Socialinė pašalpa

2021-06-08

Sąlygos siekiant gauti socialinę pašalpą:

 • nuosavybės teise turimo turto vertė turi neviršyti turto vertės normatyvo;
 • pajamos vienam asmeniui turi būti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (128 Eur) (toliau – VRP);

Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • vyresni kaip 18 metų asmenys dirba ir per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės;
 • savarankiškai dirbantys asmenys, kurie per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, iš vykdomos veiklos gauna ne mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį;

Nedirba, nes:

 • mokosi arba studijuoja, įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai;
 • yra sukakę senatvės pensijos amžių arba gaunantys bet kokios rūšies pensiją, pensijų išmokas ir (ar) šalpos išmokas, išskyrus pensijas, paskirtas asmenims, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis, našlių ar našlaičių pensijas ir už tarnybą paskirtas pareigūnų ir karių valstybines pensijas, arba asmenys, kurie kreipėsi dėl jų skyrimo;
 • yra įsiregistravę Lietuvos Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje;
 • slaugo ar prižiūri vaiką (įvaikį) arba vaiką, kuriam įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos arba jeigu jis paskirtas globėju ar rūpintoju;
 • asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, išskyrus atvejus, kai asmeniui paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės ar asmeniui paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą, arba jam ne trumpiau kaip vieną mėnesį išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė pažyma;
 • yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
 • vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką (įvaikį) iki 3 metų.

Socialinės pašalpos dydis:

 1. Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam gyvenančiam asmeniui (128 Eur) ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį.
 2. Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:
 3. Pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
 4. Antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
 5. Trečiam ir paskesniam bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

Reikalingi pateikti dokumentai pašalpai gauti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
 3. Pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
 4. Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Siekiant palengvinti piniginės socialinės pašalpos gavimą, prisijungę prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainės www.spis.lt  rasite:

 • supaprastintą Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti formą, kurią užpildyti ir pateikti (kartu pridėti ir reikiamų dokumentų kopijas kur skaitmeninės kopijos laikytinos patvirtintos).

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: Vilniaus g.13, 102 kab ir 105 kab., Skuodas

Vardas, pavardė Pareigos Kabinetas Telefonas Elektroninis paštas
Audronė Pargaliauskienė Vedėjos pavaduotoja 105 (8440) 44421 audrone.pargaliauskiene@skuodas.lt
Vilma Simutienė Vyriausioji specialistė 102 (8440) 45579 vilma.simutiene@skuodas.lt
Ramunė Dargienė Vyriausioji specialistė 102 (8440) 45580 ramune.dargiene@skuodas.lt
Aldona Stanienė Socialinio darbo organizatorė Aleksandrijos seniūnija (8440) 76394 aldonapau@gmail.com
Sonata Mikuckienė Socialinio darbo organizatorė Barstyčių seniūnija (8440) 53409 sonatamiku@gmail.com
Janina Jasmontienė Socialinio darbo organizatorė Ylakių seniūnija (8440) 57131 janaylakiai@gmail.com
Alma Grigienė Socialinio darbo organizatorė Lenkimų seniūnija (8440) 73575 almagrig@gmail.com
Zita Deimontienė Socialinio darbo organizatorė Mosėdžio seniūnija (8440) 76268 deimontiene@gmail.com
Rima Milinskienė Socialinio darbo organizatorė Notėnų seniūnija (8440) 59874 rima.milinskiene@skuodas.lt
Judita Giedrienė Socialinio darbo organizatorė Skuodo seniūnija (8440) 47483 juditagi@gmail.com
Rasa Ereminienė Socialinio darbo organizatorė Šačių seniūnija (8440) 46623 rasa.ereminiene@skuodas.lt

 

Paskelbta: 7 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 8 birželio, 2021