Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Pranešimai, Naujienos
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS

Skuodo rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano projektu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybės biudžeto projekto rengimą, Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.

Įstatymu patvirtinta gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – 46,88 procento, kurią sudaro pastovioji dalis – 42,78 procento, kintamoji dalis – 4,10 procento, bei savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos, kuriuo savivaldybės privalo vadovautis rengdamos savo biudžetus (įstatymo 6 priedas). Skuodo rajono savivaldybės 2019 m. prognozuojamos pajamos yra 10 193 tūkst. Eur. Į prognozuojamų pajamų rodiklį, neįskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos, priskirtos pagal savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą. 2019 metų prognozuojamos pajamos, lyginant su 2018 metais, didesnės 199 tūkst. Eur, kurias sudaro išlaidų pokyčiai:

- 10 tūkst. Eur – perduotos lėšos VĮ Registrų centrui dėl neatlygintino duomenų teikimo,

+ 59 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti,

+ 60 tūkst. Eur – minimaliajai mėnesinei algai padidinti,

+28 tūkst. Eur – kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti,

+62 tūkst. Eur – Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio padidinimas  iki 173 Eur.            

 Taip pat įstatyme reglamentuotos savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai:

 - savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis) negali viršyti 60 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų,

 - savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma finansų ministro nustatyta tvarka atrinktiems projektams, kuriais prisidedama prie regiono ir (arba) savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros tikslų, nustatytų strateginio planavimo dokumentuose, ir mažinamos savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos, yra ne daugiau kaip 5 procentai šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų, o visų savivaldybių bendra metinio grynojo skolinimosi suma šiems projektams yra ne daugiau kaip 1 procentas šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų visų savivaldybių biudžetų pajamų. Kiekvienos savivaldybės biudžeto atitiktis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatoms turi būti pasiekta per ketverių metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmų metų, kai pradedama naudoti metinio grynojo skolinimosi suma.

 Planuojamos savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamos yra 18 109 tūkst. Eur, skolinimosi pajamos projektams finansuoti – 374,2 tūkst. Eur, praėjusių metų biudžeto pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus – 645 tūkst. Eur. Savivaldybei gavus papildomas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, biudžetas bus tikslinamas (pvz.: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos ir pan.).

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos pagal finansavimo šaltinius:

Finansavimo šaltinis

2018 metų patikslintas planas

2019 metų planas

Skirtumas

Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti

10 004,0

1 0203,0

199,0

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą

370,0

370,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas

279,1

256,6

-22,5

Aplinkos apsaugos specialioji programa

25,0

27,0

2,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1 434,7

2 027,8

593,1

Mokinio krepšelis/Mokymo lėšos

3 357,1

3 424,4

67,3

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams

1 666,8

1 741,4

74,6

Kelių priežiūros ir plėtros programa

888,5

0,0

-888,5

Kitos dotacijos ir lėšos

132,3

58,8

-73,5

Iš viso

1 8157,4

1 8109,0

-48,4

Skolintos lėšos

374,2

374,2

0

Metų pradžios likutis

845,0

645,0

-200,0

Apyvartos lėšos

144,8

144,8

0,0

Lyginant su patikslintu 2018 metų biudžetu, planuojamas savivaldybės 2018 metų biudžetas yra mažesnis 48,4 tūkst. Eur. Į 2019 metų savivaldybės biudžeto projektą dar neįtrauktos lėšos, skirtos  savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti ir pan. Kai valstybės institucijos ir įstaigos atitinkamas lėšas paskirstys savivaldybėms, bus tikslinamas ir savivaldybės 2019 metų biudžetas.

Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra didesnės 199 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto einamųjų metų pajamos koreguojamos pridedant nepanaudotą pajamų dalį – praėjusių metų biudžeto pajamų dalį, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus. 2018 metų nepanaudota pajamų dalis yra 645 tūkst. Eur.

Iš viso asignavimai sudaro 19 128,2 tūkst. Eur.

Daugiausia lėšų pagal visus finansavimo šaltinius planuojama skirti Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai – 6 954,3 tūkst. Eur, arba 36,4 proc. viso savivaldybės biudžeto. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai numatyta skirti 3 475,1 tūkst. Eur (18,2 proc.). Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai planuojama skirti 1 433,3 tūkst. Eur (7,5 proc.). Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programai planuojama skirti 3 100  tūkst. Eur (16,2 proc.). Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtros programai planuojama skirti 1 228,8 tūkst. Eur (6,4 proc.). Infrastruktūros ir investicijų plėtros programai planuojama skirti 2 936,7 tūkst. Eur (15,3 proc.).

Su biudžeto projektu taip pat galima susipažinti Savivaldybės administracijos Finansų skyriuje. Rajono gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto gali teikti iki vasario 10 d. elektroniniu paštu savivaldybe@skuodas.lt arba raštu Skuodo rajono savivaldybės administracijai (Vilniaus g. 13, Skuodas). Pasiūlymai biudžeto projekte didinti asignavimus arba numatyti naujus asignavimus bus svarstomi tik tada, kai pasiūlymo iniciatoriai nurodys šių išlaidų finansavimo šaltinį.

 Pridedama:

1. 2019 m. Skuodo rajono savivaldybės biudžeto projektas

2. Skuodo rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė

3. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ir mokinio krepšeliui finansuoti

Atgal
Spausdinimo versija
Siųsti draugui
Twitter
Facebook


Komentarų sąrašas (0)
 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.