Savivaldybės tarybos darbui organizuoti reikalingi dariniai

PATVIRTINTA                                                                                           Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T9-147

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS
SVEIKATOS TARYBA

PIRMININKAS – BRONISLOVAS ANUŽIS, Savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas.

NARIAI:

Jolanta Ažondenienė – Skuodo krašto bendruomenės atstovė;

Daiva Budrienė – Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja;

Vilius Lukas – VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojas;

Paulius Poškys – Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas);

Živilė Rancienė – Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenės atstovė;

Lina Tiškuvienė – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato veiklos skyriaus specialistė;

Vilija Vaškienė – Skuodo vietos veiklos grupės pirmininkė;

Algimantas Želvys – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skuodo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas.

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T9-149

 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS
TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau – Sveikatos taryba) yra savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Skuodo rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba).
2. Sveikatos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir kitais įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Sveikatos tarybos nuostatai reglamentuoja Sveikatos tarybos uždavinius, funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimą.
4. Sveikatos tarybą sudaro ir jos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

II. SVEIKATOS TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Pagrindinis Sveikatos tarybos uždavinys yra koordinuoti ir formuoti savivaldybės teritorijoje visuomenės sveikatos politiką.
6. Vykdydama pagrindinį uždavinį, Sveikatos taryba atlieka šias funkcijas:
6.1. koordinuoja savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
6.2. nagrinėja klausimus pagal savo kompetenciją, teikia informaciją ir pasiūlymus dėl priemonių gyventojų sveikatos būklei gerinti Savivaldybės tarybai, savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėmis organizacijoms, Nacionalinei sveikatos tarybai.
6.3. nustato Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetines kryptis.
6.4. nustato Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus.
6.5. organizuoja pasitarimus, seminarus ir konferencijas aktualiais visuomenės sveikatos politikos klausimais.
6.6. atlieka kitas funkcijas, priskirtas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir kitus įstatymus bei Sveikatos tarybos nuostatus.

 III. SVEIKATOS TARYBOS TEISĖS

7. Sveikatos taryba turi šias teises:
7.1. gauti iš savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, Nacionalinės sveikatos tarybos informaciją, reikalingą Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme ir Sveikatos tarybos nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti, bendradarbiauti su jomis.
7.2. teikti pasiūlymus pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui, Savivaldybės merui dėl visuomenės sveikatos politikos savivaldybės teritorijoje.
7.3. sudaryti tarpžinybines komisijas, darbo grupes Sveikatos tarybos kompetencijos klausimams spręsti ir Sveikatos tarybos funkcijoms įgyvendinti.
7.4. kviesti į Sveikatos tarybos posėdžius Skuodo rajono savivaldybės administracijos tarnautojus, savivaldybės įstaigų ir kitų institucijų atstovus sprendžiant gyventojų sveikatos gerinimo klausimus.
7.5. lankytis savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose ir organizacijose, domėtis vaikų, moksleivių, darbuotojų sveikatos saugos ir stiprinimo sąlygomis; sveikatos priežiūros prieinamumo gyventojams klausimais.
7.6. dalyvauti savivaldybės ir šalies renginiuose visuomenės sveikatos politikos klausimais.
7.7. skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius.

 IV. SVEIKATOS TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Sveikatos tarybą sudaro 9 nariai: 1/3 Skuodo rajono savivaldybės administracijos atstovų, 1/3 savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų.
9. Sveikatos tarybai vadovauja pirmininkas, kurio kandidatūrą  Savivaldybės tarybai tvirtinti teikia Savivaldybės meras.
10. Jeigu Sveikatos tarybos pirmininko nėra, jo pareigas eina Sveikatos tarybos pirmininko pavaduotojas, o jeigu jo nėra – pirmininko įgaliotas Sveikatos tarybos narys.
11. Sveikatos tarybos pirmininkas:
11.1. veikia Sveikatos tarybos vardu, organizuoja jos darbą, jai vadovauja ir atsako už jos veiklą.
11.2. šaukia Sveikatos tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja.
11.3. gali pareikalauti savo vardu iš įstaigų ir organizacijų informacijos, susijusios su Sveikatos tarybos veikla.
11.4. atsiskaito kasmet už Sveikatos tarybos veiklą Savivaldybės tarybai.
11.5. pasirašo Sveikatos tarybos vardu siunčiamus dokumentus, posėdžių protokolus, nutarimus, bendradarbiavimo sutartis ir kitus Sveikatos tarybos dokumentus.
11.6. kontroliuoja Sveikatos tarybos nutarimų įgyvendinimą.
11.7. sprendžia kitus su Sveikatos tarybos veikla susijusius klausimus.
12. Vienos kadencijos Sveikatos tarybos veikla trunka 4 metus. Jos įgaliojimai baigiasi įvykus pirmam naujos kadencijos Sveikatos tarybos posėdžiui.
13. Posėdis yra pagrindinė Sveikatos tarybos veiklos forma. Per metus šaukiami ne mažiau kaip 6 posėdžiai, jie yra vieši. Sveikatos tarybos posėdžiai yra protokoluojami.
14. Sveikatos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja Sveikatos tarybos narių dauguma.
15. Sveikatos tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Apie tai turi būti pažymėta posėdžio protokole. Jie įsigalioja nuo nutarimo priėmimo dienos, jei nenumatoma kita įsigaliojimo data.
16. Sveikatos tarybos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai saugomi Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriuje.
17. Sveikatos taryba gali pasitvirtinti darbo reglamentą, kuriame nustatoma išsamesnė Sveikatos tarybos veiklos darbo organizavimo tvarka.

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Sveikatos tarybos sudėtį ir nuostatus keičia ar panaikina Savivaldybės taryba savo sprendimu.
19. Sveikatos taryba dirba pagal kasmet sudaromą ir tvirtinamą veiksmų planą.

_________________________

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T9-101

 

 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

PIRMININKĖ – Daiva Budrienė, Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

NARIAI:
Virgina Jonkuvienė – Mosėdžio valančiukų kuopos pirmininkė.
Tomas Matutis – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas.
Paulius Poškys – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.
Stanislava Sandarienė – Šv. Juozapo ateitininkų kuopos globėja.
Darius Simutis – Skuodo autoklubo „Medinis ratlankis“ prezidentas.
Artūras Sparnauskas – Skuodo jaunimo centro valdybos narys.
Loreta Vasiliauskienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.
Donatas Viskantas – Skuodo rajono nevyriausybinių jaunimo organizacijų sąjungos pirmininko pavaduotojas.

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2011 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T9-113

 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ
TARYBOS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) nustato Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį bei darbo organizavimo tvarką.
2. Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau vadinama – Jaunimo taryba) yra visuomeniniais pagrindais prie Savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis laikinosios komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.
3. Jaunimo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
4. Jaunimo taryba sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.
5. Jaunimo tarybos nuostatai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

  II. JAUNIMO TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 6. Jaunimo tarybos tikslai yra šie:
6.1. bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, nustatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose.
6.2. koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą.
6.3. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus.
6.4. stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.
7. Jaunimo taryba nustatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas:
7.1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu.
7.2. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių.
7.3. inicijuoja Savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą.
7.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos.
7.5. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis.
7.6. teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į Savivaldybės strategiją, dalyvauja rengiant Savivaldybės jaunimo politikos strategiją.
7.7. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.

  III. JAUNIMO TARYBOS TEISĖS

8. Jaunimo taryba turi šias teises:
8.1. gauti iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Jaunimo tarybos funkcijoms atlikti.
8.2. kviestis į Jaunimo tarybos posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus), prašyti pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politika.
8.3. dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimo politikos aktualūs klausimai.
9. Jaunimo taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose teisės aktuose.

  IV. JAUNIMO TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Jaunimo taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš dešimties narių:
10.1. penkis narius deleguoja Savivaldybės institucijos, iš jų tris atstovus deleguoja Savivaldybės administracija ir du atstovus deleguoja Savivaldybės taryba iš savo narių.
10.2. penkis narius deleguoja savivaldybėje veikianti regioninė jaunimo organizacijų taryba.
11. Tarybos sudėtį Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui tvirtina Savivaldybės taryba.
12. Jaunimo reikalų tarybos pirmininką ir pavaduotoją išrenka Jaunimo reikalų tarybos nariai pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo organizacijų atstovas. Jaunimo tarybos pirmininku išrinkus jaunimo organizacijų atstovą, Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas.
13. Jaunimo tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:
13.1. Jaunimo tarybos narys atsistatydina savo noru anksčiau negu pasibaigia Jaunimo tarybos kadencija.
13.2. jei nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje Savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.
13.3. jeigu jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva.
14. Savivaldybės tarybos sprendimu į Jaunimo tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą Jaunimo taryboje skiriamas kitas asmuo.
15. Jaunimo taryba darbą organizuoja, vadovaudamasi Jaunimo tarybos darbo reglamentu, kurį pasitvirtina posėdžio metu. Jaunimo tarybos darbo forma yra posėdžiai. Tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas.
16. Jaunimo tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Jaunimo tarybos narių.
17. Jaunimo tarybos posėdžius techniškai aptarnauja Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.
18. Jaunimo tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
19. Jaunimo taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo tarybos pirmininko (jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.
20. Jaunimo tarybos sprendimai įforminami Jaunimo tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas. Protokolų kopijos įteikiamos Jaunimo tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms.
21. Jaunimo tarybos sprendimai yra vieši.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 22. Jaunimo tarybos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

______________________

 

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T9-100

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T9-138

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBA

PIRMININKĖ – Daiva Budrienė, Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

NARIAI:
Gintas Andriekus
 – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas.
Elvita Šeputaitė – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus Skuodo tautodailininkų sekcijos pirmininkė.
Rimantas Eidėjus – skulptorius.
Jonas Grušas – Skuodo žemaičių draugijos atstovas.
Levutė Staniuvienė – Lietuvos Respublikos Seimo narė.
Linas Mitkus – Skuodo krašto bendruomenės atstovas.
Aldona Ozolienė – Lietuvos kraštotyros draugijos Skuodo skyriaus atstovė.
Virgilijus Pajarskas – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.
Birutė Strakšytė –  Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė.
Vidmantas Valinskis – Skuodo rajono kultūros centro direktorius.
Jolanta Raišutienė – Lietuvos kompozitorių sąjungos narė.
Viliutė Jautakienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo seniūnijos seniūnė.
Loreta Vasiliauskienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T9-100

  SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatai reglamentuoja Savivaldybės kultūros ir meno tarybos (toliau vadinama – taryba) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, sudėtį ir darbo organizavimą.
2. Taryba yra patariamoji institucija, atliekanti eksperto bei konsultanto funkcijas, įgyvendinant valstybės ir savivaldybės kultūros politiką savivaldybės teritorijoje.
3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
4. Tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami savivaldybės institucijoms ir kultūros įstaigoms, yra rekomendacinio pobūdžio.
5. Taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, apskrities viršininko administracija, Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros ir švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, bendruomenėmis, jaunimo organizacijomis, tautodailininkais, meno kūrėjais.
6. Tarybą steigia ir jos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

 II. TARYBOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

7. Tarybos uždavinys yra analizuoti kultūros būklę savivaldybėje ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybės kultūros politikos įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.
8. Taryba atlieka šias funkcijas:
8.1. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais patvirtintų kultūros programų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.
8.2. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl prioritetinių savivaldybės kultūros plėtros krypčių.
8.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės kultūros plėtros programas.
8.4. teikia pasiūlymus dėl kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų prioritetų.
8.5. esant reikalui, dalyvauja svarstant savivaldybės kultūros įstaigų veiklos programas bei ataskaitas ir teikia pasiūlymus steigėjui dėl jų veiklos tobulinimo.
8.6. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo.
8.7. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kultūros premijų, stipendijų steigimo ir skyrimo, kultūrai nusipelniusių kraštiečių atminimo įamžinimo, garbės vardų suteikimo ir kt.
8.8. teikia pasiūlymus dėl kultūrinio turizmo programų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.
8.9. inicijuoja savivaldybės kultūros būklės tyrimus, analizuoja jų rezultatus, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl padėties gerinimo.
8.10. skatina kultūrines inovacijas savivaldybės teritorijoje.

 III. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

9. Taryba turi teisę:
9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės kultūros bei švietimo įstaigų, kultūrinę veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų.
9.2. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos padalinių specialistus, savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų atstovus.
9.3. kviesti į posėdžius kultūros ekspertus, galinčius teikti informaciją bei išvadas svarstomais kultūros klausimais.
10. Taryba kasmet informuoja visuomenę apie savo veiklą.

 IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Tarybą gali sudaryti Savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės kultūros ir švietimo administravimo padalinių specialistai, kultūros ir švietimo įstaigų atstovai, nevyriausybinių organizacijų, vykdančių kultūrinę veiklą savivaldybės teritorijoje, bendruomenių, jaunimo organizacijų atstovai, menininkai ir kiti asmenys.
12. Tarybos narių sudėtį Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus teikimu tvirtina Skuodo rajono savivaldybės taryba.
13. Tarybos pirmininką mero teikimu tvirtina Savivaldybės taryba. Tarybos pirmininko pavaduotoją renka tarybos nariai balsų dauguma.
14. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja tarybos darbą, pirmininkauja tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
15. Tarybos pirmininku negali būti renkamas kultūrą administruojančio Savivaldybės administracijos padalinio atstovas.
16. Tarybos darbo reglamentą tvirtina pati taryba savo pirmajame posėdyje.
17. Tarybos posėdžiams rengti, dokumentacijai tvarkyti, posėdžiams protokoluoti steigėjas skiria sekretorių, kuris nėra tarybos narys.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Taryba nevykdo finansinės veiklos.
19. Tarybos narių darbas gali būti apmokamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.
20. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, ekspertų išvados, susirašinėjimo medžiaga ir kt.) saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 __________________________

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos   2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T9-41

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

PIRMININKĖ – Ramunė Petreikienė, Skuodo rajono Barstyčių kaimo bendruomenės pirmininkė.

PIRMININKO PAVADUOTOJA – Inga Jablonskė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

NARIAI:

Kristina Mikuckienė – Skuodo rajono Barstyčių kaimo bendruomenės narė;

Loreta Vasiliauskienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Laura Popovienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Danutė Lekniuvienė – Skuodo rajono Rukų kaimo bendruomenės narė, Rukų seniūnaitijos seniūnaitė;

Rasa Matavičienė – Skuodo rajono Šačių kaimo bendruomenės tarybos narė;

Alma Žerlauskienė – Skuodo rajono Aleksandrijos kaimo bendruomenės pirmininkė;

Soneta Miltenytė – Skuodo atviro jaunimo centro direktorė;

Akvilė Stonkuvienė – Skuodo rajono Notėnų kaimo bendruomenės narė;

Ina Pronskuvienė – Skuodo rajono Šliktinės kaimo bendruomenės pirmininkė;

Jolanta Ažondenienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūnijos seniūnė;

Bronislava Gadeikienė – Mosėdžio moterų asociacijos „Ognelė“ prezidentė;

Ona Malūkienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė;

Stasė Irena Šmitienė – Skuodo rajono Didžiųjų Rūšupių kaimo bendruomenės narė, Didžiųjų Rūšupių seniūnaitijos seniūnaitė;

Danutė Kurlinkienė – Luknės kaimo bendruomenės pirmininkė;

Rasa Noreikienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Julijana Škimelienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Bronius Baipšys – LPS „Bočiai“ Skuodo rajono bendrijos pirmininko pavaduotojas;

Virginija Milienė – Vižančių kaimo bendruomenės pirmininkė;

Neringa Vagrienė – Skuodo rajono Nausėdų kaimo bendruomenės pirmininko pavaduotoja;

Virginija Žitkuvienė – Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenės narė;

Kazys Viršilas – Lenkimų seniūnijos bendruomenės pirmininkas

 PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T9-41

  SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS  NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS   NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO tarybos) nuostatai reglamentuoja Tarybos sudarymą, funkcijas, teises, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
 2. NVO taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija. Tarybos nariams už dalyvavimą Tarybos veikloje nemokama.
 3. NVO taryba nėra juridinis asmuo.
 4. NVO tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina, keičia ir pildo Savivaldybės taryba.
 5. NVO taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 6. Vykdydama savo veiklą NVO taryba bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
 7. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

TARYBOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 1. NVO tarybos veiklos tikslas – užtikrinti nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos kūrimą, tinkamas jų veiklos ir plėtros sąlygas nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros pakeitimo įstatyme numatytų principų įgyvendinimą Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.
 2. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, NVO taryba:

9.1. teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimo;

9.2. teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos komitetams, Savivaldybės administracijai siūlymus dėl Savivaldybės prioritetų, susijusių su nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos Savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir nevyriausybinėms organizacijoms aktualių klausimų sprendimo;

9.3. dalyvauja rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;

9.4. renka ir analizuoja duomenis bei teikia Savivaldybei apie nevyriausybinėms organizacijoms Savivaldybės ir įstaigų teikiamą finansavimą;

9.5. dalyvauja Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;

9.6. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės ir  Savivaldybės politikos klausimams svarstyti;

9.7. inicijuoja nevyriausybinių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais nevyriausybinių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais;

9.8. informuoja visuomenę apie NVO tarybos tikslus ir veiklą;

9.9.  kartą per metus iki gegužės 1 d. Savivaldybės tarybai pateikia NVO tarybos praėjusių metų veiklos ataskaitą;

9.10. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

TARYBOS TEISĖS

 

 1. NVO taryba turi šias teises:

10.1. dalyvauti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, kuriuose svarstomi su nevyriausybinėmis organizacijomis susiję klausimai;

10.2. gauti iš valstybės ir Savivaldybės administracijos padalinių, skyrių, kitų įstaigų bei organizacijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia NVO tarybos veiklai;

10.3. dalyvauti stebėtojo teise Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose;

10.4.teikti pasiūlymus dėl rengiamų Savivaldybės teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų veikla, projektų;

10.5. kviesti į savo posėdžius valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, nepriklausomus ekspertus klausimams, susijusiems su NVO tarybos funkcijų atlikimu, spręsti;

10.6. teikti pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip plėsti ir stiprinti Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą;

10.7. dalytis patirtimi su kitų savivaldybių nevyriausybinių organizacijų tarybomis;

10.8.bendradarbiauti su kitomis Savivaldybėje veikiančiomis patariamosiomis tarybomis;

10.9. naudotis kitomis teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

IV SKYRIUS

TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. NVO tarybą iš 23 narių dvejų metų laikotarpiui sudaro Savivaldybės taryba. NVO taryba sudaroma taip, kad ne daugiau kaip 1/2 NVO tarybos narių būtų Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 NVO tarybos narių būtų nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai.
 2. NVO taryba sudaroma iš:

12.1. 8 Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų;

12.2. 15 nevyriausybinių organizacijų atstovų, kuriuos deleguoja Savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinių organizacijų asociacijos.

13. MVO tarybos veiklso pagrindinė forma yra posėdis.

14. NVO tarybos sprendimai įforminami NVO tarybos posėdžių protokolai. Protokolo įvadinėje dalyje nurodoma posėdžio data ir laiaks, posėdžio pirmininko ir protokolą rašiusiojo asmesn vardai ir pavardės, posėdžio dalyviai, svarstomieji klausimia (darbotavrkė), kviestųjų asmenų vardai, pavardės, pareigos ir kam jie atstovauja, jei atstovauja konkrečiams juridinaim asmeniui. Protokolo dėstomojoje dalyje įrašomas kiekvienas svarstomas darbotvarkės klausimas ir priimtas sprendimas konkrečiu darbotavrkės klausimu. Jei svarstomu klausimu balsuojama, nurodomi balsavimo rezultatai. Protokolą pasirašo posėdžio primininkas ir protokolą rašęs asmuo. Posėdyje dalyvavusių asmenų kalbos fiksuojamos posėdžio metu daromame garso įraše, kuris yra saugomas informacinėse laikmenose.

15. Posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė NVO tarybos narių.

16. NVO tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją vienų metų kadencijai iš Savivaldybės NVO tarybos narių visų jos narių balsų dauguma slaptu balsavimu renka Savivaldybės NVO taryba. Savivaldybės NVO tarybos pirmininku išrinkus Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, pirmininko pavaduotoju turi būti renkamas nevyriausybinių organizacijų atstovas. Savivaldybės NVO tarybos pirmininku išrinkus nevyriausybinių organizacijų atstovą, pirmininko pavaduotoju renkamas Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas.

17.Tarybos pirmininkas:

17.1. planuoja ir organizuoja NVO tarybos darbą;

17.2. sudaro NVO tarybos posėdžių darbotvarkę, šaukia NVO tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jeigu pirmininko laikinai nėra, posėdžiui pirmininkauja jo pavaduotojas. NVO tarybos posėdį gali inicijuoti ir ne mažiau kaip trečdalis NVO tarybos narių;

17.3. pasirašo NVO tarybos posėdžių protokolus ir kitus su NVO tarybos veikla susijusius dokumentus;

17.4. atstovauja NVO tarybai valstybės ir Savivaldybės institucijose, įstaigose ir organizacijose ar įgalioja jai atstovauti kitus NVO tarybos narius, pritarus NVO tarybai;

17.5. informuoja NVO tarybos narius apie dalyvavimą atstovaujant nevyriausybinių organizacijų interesams, teikia kitą aktualią informaciją.

 1. NVO tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

18.1. jis atsistatydina savo noru;

18.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje Savivaldybės institucijoje;

18.3. jis atšaukiamas delegavusios institucijos ir (ar) organizacijos iniciatyva.

 1. NVO taryba dirba pagal kasmet sudaromą ir tvirtinamą (protokoliniu nutarimu) veiklos planą.
 2. Kiekvienas NVO tarybos narys turi teisę siūlyti klausimų posėdžiui, iš anksto informavęs apie tai NVO tarybos pirmininką.
 3. Pirmąjį NVO tarybos posėdį organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius.
 4. NVO tarybos narys turi nusišalinti, jeigu posėdyje arba kitaip sprendžia, nagrinėja klausimą, susijusį su jo privačiais interesais, galinčiais sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, arba jeigu yra kitų priežasčių, galinčių turėti įtakos klausimo nagrinėjimo nešališkumui. Jei NVO taryba ketina svarstyti klausimą, dėl kurio NVO tarybos nariui kyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas, jis apie tai praneša NVO tarybos pirmininkui iki posėdžio pradžios. Jeigu klausimas, dėl kurio gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, įtraukiamas į darbotvarkę posėdžio metu, NVO tarybos narys informuoja NVO tarybą prieš klausimo svarstymą.
 5. NVO tarybos sprendimai priimami, kai jiems pritaria daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių NVO tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia NVO tarybos (posėdžio) pirmininko balsas.
 6. NVO tarybos darbą techniškai aptarnauja Savivaldybės administracija.
 7. NVO taryba renkasi į posėdį ne rečiau kaip kartą per pusmetį, jei reikia – dažniau.
 8. NVO tarybos sprendimai yra vieši, informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.
 9. NVO tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. NVO tarybos nariai už teisės aktų pažeidimus įgyvendinant šiuos nuostatus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. NVO tarybos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 __________________

                                                                                                        PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T9-201

SKUODO RAJONO KULTŪROS CENTRO TARYBA

1.Steigėjo deleguoti atstovai:
1.1. Gintas Andriekus – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas.
1.2. Daiva Budrienė – Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja.
1.3. Stasys Vainoras – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.
2. Skuodo kultūros centro deleguoti atstovai:
2.1. Dalia Ragauskaitė – Skuodo rajono kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrai.
2.2. Kristina Petrauskienė – Skuodo rajono kultūros centro meno vadovė.
3. Skuodo rajono meno mėgėjų kolektyvų atstovai:
3.1. Danutė Kazlauskienė – Skuodo rajono kultūros centro Žemaičių teatro atstovė.
3.2. Silvastras Rabašauskas – Skuodo rajono kultūros centro mišraus choro „Apuolė“ atstovas.
4. Veikiančios bendruomenės atstovas ir nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovas:
4.1. Lijana Beinoraitė – Skuodo krašto bendruomenės pirmininkė.
4.2. Sigutė Viluckytė – Skuodo jaunimo centro asociacijos narė.

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T9-39

  SKUODO KULTŪROS CENTRO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo kultūros centro taryba (toliau – Taryba) yra patariamojo balso teisę turinti kolegiali institucija, veikianti visuomeniniais pagrindais, sprendžiant Skuodo rajono savivaldybės kultūros politikos klausimus, Lietuvos kultūros politikos nuostatose numatytus kultūros politikos tikslus: saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą, skatinti kūrybinę veiklą, sudaryti Skuodo rajono visuomenei sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje.
2. Tarybos darbo reglamentas reglamentuoja Tarybos sudarymo ir atšaukimo tvarką, jos kompetenciją, teises bei darbo organizavimo tvarką.
3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiuo Tarybos darbo reglamentu.
4. Taryba apie savo veiklą ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Skuodo rajono savivaldybės tarybai.

  II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 5. Tarybos uždavinys – svarstyti ir vertinti sezonines ir perspektyvines Skuodo kultūros centro  (toliau – Kultūros centro) kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus, aptarti naujausias meno programas ir teikti siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros, teikti Kultūros centrui pasiūlymus, išvadas dėl Kultūros centro politikos formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.
6. Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka šias funkcijas:
6.1. svarsto ir vertina Kultūros centro perspektyvines kūrybinės veiklos programas.
6.2. aptaria Kultūros centro kūrybinės veiklos metų ataskaitas, programų rezultatus.
6.3. svarsto aktualius kūrybinės veiklos klausimus.
6.4. teikia siūlymus dėl vaikų ir jaunimo dalyvavimo mėgėjų meno veikloje, vietos bendruomenių įtraukimo į kultūros ir meno programas.
6.5. svarsto Kultūros centro materialinės bazės gerinimo programas.
6.6. teikia siūlymus Kultūros centro veiklos strategijos klausima.
6.7. teikia rekomendacijas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais.
6.8. teikia rekomendacijas kultūros ir meno darbuotojų atestavimo klausimais.
6.9. svarsto Kultūros centro direktoriaus pasiūlytas Kultūros centro darbuotojų kandidatūras valstybės apdovanojimams, stipendijoms, valstybinėms bei Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno premijoms ir kitiems apdovanojimams gauti.
6.10. svarsto mokamų paslaugų įkainius, pasiūlytus Kultūros centro direktoriaus, teikia rekomendacijas.
6.11. svarsto kitus Kultūros centro veiklos klausimus, kuriuos pateikia Kultūros centro direktorius.

 III. TARYBOS TEISĖS

 7. Taryba turi teisę:
7.1. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos specialistus, Kultūros centro ir visuomeninių organizacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis, galinčius pateikti pasiūlymų Kultūros centro veiklos klausimais.
7.2. gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Savivaldybės vadovų bei administracijos struktūrinių padalinių, švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų, savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus, Skuodo Kultūros centro.
7.3. kviesti ekspertus nagrinėjant svarbius klausimus.
7.4. teikti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai išvadas ir pasiūlymus Kultūros centro veiklos tobulinimo klausimais.

 IV. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Taryba sudaroma iš 9 narių.
9. Į Tarybą įeina:
9.1. trys steigėjo paskirti atstovai.
9.2. du Kultūros centro deleguoti atstovai.
9.3. du rajono meno mėgėjų kolektyvų atstovai.
9.4. veikiančios bendruomenės atstovas.
9.5. nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovas.
10. Tarybai negali vadovauti Kultūros centro direktorius.
11. Tarybos personalinę sudėtį dvejų metų laikotarpiui tvirtina steigėjas.
12. Taryba iš savo narių balsų dauguma kadencijos laikotarpiui renka pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių.
13. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
14. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Tarybos narių.
15. Tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko (jeigu jo nėra – pirmininko pavaduotojo) balsas.
16. Taryba renkasi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, pusės Tarybos narių reikalavimu arba Kultūros centro direktoriaus iniciatyva.
17. Tarybos posėdžius šaukia, posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę nustato pirmininkas. Apie posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę sekretorius ne vėliau kaip prieš 7 dienas informuoja visus narius.
18. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius.
19. Tarybos nutarimai įgyvendinami Kultūros centro direktoriaus įsakymu, rašomu remiantis pateiktu Tarybos posėdžio protokolo išrašu.
20. Tarybos veiklą techniškai aptarnauja Kultūros centras.

 __________________

Dalintis

Paskelbta: 12 birželio, 2019 | Atnaujinta: 16 kovo, 2020