Skuodo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcija

 SPRENDIMAS

 DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO 2009–2014 METŲ PLANO TVIRTINIMO

 2010 m. spalio 28 d. Nr. T9-180
Skuodas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 11 straipsnio 5 punktu bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. spalio 6 d. patikrinimo aktu Nr. TP1-2276, Skuodo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Skuodo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį 2009–2014 metų planą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Paskelbta: 22 balandžio, 2020 | Atnaujinta: 27 balandžio, 2020