200,7

Iš viso

15815,7

16496,1

680,4

Skolintos lėšos

412,0

374,2

-37,8

Metų pradžios likutis

728,6

845,0

116,4

Apyvartos lėšos

144,8

144,8

0,0

Lyginant su patikslintu 2017 metų biudžetu, planuojamas savivaldybės 2018 metų biudžetas yra didesnis 680,4 tūkst. Eur. Į 2018 metų savivaldybės biudžeto projektą dar neįtrauktos lėšos, skirtos  savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti ir pan. Kai valstybės institucijos ir įstaigos atitinkamas lėšas paskirstys savivaldybėms, bus tikslinamas ir savivaldybės 2018 metų biudžetas.                 

Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra didesnės 1459 tūkst. Eur.

Daugiausia lėšų pagal visus finansavimo šaltinius planuojama skirti Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai – 6913,9 (+833,4) tūkst. Eur, arba 39 proc. viso savivaldybės biudžeto. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai numatyta skirti 3310 (+463,1) tūkst. Eur (18,7 proc.). Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai planuojama skirti 1142,6 (-161,6) tūkst. Eur (6,4 proc.). Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programai planuojama skirti 3128,7 (+399,5) tūkst. Eur (17,7 proc.). Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtros programai planuojama skirti 1145,9 (-183,6) tūkst. Eur (6,5 proc.). Infrastruktūros ir investicijų plėtros programai planuojama skirti 2074,2 (-959) tūkst. Eur (11,7 proc.).

Asignavimų paskirstymo lyginimas pagal programas 2017 metais ir 2018 metais nėra visai teisingas, nes 2018 metų biudžetas metų bėgyje bus tikslinamas dėl papildomai gaunamų lėšų (pvz.: lėšos, skirtos pedagogų skaičiaus optimizavimui bei darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos ir pan.), kurios nėra įtrauktos į 2018 metų biudžeto projektą.

Su biudžeto projektu taip pat galima susipažinti Savivaldybės administracijos Finansų skyriuje. Rajono gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto gali teikti iki vasario 15 d. elektroniniu paštu savivaldybe@skuodas.lt arba raštu Skuodo rajono savivaldybės administracijai (Vilniaus g. 13, Skuodas). Pasiūlymai biudžeto projekte didinti asignavimus arba numatyti naujus asignavimus bus svarstomi tik tada, kai pasiūlymo iniciatoriai nurodys šių išlaidų finansavimo šaltinį.

 Pridedama:

1. 2018 m. Skuodo rajono savivaldybės biudžeto projektas.

2. Skuodo rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė.

3. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ir mokinio krepšeliui finansuoti.

Atgal
Spausdinimo versija
Siųsti draugui
Twitter
Facebook


Komentarų sąrašas (0)
MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
         
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.