Socialinių paslaugų planas

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T9-70

 

 

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 I SKYRIUS

ĮVADAS 

1. Bendra informacija

Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“.

Pagrindinis Skuodo rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano tikslas – nustatyti socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius, socialinių paslaugų finansavimo poreikį ir veiksmingumą.

Šio plano tikslai atitinka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginius tikslus – siekti palankios šeimai aplinkos, efektyvios socialinės apsaugos, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės su valstybinėmis ir savivaldybių institucijomis, jų plėtros ir aktyvaus dalyvavimo socialinėje veikloje, užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų socialinę integraciją.

Socialinės paslaugos – paslaugos, kurias teikia šiuolaikinė socialinės apsaugos sistema, apima aštuonias socialinės rizikos grupes (liga, neįgalumas, senatvė, našlystė, šeima (vaikai), nedarbas, būstas, socialinė atskirtis). Socialinės paslaugos – tai pagalbos suteikimas asmenims įvairiomis nepiniginėmis formomis bei pagalbos pinigais, siekiant grąžinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.

Socialinių paslaugų įstatyme nurodyta, kad savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.

Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planas suderintas su savivaldybės 2020 metų patvirtintu biudžetu, Strateginiu plėtros 2020–2025 metų planu ir 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu.

Rengiant socialinių paslaugų planą, naudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenys, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės ir kitų įstaigų, organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, pateikti duomenys bei informacija.

Socialinių paslaugų plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

  1. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

Skuodo rajono savivaldybės socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:

Pagrindinė socialinių paslaugų infrastruktūros plėtojimo kryptis yra socialinių paslaugų įvairovės ir jų kokybės gerinimas kartu su jau teikiamomis stacionariomis paslaugomis, investuojant į nestacionarių paslaugų, kurios yra pigesnės ir efektyvesnės, plėtrą.

Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, efektyviai iš naudojant žmogiškuosius išteklius, plečiant darbuotojų žinias, įgūdžius ir kompetenciją.

Užtikrinti aukštą teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Stiprinti darbą su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, užtikrinant koordinuotą pagalbą.

Skatinti vaikų (globą) rūpybą šeimoje ir įvaikinimą bei teikti pagalbą globėjų šeimoms.Užtikrinti jau teikiamų stacionarių paslaugų kokybę.

Siekti palengvinti neįgaliųjų žmonių buitį, pritaikant būstus ir gyvenamąją aplinką, skatinti ir remti nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą.

  1. Socialinių paslaugų plano rengėjai:

Rasa Noreikienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;Rūta Razmienė, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė;Jadvyga Kažienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų); Julijana Škimelienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų).

II SKYRIUSBŪKLĖS ANALIZĖ

  1. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

 

Skuodo rajonas yra Lietuvos šiaurės vakaruose, Latvijos pasienyje. Plotas – 911 kv. km. Gyventojų skaičius – 16 493, iš jų Skuodo mieste – 5 279, kaimuose – 11 214 (Statistikos departamento 2019 metų duomenys).

Rajone yra 1 miestas – Skuodas; 4 miesteliai – Barstyčiai, Ylakiai, Lenkimai ir Mosėdis; 171 kaimas; 9 seniūnijos – Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Notėnų, Skuodo, Skuodo miesto, Šačių.

Šaltinis: Vikipedija

4.1. Vidutinis metinis 2015–2019 metų gyventojų skaičius ir sudėtis

Eil. Nr. Rodiklis Gyventojų (šeimų) skaičius
2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
1 2 3 4 5 6 7
1. Gyventojų skaičius, iš jų 18 498 18 057 17 557 16 914 16 493
1.1. mieste 5 922 5 808 5 582 5 417 5 279
1.2. kaime

 

12 576 12 249 11 975 11 497 11 214
2. Iš bendro gyventojų skaičiaus:
2.1. darbingo amžiaus gyventojai 11 014 10 758 10 407 9 931 9 613
2.2. pensinio amžiaus gyventojai 4 782 4 668 4 591 4 489 4 433
2.3. vaikai iki 18 m. 3 251 3 076 3 045 2 918 2 810
2.4. Asmenys su negalia, iš jų 1 383 1 376 1 354 1 343 1339
2.4.1. suaugę asmenys su negalia * * * * 1247
2.4.2. darbingo amžiaus asmenys su negalia * * * * 903
2.4.3. vaikai su negalia 90 83 90 96 92
3. Šeimos, patiriančios socialinę riziką 93 109 105 103 106
4. Vaikų skaičius socialinę riziką patiriančiose šeimose 231 255 249 230 184

* nėra duomenų

Šaltinis: sudaryta remiantis Lietuvos statistikos departamento ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis.

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

Tai šeimos, patiriančios socialinę riziką, vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, suaugę asmenys, patiriantis socialinę riziką ir jų šeimos, vaikus globojančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos. Skuodo rajono savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai yra panašūs kaip ir kitų šalies savivaldybių:                   

Nedarbas. Skuodo rajono savivaldybėje nedarbo lygis mažėja sparčiau nei Lietuvoje. Tačiau dėl ilgalaikio nedarbo kyla įvairios socialinės problemos.

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc.
2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
Lietuvos Respublika 9,0 proc. 8,4 proc. 8,2 proc. 8,7 proc. 8,5 proc.
Skuodo r. sav. 11,9 proc. 7,5 proc. 5,1 proc. 5,2 proc. 4,8 proc.

Šaltinis: sudaryta remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.              

Skuodo rajone visuomenės senėjimas vyksta greičiau nei bendrai Lietuvoje

Demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje (asmenys)
2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
Lietuvos Respublika 124 126 129 129 130 131 131
Skuodo r. sav. 149 157 164 167 168 171 174

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Visuomenės senėjimas. Kasmet didėja pagyvenusių asmenų skaičius. Skuodo rajono savivaldybėje 2015 metais buvo 4 782 pensinio amžiaus gyventojai, 1000-iui gyventojų teko 258,5 pensinio amžiaus gyventojai, 2016 metais buvo 4 668 pensinio amžiaus gyventojai, 1000-iui gyventojų teko 258,5 pensinio amžiaus gyventojai, 2017 metais buvo 4 591 pensinio amžiaus gyventojas, 1000-iui gyventojų teko 261,5 pensinio amžiaus gyventojas, 2018 metais buvo 4 489 pensinio amžiaus gyventojai, 1000-iui gyventojų teko 265,4 pensinio amžiaus gyventojai, 2019 metais buvo 4 433 pensinio amžiaus gyventojai, 1000-iui gyventojų teko 268,8 pensinio amžiaus gyventojai.

Negalia. Didelis neįgaliųjų asmenų skaičius su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos nustatytais specialiaisiais poreikiais, kuriems būtina slauga arba reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba). 2018 metais Skuodo rajono savivaldybėje gyveno 265 gyventojai su nustatytais specialiaisiais nuolatinės slaugos poreikiais, iš jų 7 vaikai, ir 550 gyventojų su nustatytais specialiaisiais nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiais, iš jų 61 vaikas, 2019 metais gyveno 270 gyventojų su nustatytais specialiaisiais nuolatinės slaugos poreikiais, iš jų 8 vaikai, ir 535 gyventojai su nustatytais specialiaisiais nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiais, iš jų 66 vaikai. Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes Skuodo rajono savivaldybėje 2019 m. pradžioje:

Amžius
Iš viso 0–17 18–29 30–64 65–84 ≥85
Skuodo r. sav. 16 493 2 810 2 638 7 116 3 468 461
Miesto gyventojai 5 279 899 674 2 281 1 266 159
Kaimo gyventojai 11 214 1911 1 964 4 835 2 202 302

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Alkoholio vartojimas, socialinių įgūdžių stoka, kitos socialinės problemos. Dėl šių priežasčių šeimos ir jose augantys vaikai patiria socialinę riziką. 2019 metais 106-ioms šeimoms buvo teiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos bei kita kompleksinė pagalba.

Įvairių socialinių problemų turi ir suaugę socialinę riziką patiriantys asmenys, piktnaudžiaujantys alkoholiu, praradę motyvaciją dirbti, linkę įsitraukti į nusikalstamą veiką. Dėl šių priežasčių patiria socialinę atskirtį, skurdą. Šiai grupei Skuodo rajono savivaldybėje priskiriama apie 120 asmenų.

Apibendrinant pateiktą informaciją galima teigti, kad pagrindiniai socialinių paslaugų poreikį lemiantys veiksniai yra visuomenės senėjimas, negalia, darbingo amžiaus asmenų migracija, priklausomybių ligos, nedarbas.

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

Eil. Nr. Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas Pavaldumas Vietų (gavėjų) skaičius
iš viso iš jų finansuoja Savivaldybės administracija
1 2 3 4 5 6
1. Stacionarios socialinės globos įstaigos Barstyčių vaikų globos namai Savivaldybės administracija 22 13
VšĮ Skuodo globos namų Bendruomeninių vaikų globos namų padalinys Skuodo Švč. Trejybės parapija 8 8
VšĮ Ylakių globos namai Savivaldybėsadministracija 30 21
VšĮ Skuodo globos namai Skuodo Švč. Trejybės parapija 40 20
2. Šeimynos
3. Laikino gyvenimo namai
4. Dienos socialinės globos centrai Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras Savivaldybės administracija 10 4
5. Savarankiško gyvenimo namai
6. Socialinės priežiūros centrai Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras Savivaldybės administracija 52 20
7. NVO organizacijos Skuodo rajono neįgaliųjų draugija Nevyriausybinė organizacija 141 Dalinai
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Skuodo rajono skyrius Nevyriausybinė organizacija 29 Dalinai
Telšių vyskupijos „Caritas“ organizacijos Skuodo skyrius Nevyriausybinė organizacija 30
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Skuodo Viltis“ Nevyriausybinė organizacija 24 Dalinai
Skuodo krašto bendruomenė Nevyriausybinė organizacija 130

Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygisSkuodo rajono savivaldybėje socialinės paslaugos teikiamos senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams, vaikams su negalia ir jų šeimoms, likusiems be tėvų globos vaikams. Skuodo rajono gyventojai, kuriems reikalinga socialinė pagalba, kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijas, kuriose dirba socialiniai darbuotojai, arba į Socialinės paramos skyrių, kuris administruoja socialinių paslaugų skyrimą Skuodo rajone.

Stacionarioms socialinės globos įstaigoms keliami reikalavimai vadovavimui ir veiklos organizavimui, personalui, teikiamų paslaugų kokybei, įpareigoja teikti aukštos kokybės ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, garantuojant gyventojams saugią ir kokybišką aplinką, užtikrinant reikalingas socialines paslaugas.

Skuodo rajono savivaldybėje ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas teikia savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos: VšĮ Ylakių globos namai, Barstyčių vaikų globos namai. Paslaugos perkamos iš socialinių paslaugų įstaigų, kurių savininkė nėra Savivaldybė, kai Savivaldybės įsteigtose socialinių paslaugų įstaigose nėra laisvų vietų arba įstaigos neteikia asmeniui reikalingų paslaugų: VšĮ Skuodo globos namų Bendruomenių vaikų globos namų padalinys, VšĮ Skuodo globos namai, kitų rajonų globos įstaigos, valstybinės socialinės globos įstaigos.Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras (toliau – centras) teikia šias socialines paslaugas:Skuodo rajono senyvo amžiaus, asmenims su negalia, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas ir integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugas asmens namuose. Centre teikiamos dienos socialinės globos paslaugos asmenims su proto negalia.   Centrą lanko vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų, socialiai remtinų ir socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų.Socialinę riziką patiriančioms šeimoms pagalba teikiama taikant atvejo vadybą.    Asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje, Centre teikiama kompleksinė psichosocialinė pagalba. Centras teikia laikino apnakvindinimo paslaugas asmenims (šeimoms) krizių atvejais, iki trijų parų, kur suteikiamos minimalios asmens higienos, buitinės paslaugos, organizuojamas maitinimas labdaros būdu įgytais produktais.

Centre vykdoma elgesio pataisos programa „Elgesys – Pokalbis – Pasikeitimas“ Skuodo rajono bendruomenės asmenims, naudojantiems smurtą artimoje aplinkoje.

Neįgaliems asmenims, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, Centras teikia transporto paslaugas nuvykimui į gydymo, reabilitacijos ir kitas įstaigas.

Centras aprūpina rajono gyventojus techninės pagalbos priemonėmis pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytą tvarką.

Vykdo globos centro funkcijas, organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką, teikia reikalingą konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą, siekiant vaiką tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje. Vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus mokymus pagal mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“ (GIMK programa).

Vertina ir rengia išvadas teismui ir Skuodo rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijai dėl neveiksnaus asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje.

Centras atlieka asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimą. Pildo klausimyną, kurį pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl specialiųjų poreikių asmeniui nustatymo. Nustatant asmens specialiuosius poreikius, greta medicininio kriterijaus (asmens sveikatos būklės) yra įvertinamas ir asmens savarankiškumo koeficientas, t. y. jo savarankiškumo galimybės kasdieniame gyvenime (judėjimas, mityba, asmens higiena, socialiniai santykiai), mąstymo ir suvokimo gebėjimai, elgesio sutrikimai.

Savivaldybė atsakinga už rajono neįgaliųjų integraciją į visuomenę, siekiant lygių galimybių žmonėms su negalia planuojant socialinės jų integracijos veiksmus. Užtikrina neįgaliųjų interesų atstovavimą teismuose.

Savivaldybė vykdo Būsto (aplinkos) pritaikymo programą neįgaliesiems.

Aktyviai dirba nevyriausybinės organizacijos: Skuodo rajono neįgaliųjų draugija, viešoji įstaiga Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras (nuo 2020 m. sausio 1 d. viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras) (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Skuodo rajono filialas), sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Skuodo viltis“.

Nevyriausybinių organizacijų veikla padeda gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, papildo Savivaldybės teikiamą pagalbą neįgaliesiems konkurso būdu atrinktais projektais, atitinkančiais realius neįgaliųjų poreikius, teikia neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padeda atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didina neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras nuo 2017 metų vasario mėnesio sėkmingai vykdo integralios pagalbos projektą „Integralios socialinės globos ir slaugos paslaugų plėtra Skuodo rajone“.

Integralios pagalbos į namus plėtros projektas finansuojamas 2014–2020 m. laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis ir valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asmenims su sunkia negalia lėšomis.

Centras 2018 m metais su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Skuodo rajono savivaldybė pasirašė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ (toliau – projektas). Projektas įgyvendinamas Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka“.

Nevyriausybinė organizacija Skuodo krašto bendruomenė įgyvendina Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo projektą, kuris finansuojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis.

Įvertinus paslaugų teikėjus daroma išvada, kad Skuodo rajono savivaldybėje teikiamos plataus spektro socialinės paslaugos rajono gyventojams, suteikia galimybę pasirinkti ir gauti jų poreikius labiausiai atitinkančias paslaugas. Jos teikiamos įvairioms asmenų grupėms. Socialinių paslaugų teikimo kokybei užtikrinti ir paslaugų poreikiui patenkinti būtina išlaikyti turimus žmogiškuosius išteklius, stiprinti esamą infrastruktūrą.

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų 2019 metų poreikio įvertinimas

Eil. Nr. Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes Asmenų (šeimų) skaičius, kuriems socialinių paslaugų poreikis 1000-iui gyventojų tenka vietų Iš jų finansuoja Savivaldybė
įvertintas nepaten-kintas
1. Ilgalaikė socialinė globa 29 8 1,76 6
2. Socialinės globos namuose:
2.1. savivaldybės įstaigose 8 4 0,48 3
2.2. valstybės įstaigose 4 2 0,24
2.3. kitose (NVO, parapinėse ir kt.) įstaigose 17 2 1,03 3
3. Trumpalaikė socialinė globa 1 0,06 1
4. Dienos socialinė globa institucijoje
5. Dienos socialinė globa asmens namuose 14 1 0,85
6. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
7. Pagalba į namus 48 1 2,91 48
8. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose 12 0,71 Darbuotojų

etatai,

finansuojami iš valstybės biudžeto

9. Laikinas apnakvindinimas 2 0,12 2
10. Transporto paslaugos 179 10,85 dalinai
11. Kitos bendrosios socialinės paslaugos 5 658 293,13 dalinai

 Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

Bendrosios socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrinės, transporto organizavimo teikiamos Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, seniūnijose, Skuodo rajono socialinių paslaugų įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose.

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų gavėjams teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, maisto produktų ir vaistų nupirkimo, pristatymo, maisto gaminimo, pagalbos buityje ir namų ruošoje, asmens higienos ir priežiūros, lydėjimo į gydymo įstaigas ir kitos paslaugos iki 10 valandų per savaitę. Paslaugas organizuoja vyriausiasis socialinis darbuotojas, teikia: 2 – socialiniai darbuotojai ir 33 socialinio darbuotojo padėjėjai.

Organizuojant paslaugas lankytasi paslaugų gavėjų namuose, išklausyta jų nuomonė apie teikiamų paslaugų kokybę, informuoti paslaugų gavėjai apie pasikeitusį mokėjimą už paslaugas ir konsultuota kitais jiems rūpimais klausimais. Dirbama ir su paslaugų gavėjo artimaisiais, šeimos nariais, įtraukiant juos į pagalbos teikimo procesą.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo komisija per 2019 metus priėmė 48 naujus sprendimus dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų. Per 2019 metus paslaugos suteiktos 132 asmenims, Paslaugų teikimas nutrauktas 29 paslaugų gavėjams, nutraukimo priežastys: 8 – išvyko gyventi pas vaikus, 3 – pakeista socialinių paslaugų rūšis į integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugas, 7 – pradėtos teikti ilgalaikės socialinės globos (institucijoje) paslaugos, 1 – pradėjo lankyti Sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Skuodo Viltis“.

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos asmenims pagal amžių

Eil. Nr. Amžiaus grupės, metais 2014

metai

2015

metai

2016

metai

2017

metai

2018

metai

2019 metai
1. 18–29 0 0 0 1 1 1
2. 30–59 5 8 7 5 5 5
3. 60–64 2 2 2 3 6 9
4. 65–84 62 61 56 62 60 68
5. 85 ir vyresni 40 47 45 44 51 49
Iš viso: 109 118 110 115 123 132

                    

                     Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos pagal teikimo vietą

Eil. Nr. Paslaugų teikimo vieta Paslaugų gavėjų skaičius
2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
1. Aleksandrijos sen. 3 2 2 3 4 4
2. Barstyčių sen. 8 7 8 9 8 9
3. Ylakių sen. 11 11 13 14 11 8
4. Lenkimų sen. 9 13 16 17 15 16
5. Mosėdžio sen. 8 12 12 11 12 12
6. Notėnų sen. 9 9 6 7 7 8
7. Skuodo sen. 6 5 3 4 9 10
8. Skuodo miesto sen. 48 56 47 48 53 57
9. Šačių sen. 7 3 3 2 4 8
Iš viso: 109 118 110 115 123 132

                     Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) mokestis už teikiamas paslaugas apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Pasikeitus asmens (šeimos) pajamoms asmens (šeimos) finansinės galimybės mokėti už socialines paslaugas buvo pervertintos 317 kartų.

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų poreikis 2019 metais buvo pilnai tenkinamas, 2020 metais planuojama išlaikyti ne mažesnį kaip 132 šių paslaugų gavėjų skaičių.

Pagalbos pinigai suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Atskirais Savivaldybės nustatytais atvejais asmeniui (šeimai) sumokėti kitiems asmenims už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai, kai dėl objektyvių priežasčių negalima tiesiogiai suteikti socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir šeimos sudėtį, socialinę priežiūrą (pagalbą į namus) yra veiksmingiau organizuoti pagalbos pinigais. Pagalbos pinigai 2020 metais bus mokami 5-iems asmenims po 1 BSI (bazinę socialinę išmoką) dydžio išmokos per mėnesį.

Pagalbos pinigai vaikus globojančioms šeimoms

Pagalbos pinigai mokami iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką nuo globos (rūpybos) nustatymo dienos iki kol vaikui pasibaigs nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą, ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu mokami pagalbos pinigai, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 21 metai. Pagalbos pinigai globėjams 2019 metais buvo mokami už 42 globojamus (rūpinamus) vaikus po 2 BSI (bazinių socialinių išmokų) dydžio išmokos per mėnesį, iš viso išmokėta 38 694 eurai. Nuo 2020 metų vasario 1 d. mokama 3 BSI dydžio išmokos per mėnesį.

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugos

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Integrali pagalba vienam asmeniui teikiama nuo 4,5 valandų iki 7,5 valandų per dieną, iki 5 dienų per savaitę. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas derinamas su slaugos asmens namuose paslaugomis. Per 2019 metus integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugos teiktos 29-iems asmenims su sunkia negalia ir nustatytu nuolatinės slaugos poreikiu. Paslaugas organizuoja vyriausiasis socialinis darbuotojas, teikia 24 darbuotojai, iš jų: 1– slaugytojas, 4– slaugytojo padėjėjai, 1– kineziterapeutas, 1– socialinis darbuotojas, 17 – socialinių darbuotojų padėjėjų. Parengti individualūs socialinės globos planai 29-iems paslaugų gavėjams, kurie paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus socialinėms aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei, ir ne rečiau kaip kartą per metus yra peržiūrimi.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo komisija per 2019 metus priėmė 14 naujų sprendimų dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo. Paslaugų teikimas nutrauktas 9 asmenims, iš jų: 1 – pakeista paslaugų rūšis į socialinę priežiūrą (pagalbą į namus), 4 – pradėtos teikti ilgalaikės socialinės globos (institucijoje) paslaugos.

Dienos socialinės globos paslaugos asmenims pagal amžių

Eil. Nr. Amžiaus grupės, metais 2014

metai

2015

metai

2016

metai

2017

metai

2018 metai 2019 metai
1. 30–59 2 2 1 4
2. 60–64 1 0 0 0
3. 65–84 8 9 10 14 16 15
4. 85 ir vyresni 5 5 6 13 11 10
Iš viso 13 14 19 29 28 29

                     Dienos socialinės globos paslaugos pagal teikimo vietą

Eil. Nr.

 

Paslaugų teikimo vieta

 

Paslaugų gavėjų skaičius
2014 metai 2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai 2019 metai
1. Aleksandrijos sen. 1
2. Barstyčių sen. 1 1 1 1 0 0
3. Ylakių sen. 1 1 2 2
4. Lenkimų sen. 2 3 4 3 3 2
5. Mosėdžio sen. 2 1 2 4 2 3
6. Notėnų sen. 1 1 1 2
7. Skuodo sen. 1 1 3 5 4
8. Skuodo miesto sen. 7 6 9 13 11 8
9. Šačių sen. 1 1 1 3 4 7
Iš viso: 13 14 19 29 28 29

Asmens mokestis už teikiamas dienos socialinės globos paslaugas apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Asmens finansinės galimybės mokėti už socialines paslaugas 2019 metais pervertintos 68 kartus. Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos plėtros programos įgyvendinimo laikotarpiu finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.

Dienos socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia

Centre 2019 metais dienos socialinės globos paslaugos buvo teikiamos 11 suaugusių asmenų su proto negalia, iš jų 7 asmenims su sunkia negalia ir 4 asmenims su vidutine negalia.

Dienos socialinės globos paslaugų teikimo tikslas – užtikrinti efektyvią ir kvalifikuotą socialinę globą jos reikalaujantiems proto, psichinę ir fizinę negalią turintiems asmenims ir siekti didesnio savarankiškumo visose jų gyvenimo srityse integruojant juos į visuomeninį gyvenimą.

Teikiant paslaugas rūpinamasi asmens dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinant fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdant pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius – kultūrinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius.

Paslaugų gavėjams, jų tėvams, globėjams buvo teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei kitos bendrosios socialinės paslaugos. Suteikta reikalinga informacija, pagalba suruošiant reikiamus dokumentus šeimos kortelei gauti.

Siekiant visapusiško ir lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime buvo palaikomi socialiniai ryšiai su visuomene, ypatingas dėmesys buvo skiriamas paslaugų gavėjų sociokultūrinėms (laisvalaikio) paslaugoms, buvo palaikomi ir puoselėjami ilgamečiai draugystės ryšiai – dalyvaujama analogiškų ir kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose, buvo dalyvaujama miesto šventėse, mugėse, kituose edukaciniuose-informaciniuose renginiuose, lankomasi Skuodo miesto Viešojoje bibliotekoje, muziejuje, organizuojamos pažintinės išvykos po lankytinas Skuodo miesto ir rajono vietas, dalyvaujama Skuodo kultūros centro organizuojamuose koncertuose, teminėse popietėse, knygų pristatymuose ir kituose renginiuose, kurių metu buvo turtinama emocinė neįgalių asmenų patirtis, praplečiamas akiratis, įgyjama socialinių bendravimo įgūdžių, mokėjimų, žinių, formuojama asmeninė patirtis, elgsena bendruomeninėje aplinkoje.

Centrą lankantiems asmenims teikiamas kasdienis maitinimas du kartus per dieną organizuojama transporto paslauga, klientai į centrą atvežami ir parvežami atgal namo, kuriuos palydi ir jų saugumu rūpinasi lydintis asmuo. Pagal poreikį klientai buvo aprūpinami reikalingais rūbais, avalyne, suteikta dušo, skalbimo paslauga.

Siekiant gerinti ir praplėsti užimtumo įvairovę, centras įsigijo naujausią „Play Station 4“ žaidimų konsolę su kinetine vaizdo kamera ir bene didžiausiu žaidimų pasirinkimu, kuri leidžia valdyti žaidimą judesiais, balso komandomis. Šis naujausias žaidimas leidžia susipažinti su šiuolaikinėmis technologijomis ir pasinerti į virtualų pasaulį, kuris suteikia centro lankytojams naujų įspūdžių ir potyrių, taip pat buvo įsigytos kitos reikalingos priemonės paslaugų gavėjų veiklai, užimtumui vykdyti.

Centre sudaryta humaniška, rami, asmenį tausojanti aplinka, sudarytos sąlygos poilsiui, paslaugų gavėjams užtikrinama stresinių situacijų nesukelianti teigiama emocinė aplinka, kurioje jie jaučiasi saugūs, lygūs tarpusavyje, gerbiami kaip asmenybės, nuolat palaikomas ir skatinamas jų savarankiškumas, tenkinami jų poreikiai. Paslaugų gavėjams yra sudarytos sąlygos užsiimti jiems patinkančia veikla, daryti atradimus, tobulėti, užsiimti saviraiška.

Centre teikiamos dienos socialinės globos paslaugos padeda negalios žmones prižiūrintiems šeimos nariams lengviau derinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Be to, paslaugų gavėjai lankydami centrą gali pakeisti namų aplinką į kitokią, užsiimti mėgstama veikla, pabendrauti su panašaus likimo draugais.

Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinti Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašu, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl darbuotojų, atsakingų už asmens savarankiškumo kasdienėje veikloje, vertinimo“, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras nuo 2019 m. liepos 1 d. atlieka senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti vertinimą. Užpildytą klausimyną pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl specialiųjų poreikių įvertintiems asmenims nustatymo. Per 2019 metus įvertinta ir užpildyta 119 asmenų veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynų.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos

Senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas teikia viešoji įstaiga Ylakių globos namai, paslaugos perkamos iš viešosios įstaigos Skuodo globos namų, kitų rajonų ir valstybinių socialinės globos įstaigų.

Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia, kurie dėl senatvės, negalios ar tam tikrų socialinių aplinkybių negali savarankiškai gyventi savo namuose.

Peržiūrėjus ir racionaliau perskirsčius administracijos patalpas viešojoje įstaigoje Ylakių globos namuose padaugėjo gyvenamųjų patalpų, kurios atitinka visas higienos normas. Šiuo metu yra 20 kambarių, juose gali gyventi 37 asmenys.

Viešoji įstaiga Ylakių globos namai teikia gyventojams šias socialines paslaugas:

Eil.

Nr.

Kodas SPIS-e Paslaugos pavadinimas
Bendrosios socialinės paslaugos
1.    201 Informavimas
2. 202 Konsultavimas
3. 203 Tarpininkavimas ir atstovavimas
4. 218 Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
5. 205 Transporto organizavimas
6. 211 Sociokultūrinės paslaugos
7. 200 Kitos bendrosios socialinės paslaugos
    Specialiosios socialinės paslaugos
8.   Trumpalaikė socialinė globa
424

425

suaugę asmenys su negalia

senyvo amžiaus asmenys

9. Ilgalaikė socialinė globa
434

435

suaugę asmenys su negalia

senyvo amžiaus asmenys:

–          apgyvendinimas

–          kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

–          darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas ar jo organizavimas

–          laisvalaikio organizavimas

–          pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba

–          asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.)

–          maitinimas

–          sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas

–          kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

Gyventojų skaičius pagal amžių bei nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos ir specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį    2019 m. sausio 8 d. duomenys:

Rodiklio pavadinimas Amžius (metais) Iš viso
30–49 50–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85 ir vyresni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gyventojų skaičius, iš viso 1 1 6 7 8 6 2 4 35
moterys 2 1 1 1 2 3 10
                 vyrai 1 1 4 6 7 5 1 25
Gyventojų skaičius su nustatytu specialiuoju nuolatinės slaugos poreikiu 4 2 2 1 2 11
Gyventojų skaičius su nustatytu specialiuoju nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiu 1 1 2 2 3 2 1 12

 

Gyventojų skaičius pagal amžių bei nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos ir specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį 2020 m. sausio 6 d. duomenys:

Rodiklio pavadinimas Amžius (metais) Iš viso
30–49 50–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85 ir vyresni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gyventojų skaičius, iš viso 1 1 4 6 9 8 3 7 39
moterys 1 2 1 3 2 5 14
                 vyrai 1 1 3 4 8 5 1 2 25
Gyventojų skaičius su nustatytu specialiuoju nuolatinės slaugos poreikiu 2 2 2 1 1 4 12
Gyventojų skaičius su nustatytu specialiuoju nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiu 1 1 2 2 5 2 2 15

                  Globos namų gyventojams teikiant socialinę globą siekiama užtikrinti asmens geriausią interesą, sudarant galimybę gauti socialines paslaugas, atitinkančias jų poreikius ir savarankiškumo lygį. Kasdienis gyvenimas ir veikla gyventojams organizuojami lanksčiai, siekiant suderinti asmens pageidavimus, pomėgius ir globos namų galimybes.

Gyventojams suteikiama saugi gyvenamoji aplinka, artima namų aplinkai, jaukiai sutvarkyti gyvenamieji kambariai, sudarytos sąlygos dalyvauti kuriant higienišką aplinką – pačiam tvarkyti ir prižiūrėti gyvenamąjį kambarį bei prižiūrėti bendrąsias globos namų patalpas, jų švarą ir tvarką. Kiekvieno gyventojo kasdienė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų juos būti kuo savarankiškesniais. Gyventojai naudojasi kasdieniam gyvenimui būtinomis patalpomis, kuriose užtikrinamas jų privatumas ir orumas.

Globos namų gyventojams užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją. Pagal jų poreikius organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos. Laiku užtikrintas aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugų organizavimas. Globos namuose maitinimas gyventojams organizuojamas atsižvelgiant į jų sveikatos būklę ir individualius poreikius pagal Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro patvirtintus maitinimo organizavimą globos įstaigose reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

Globos namuose siekiama užtikrinti aplinką, pagrįstą abipusiu gyventojų ir globos namų darbuotojų pasitikėjimu, pagarba ir meile. Gyventojams padedama užmegzti ir palaikyti socialinius ryšius su šeimos nariais, artimaisiais giminaičiais, globos namų gyventojais, bendruomene bei užtikrinama galimybė savo noru išvykti pas juos svečiuotis. Atsižvelgiant į kiekvieno gyventojo savarankiškumo lygį ir galimybes, stiprinama motyvacija ir siūlomos priemonės, įgalinančios asmenį integruotis į visuomenės gyvenimą.

Globos namuose, neatsižvelgiant į asmens veiksnumą ar sveikatos būklę, užtikrinamos ir ginamos gyventojų teisės, užtikrinama, kad kiekvieno gyventojo nuomonė, problemos, nusiskundimai bus išklausyti, išanalizuoti ir į juos bus reaguojama konstruktyviai. Kiekvieno gyventojo poreikis konkrečioms paslaugoms gauti remiasi išsamiu ir visapusišku pirminiu bei pakartotiniais poreikio vertinimais bei individualaus socialinės globos plano sudarymu. Teikiamų paslaugų efektyvumas užtikrinamas periodiškai peržiūrint ir patikslinant individualų socialinės globos planą. Su globos namų gyventojais dirbama komandinio darbo principu.

Globos namų gyventojams vykdoma bendra grupinė mankšta, taip pat gulintiems gyventojams – individuali mankšta, sąnarių nejudrumo ir kvėpavimo sistemos profilaktikai.

Globos namų veiklos kokybę lemia tinkamas veiklos organizavimas. Teikiant laisvalaikio organizavimo paslaugas buvo suorganizuota daug įvairių renginių, išvykų – ekskursijų, tradiciškai švenčiamos valstybinės ir religinės šventės. Namų gyventojai užimtumo veiklose dalyvauja pagal pomėgius ir gebėjimus.

Įstaigoje dirba kvalifikuota specialistų komanda. Siekiama, kad darbuotojai keltų kvalifikaciją, laiku ir tinkamai atliktų pavestas funkcijas, formuotų teigiamą globos namų įvaizdį tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų, laikomasi asmens duomenų tvarkymo taisyklių. Personalo struktūra yra suformuota atsižvelgiant į globos namų gyventojų skaičių, jų specialiuosius poreikius ir turimą negalią.

Teikiant paslaugas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, labai svarbi sąlyga – patogus, tvarkingas kiemas. Šiuo metu globos namų kiemas sutvarkytas, sutvarkyta lauko pavėsinė, atnaujinti gėlynai. Globos namų aplinka atitinka stacionariai globos įstaigai keliams reikalavimas.

Viešosios įstaigos Skuodo globos namų misija – ilgalaikė (trumpalaikė) neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių globa, sudarant žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinant kokybiškų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, individualių asmens poreikių priklausomai nuo amžiaus ir negalios pobūdžio tenkinimą, savarankiškumo ugdymą ir palaikymą, kliento teisių ir interesų atstovavimą bei gynimą.

Vizija – tai nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, moderni, iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius, teikianti šiuolaikiškas socialines paslaugas.

Tikslas: užtikrinti kokybišką ir efektyvų socialinių paslaugų teikimą bei prieinamumą Skuodo ir kitų rajonų, miestų gyventojams.

Uždaviniai:

  1. užtikrinti senyvo amžiaus ir asmenų su negalia socialinės globos normų reikalavimų vykdymą, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę;
  2. ugdyti gyventojų buitinius įgūdžius, siekiant atstatyti ir kuo ilgiau išlaikyti jų savarankiškumą, savipagalbą; gilinti ir plėsti sveikos gyvensenos įgūdžius, siekiant stiprinti senyvo amžiaus ir asmenų su negalia sveikatą; organizuoti edukacinę veiklą;
  3. skatinti gyventojų savirealizaciją, saviraišką, aktyvų dalyvavimą globos namų ir bendruomenės gyvenime;
  4. skatinti darbuotojus nuolat kelti kvalifikaciją, didinti motyvaciją siekiant veiklos tikslų;
  5. didinti bendruomenės atvirumą.

Viešoji įstaiga Skuodo globos namai teikia gyventojams šias socialines paslaugas:

Eil.

Nr.

Kodas SPIS-e Paslaugos pavadinimas
Bendrosios socialinės paslaugos
1.    201 Informavimas
2. 202 Konsultavimas
3. 203 Tarpininkavimas ir atstovavimas
4. 218 Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
5. 205 Transporto organizavimas
6. 211 Sociokultūrinės paslaugos
7. 200 Kitos bendrosios socialinės paslaugos
    Specialiosios socialinės paslaugos
8.   Trumpalaikė socialinė globa
424

425

suaugę asmenys su negalia

senyvo amžiaus asmenys

9. Ilgalaikė socialinė globa
434

435

suaugę asmenys su negalia

senyvo amžiaus asmenys:

–          apgyvendinimas

–          kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

–          darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas ar jo organizavimas

–          laisvalaikio organizavimas

–          pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba

–          asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.)

–          maitinimas

–          sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas

–          kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

Planinis vietų skaičius – 66 (40 vietų Gedimino g. 14 ir 26 vietos globos namų padalinyje adresu: Šatrijos g. 3-1).

Skuodo rajono savivaldybė paslaugas perka 40-čiai rajono gyventojų.

Per 2019 metus į globos namus atvyko 49 gyventojai: iš jų 25 ilgalaikei globai, 24 trumpalaikei globai;

Per 2019 metus mirė 21 gyventojas, 5 išvyko (1 pas sūnų pasibaigus trumpalaikei socialinei globai, 4 į kitas socialinės globos įstaigas (Telšių rajono senelių globos namus, Viliaus Gaigalaičio socialinės globos namus, Klaipėdos miesto globos namus, Specialiuosius socialinės globos namus „Tremtinių namai“).

Gyventojų skaičius trumpalaikei / ilgalaikei socialinei globai 2019 metų pabaigoje buvo 76 gyventojai (38 vyrai ir 38 moterys).

                     Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes, lytį ir negalios pobūdį 2019 m. pabaigoje (ilgalaikė socialinė globa)

Rodiklio pavadinimas 30–49 50–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85 ir vyresni Iš viso
Gyventojų skaičius, iš viso 1 3 4 7 11 6 10 20 62
iš jų moterys 1 4 3 8 13 29
vyrai 1 2 4 7 7 3 2 7 33
Su fizine (kūno) negalia 1 1 1 2 2 2 2 2 13
Su proto (dėl intelekto sutrikimų) negalia
Su psichine (dėl psichikos) negalia 1 1 6 1 4 13
Senyvo amžiaus asmenys 1 1
Iš viso gyventojų skaičius su sunkia negalia 2 2 4 3 3 7 14 35

 

                     Gyventojų amžiaus vidurkis 2016–2017–2018-2019 m. pabaigoje

Rodiklio pavadinimas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

(trumpalaikė / ilgalaikė)

Amžiaus vidurkis gyventojų 77 77 76 78
iš jų moterys 87 86 84 83
vyrai 70 66 70 73
Jauniausias gyventojas 47 36 37 38
iš jų moterys 81 78 71 72
vyrai 47 36 37 38
Vyriausias gyventojas 95 95 96 97
iš jų moterys 95 95 96 97
vyrai 91 92 93 94

 

Savivaldybės, iš kurių gyventojai atvykę į globos įstaigą, 2016–2017–2018–2019 m. pabaigoje

Savivaldybės pavadinimas Gyventojų skaičius
2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

(trumpalaikė/ilgalaikė)

Skuodo rajono savivaldybė 39 38 38 40
Telšių rajono savivaldybė 1 1 2 5
Klaipėdos miesto savivaldybė 1 7 12 19
Raseinių rajono savivaldybė 1 1
Kretingos rajono savivaldybė 1 2
Palangos miesto savivaldybė 8
Utenos rajono savivaldybė 1
Privačiai teikiamos paslaugos 2 2 1

Asmenų pageidavimu, pasirenkant globos įstaigas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos 2019 metais pirktos iš šių valstybinių socialinės globos įstaigų: 1– Padvarių socialinės globos namų, 1– Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“. 2020 metų sausio 1 d, duomenimis paslaugos perkamos iš 16 socialinės globos įstaigų 39 rajono gyventojams, 1 – įrašytas į eilę apgyvendinimui Padvarių ir 1 – Stonaičių socialinės globos namuose.

Ilgalaikės (trumpalaikės) globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams teikia Barstyčių vaikų globos namai ir VšĮ Skuodo globos namų Bendruomeninių vaikų globos namų padalinys. Paslaugos pagal poreikį, jeigu vaikai mokinasi pagal bendrojo lavinimo programas, teikiamos iki 21 metų amžiaus.

2019 metų pabaigoje Barstyčių vaikų globos namuose gyveno 23 vaikai. Iš jų 14 vaikų Skuodo rajono gyventojai, 9 vaikai apgyvendinti iš Kėdainių rajono savivaldybės. 3 globotiniai yra pilnamečiai, 1 sulauks pilnametystės 2020 metais ir išeis gyventi savarankiškai. Vaikai gyvena trijose šeimynose, esančiose vienos šeimynos patalpose, nuo 2018 m. spalio 1 d. pradėta teikti laikino apgyvendinimo paslaugas vienišoms bei socialiai pažeistoms mamoms su vaikais, nėščioms moterims, neturinčioms nuolatinės gyvenamosios vietos ar nuolat smurtą patiriančioms moterims, kurios dėl savo gebėjimų stokos ar sveikatos problemų negali savarankiškai pasirūpinti vaikais. 2018 m. teikta paslauga vienai mamai su dviem vaikais, 2019 metais paslaugos teiktos 3 mamoms ir 5 vaikams.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Barstyčių vaikų globos namuose pagal poreikį bus teikiama laikinosios priežiūros paslauga apgyvendinant vaiką kartu su jo tėvais ar vienu iš jų arba kitais vaiko atstovais (atstovu) pagal įstatymą, kurie (kuris) nekelia pavojaus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei.

Viešoji įstaiga Skuodo globos namų Bendruomeninių vaikų globos namų padalinys teikia ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą 8-iems be tėvų globos likusiems vaikams. Iš jų 2 yra pilnamečiai, 1 vaikas sulauks pilnametystės 2020 metais. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa vaikams organizuojama pagal šeimos modelį ir teikiama dviejuose gyvenamuosiuose namuose.

Abiejose įstaigose vaikų gyvenamosios patalpos artimos šeimos namų aplinkai, aprūpintos visais reikalingais baldais ir inventoriumi. Vaikai turi reikiamus buitinius daiktus, galimybę praustis ir maudytis, išsiskalbti drabužius, išsilyginti, galimybę patys gaminti maistą. Vaikams yra sudaryta galimybė išreikšti savo pageidavimus dėl maitinimo ir kartu su socialinio darbuotojo padėjėjais pirkti maisto produktus parduotuvėje, dalyvauti maisto ruošime.

Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų pasirengimui savarankiškam gyvenimui.

Dėl Lietuvoje vykdomos vaikų globos namų pertvarkos siekiama mažinti vaikų globos namuose gyvenančių vaikų skaičių intensyviai dirbant su šeimomis, kad vaikai galėtų gyventi savo biologinėse šeimose.

Darbas su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką

Nuo 2018 m. gegužės 30 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-452 „Dėl atvejo vadybos funkcijos vykdymo Skuodo rajono savivaldybėje‘‘ Centrui suteiktas įgaliojimas vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus. Atvejo vadyba taikoma ir inicijuojama gavus informaciją apie šeimoje susidariusią situaciją. Šeimai paskiriamas atvejo vadybininkas, kuris atlieka šeimos poreikių pagalbai vertinimą. Iki pirmo atvejo nagrinėjimo posėdžio, atvejo vadybininkas pasitelkia socialinį darbuotoją, dirbantį su šeima, surenka visą atvejo vadybos procesui reikalingą informaciją apie vaiką ir jo šeimą. Atvejo vadybininkas organizuoja atvejo vadybos posėdžius, kurio metu aptariami pagalbos vaikui ir šeimai tikslai, uždaviniai, būdai, priemonės ir sudaromas pagalbos šeimai planas.

Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimų nuo 2020 metų sausio mėnesio Centre atvejo vadybos funkcijoms vykdyti paskirti keturi atvejo vadybininkai, kurie koordinuoja kompleksinės pagalbos organizavimą bei teikimą vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus. Vienam socialiniam darbuotojui darbui su šeima tenka ne daugiau 10 šeimų, maksimalus atvejų skaičius atvejo vadybininkui 25–30 atvejų.

Atvejo vadybos proceso užvedimas, vykdymas ir proceso užbaigimas vykdomas pagal tvarkos apraše numatytą tvarką.

Atvejo vadybos procese dalyvauja socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis, kurie teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, dirba socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuoja, teikia socialinę pagalbą ir didina šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo, nesmurtinio elgesio mokymo, priklausomybių ligų gydymo ir kitose prevencinėse programose. 2019 metais socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teiktos 106 šeimoms.

Centre vykdoma vaikų dienos centro veikla

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre įrengtos patalpas, skirtos vaikų dienos centro veiklai vykdyti. Centras yra pritaikytas įvairių būrelių veiklai, pamokų ruošai, yra erdvi salė, kompiuterių klasė su interneto prieiga, didelė virtuvė, dušai, tualetai.

Šiuo metu socialinės paslaugos teikiamos 52 vaikams iš Skuodo miesto ir artimiausių kaimų. Vaikų dienos užimtumo veikla organizuojama ir vykdoma kompleksiškai – organizuojamas tinkamas vaikų užimtumas po pamokų, ugdomas vaikų atsparumas socialinės rizikos veiksniams. Centre teikiama kompleksine pagalba siekiama tenkinti esminius vaiko poreikius, kuriems tenkinti šeimoje nėra galimybės arba sąlygų. Atsižvelgiant į vaikų emocinius ir socialinius poreikius teikiama psichologinė pagalba, padedanti įveikti stresines situacijas. Didžiausias dėmesys kreipiamas į vaiko socialinių įgūdžių ugdymą. Tai pasiekiama per pamokų ruošą, vaikų higienos įgūdžių ugdymą, tikslingą laisvalaikio užimtumą būreliuose, ekskursijose, išvykose. Skiriamas nemokamas maitinimas. Teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas tėvai įtraukiami į bendrą veiklą su vaikais, stiprinami vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai. Tėvai yra kviečiami kartu spręsti vaiko ir šeimos problemas padedant socialiniams darbuotojams, psichologui.

Intensyvios krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo paslauga

Intensyvi krizių įveikimo pagalba Centre teikiama asmeniui ar šeimai, atsidūrusiems krizinėje situacijoje. Jiems teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, bendravimo ir kitos socialinės paslaugos. Krizinėje situacijoje atsidūręs žmogus jaučia didelį nerimą, grėsmę, pavojų, pasimetimą, nesaugumą, todėl jam suteikiamas emocinis palaikymas, išklausymas. Krizinės situacijos išgyvenimai slegia ir jų artimuosius, todėl kai kuriais atvejais į pagalbos procesą įtraukiami ir šeimos nariai.

Per 2019 metus intensyvi krizių įveikimo pagalba Centre teikta 103 asmenims, iš jų 43 vaikams iš Skuodo miesto ir rajono. Informavimo paslauga teikta 53 asmenims 106 kartus. 18 asmenų konsultavimo paslauga teikta 26 kartus. Bendravimo paslauga teikta 99 asmenims 344 kartus. Tarpininkavimo paslauga teikta 99 asmenims 158 kartus. Tarpininkauta tvarkant dokumentus socialinei paramai gauti, kreipiantis į medikus, psichologus, įsidarbinant, apsirūpinant buitine technika, avalyne, rūbais.

Iš akcijos „Maisto bankas“ 10-čiai šeimų skirta maisto produktų.

Iš probacijos tarnybos 3 asmenys buvo nukreipti EPP mokymams. Nemokami EPP mokymai mūsų paslaugų gavėjams pravesti 14 kartų po 6 valandas. Daugelį mūsų klientų reikia išmokyti problemų sprendimo, kognityvinių ir socialinių įgūdžių. Elgesio pataisos programa „Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas“ (toliau – EPP programa) taikoma smurtautojams, asmenims negebantiems valdyti konfliktinių situacijų, nemokantiems atpažinti savo problemų. EPP programos pagalba mažinamas smurtautojų nusikalstamas elgesys, motyvuojant juos naudoti išmoktus problemų sprendimo, kognityvinius bei socialinius įgūdžius gyvenime. Vykdant EPP programą nuteistieji yra motyvuojami keisti kriminogeninį elgesį, mažinti pakartotinio nusikalstamumo rizikos veiksnius, keisti mąstymą ir elgesį, susijusį su pakartotiniu nusikalstamumu bei įtvirtinti socialiai priimtinus mąstymo ir elgesio būdus. Svarbu kliento motyvacija ir tikėjimas savo jėgomis, kad nori ir sugebėsi pasikeisti. EPP programą vykdo socialiniai darbuotojai, išklausę metodinius EPP mokymus ir turintys tai patvirtinantį pažymėjimą.

Laikino apnakvindinimo paslauga – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims netekus namų, šeimos krizių atvejais, dėl kurių iškyla grėsmė asmens sveikatai, gyvybei. Teikiant laikino apnakvindinimo paslaugą asmenims ar šeimoms yra teikiamos bendravimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos. Paslaugas organizuoja socialiniai darbuotojai. Laikino apnakvindinimo paslauga teikiama visą parą iki trijų parų. Asmens higienos paslauga yra teikiama visiems intensyvios krizių įveikimo pagalbos klientams.

 

Paslaugos pavadinimas Suteiktų paslaugų skaičius Paslaugų gavėjų skaičius
Informavimas 106 53
Konsultavimas 26 18
Bendravimas 344 99
Tarpininkavimas 158 62
Laikinas apnakvindinimas 2 2
Asmens higienos (skalbimo, dušo) 49 8
EPP (mokama) 3 3
EPP (nemokama) 4 4

 

Vaiko globos (rūpybos), laikinosios priežiūros, įvaikinimo organizavimas

Nuo 2018 m. liepos 1 d. vaiko globos (rūpybos), vaiko laikinosios priežiūros, įvaikinimo, institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį organizavimą vykdo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, bendradarbiaudamas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi ir su Skuodo socialinių paslaugų šeimai centru, vykdančiu globos centro funkcijas, taip pat kitomis savivaldybės institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga.

Globojamų vaikų skaičius per pastaruosius metus

Metai Bendras globojamų vaikų skaičius  

Šeimose

Socialinės globos įstaigose Nustatytos globos per metus skaičius  

Šeimose

Socialinės globos įstaigose Pas budinčius globotojus
2005 131 54 77 18 7 11
2006 122 47 75 27 19 8
2007 105 44 61 13 6 7
2008 106 45 61 26 12 14
2009 95 34 61 18 3 15
2010 97 30 67 22 3 19
2011 78 22 56 7 3 4
2012 75 20 55 12 4 8
2013 76 24 52 24 3 21
2014 69 29 40 15 7 8
2015 66 29 37 9 9 0
2016 55 24 31 13 3 10
2017 69 33 36 26 13 13
2018 50 28 22 13 8 0 6
2019 46 26 18 5 0 1 4

 

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras vykdo globos centro funkcijas

2019 metų. Socialinių paslaugų šeimai centre Pagalbos įtėviams ir globėjams skyrius nuo 2018 m. balandžio 1 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T9-45 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ teikia socialines paslaugas, susijusias su budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paieška bei vykdo jų pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti, įvaikinti vaikus. Centre vykdoma globos centro ir budinčio globotojo veikla.

Pagrindinis globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų), nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamo vaiko ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

2019 metais globos centras organizavo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką. Tuo tikslu buvo sukurta vizualinė informacijos perdavimo priemonė – plakatas. Informacija apie globą (rūpybą), galimybes globoti (rūpintis) ir pagalbą globėjams (rūpintojams) buvo teikiama Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų žodis“, nuolat atnaujinama elektroninėje erdvėje, socialiniame tinkle „Facebook“.

Globos centre dirba 4 specialistai: 2 socialiniai darbuotojai, tarnybos atestuotas asmuo ir globos koordinatorius. Asmenims, pageidaujantiems globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, specialistai teikė informaciją ir konsultacijas telefonu 105 kartus, klientų namuose 53 kartus bei globos centre 172 kartus. Teikiant paslaugas globėjams (rūpintojams) ir jų šeimų nariams, įvertinus poreikius, buvo rekomenduojama psichologo paslauga, viso suteikta 47 konsultacijos. Siekiant užtikrinti globojamo (rūpinamo), prižiūrimo vaiko poreikį bendrauti su biologine šeima, globos centre buvo organizuoti 65 pasimatymai. Darbuotojai, teikdami ir koordinuodami pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, vykdė tarpinstitucinį bendradarbiavimą su socialinėmis, sveikatos priežiūros, ikimokyklinio ir bendro lavinimo ugdymo ir kt. įstaigomis.

2019 metais centras pasirašė tėvų globos netekusių vaikų laikinojo apgyvendinimo ir laikinosios (trumpalaikės) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje teikimo sutartį su dviem budinčiais globotojais.

Per 2019 metus pas budinčius globotojus buvo apgyvendinti 4 vaikai. Kai kurių iš jų priežiūra budinčių globotojų šeimoje truko 11 mėnesių. Budintiems globotojams buvo teikiama intensyvi pagalba: organizuota laikino atokvėpio paslauga ir savitarpio pagalbos grupė.

Atestuoti specialistai organizavo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programas). 2019 metais mokymus pagal Pagrindinę GIMK programą baigė 7 šeimos, iš jų penkiose globojami 8 vaikai. Globos centro darbuotojai teikė išvadas, rekomendacijas, rengė ataskaitas, pildė su darbu susijusią dokumentaciją

Nuo 2018 metų globos centras įgyvendina Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra projektą (toliau – Projektą) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka“. Projekto dėka didėja Globos centro teikiamų paslaugų prieinamumas ir kokybė, visapusiškai užtikrinama, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba. Projekto lėšomis sukurtos ir įrengtos 2 papildomos darbo vietos, įsigyti biuro baldai, kompiuterinė ir biuro technika bei naujas automobilis, pagerinta darbinė aplinka: naujai įrengtos darbo vietos, posėdžių kambarys, erdvus klientų laukiamasis.

Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Skuodo rajono savivaldybėje

Nevyriausybinė organizacija Skuodo krašto bendruomenė įgyvendina Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo projektą, kuris finansuojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis.

Įkurtuose Bendruomeniniuose šeimos namuose šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams teikiamos pozityvios tėvystės mokymų, grupinės ir individualios psichologo konsultacijos, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, organizuojami šeimos klubai, stovyklos. Užsiėmimų metu, kuriuose dalyvauja tėvai, arba, kai jiems reikalinga susitvarkyti sveikatos priežiūros, darbo paieškos ar kitus reikalus, yra suteikiamos vaikų priežiūros iki 4 valandų paslaugos. Siekiant užtikrinti kompleksinių paslaugų prieinamumą kaimo vietovėse gyvenančioms šeimoms, neįgaliems asmenims organizuojama pavėžėjimo paslauga. Nuo 2019 metų keturiems asmenims turintiems fizinę ir (ar) kompleksinę negalią teikiamos asmeninio asistento paslaugos.

Savivaldybė atsakinga už rajono neįgaliųjų integraciją į visuomenę, siekiant lygių galimybių žmonėms su negalia planuojant socialinės jų integracijos veiksmus.

Savivaldybė vykdo Būsto (aplinkos) pritaikymo programą neįgaliesiems. 2019 metais dviem suaugusiems asmenims pagal jų specifinius poreikius pritaikyti būstai ir gyvenamoji aplinka, vienas vaikas su sunkia negalia aprūpintas techninės pagalbos priemonėmis. 2020 metais planuojama pritaikyti 2 būstus neįgaliesiems.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymu Skuodo rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėtis, komisijos pirmininkas, patvirtinti Skuodo rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nuostatai. Pagal poreikį organizuojami komisijos posėdžiai dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo ir sprendimo priėmimo. Socialinės paramos skyrius užtikrina neįgaliųjų interesų atstovavimą teismuose.

2019 m. gruodžio 3 d. Socialinės paramos skyrius kartu su Skuodo kultūros centru organizavo renginį, skirtą Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Rajono neįgalieji turėjo progą pamatyti muzikinio-choreografinio kolektyvo SARE ROMA pasirodymą. Kasmet neįgaliesiems sudaroma galimybė dalyvauti Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre rengiamoje Tarptautinės dienos paminėjimo šventėje „Dainuok širdie gyvenimą“.

Rajono neįgalieji aktyviai dalyvauja kasmet organizuojamose sporto šventėse.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektinę veiklą vykdo trys neįgaliųjų organizacijos

Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos veikloje dalyvauja 141 fizinę negalią turintys asmenys. Neįgaliųjų draugija, vykdydama socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, 2019 metais paslaugas suteikė 60 asmenų. Teikė neįgaliųjų dienos užimtumo, individualios pagalbos neįgaliajam, meninių gebėjimų lavinimo būrelio „Obelėlė“ veiklos paslaugas. Organizuoti mokymai sveikai gyventi, saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimo, pagalbos sau užsiėmimai. Mokytasi daryti įvairius rankdarbius, dalyvauta įvairiose organizuojamose parodose. Suburtoje meno studijoje „Obelėlė“ dalyvavo 9 moterys su negalia, kurios su parengta programa dalyvavo įvairiuose renginiuose. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Skuodo viltis“ atstovauja Skuodo rajono sutrikusio intelekto asmenų ir jų šeimos narių interesams, siekia užtikrinti lygiateisį ir visavertį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Bendrija vienija 24 proto negalią turinčius asmenis. Visiems bendrijos nariams teikiama dienos užimtumo, individualios pagalbos neįgaliajam veikla. Neįgalieji buvo mokomi sveikai gyventi, spręsti buityje ir kasdieniniame gyvenime kylančias problemas. Su padarytais darbeliais dalyvavo mugėse. Sunkiau sergantys neįgalieji buvo lankomi namuose, teikiama reikalinga informacija, tarpininkaujama. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Skuodo rajono filialas vienija 44 regėjimo neįgaliuosius. Projekto lėšomis 30 neregių problemoms spręsti buvo organizuotos dienos užimtumo veiklos ir teiktos individualios pagalbos neįgaliajam paslaugos, kurios asmenims, turintiems regėjimo sutrikimų, labai svarbios lankantis užimtumo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Buvo teikiama informacija neregiams prieinama forma: paskaitant ir aprūpinant įgarsinta medžiaga. Teikta pagalba sprendžiant buityje kylančias problemas, mokant apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ar negalią.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. vasario 1 d. Skuodo rajono Neįgaliųjų draugijai skyrė naują lengvąjį automobilį „Peugeot Boxer“, pritaikytą neįgaliesiems vežti vežimėliuose. Vairuotojo etatas yra išlaikomas iš savivaldybės biudžeto lėšų. 2019 metais tam skirta 9 500 eurų. 2020 metams vairuotojo atlyginimui ir automobilio draudimui skirta 11 500 eurų. Transporto paslauga teikiama neįgaliems asmenims, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo ar proto negalią ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu nuvykti į gydymo, reabilitacijos ar kitas įstaigas, taip pat teikiant individualios pagalbos paslaugas, atvežant į dienos užimtumo užsiėmimus.

 

                      Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019-2020 metų projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas

 

EilNr. Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas Iš viso

(eurų)

Iš jų
Lėšos iš valstybės biudžeto

(eurų)

Lėšos iš savivaldybės biudžeto

(eurų)

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m.
1. Skuodo rajono neįgaliųjų draugija 15 822 15 700 13   322 13 400 2 500 2 300
2. Viešoji įstaiga Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras (LASS Skuodo rajono filialas) 8 196 7 716 6 696 6 216 1 500 1 500
3. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Skuodo viltis“ 8 629 8 300 7 129 6 800 1 500 1 500
Iš viso 32 647 31 716 27 147 26 416 5 500 5 300

 

Skuodo rajone gyvena apie 30 asmenų, turinčių klausos sutrikimų. Dauguma šių asmenų, ypač turinčių žymų klausos sutrikimą, negali naudotis girdintiesiems prieinama informacija ir bendrauti su girdinčiaisiais visuomenės nariais, kurie nemoka gestų kalbos. Šios priežastys lemia kurčiųjų socialinę izoliaciją, žemą išsilavinimo lygį. Asmenims, turintiems klausos sutrikimų, vertėjo paslaugas pagal poreikį teikia gestų kalbos vertėjas.

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Tai pagalba priemonėmis, kurios padeda išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, darbinei veiklai. Pagalbos priemonėmis gali naudotis Skuodo rajono gyventojai, pristatę gydytojų pažymą dėl priemonės būtinumo. Į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą 2019 metais dėl techninės pagalbos priemonių kreipėsi 170 asmenys, išduotos 215 techninės pagalbos priemonių.

Transporto paslaugų organizavimas

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras teikia transporto paslaugas asmenims, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo ar proto negalią ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, ir kurių šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugų. Transporto paslaugos teikiamos vykstant į (iš) gydymo ir reabilitacijos įstaigas, į gydytojų konsultacinę komisiją ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, planines ambulatorines hemodializės procedūras, techninės pagalbos priemonių pristatymui į namus ar grąžinimui į Centrą, socialines ar kitas paslaugas teikiančias įstaigas. Per 2019 metus  transporto paslaugos suteiktos 137 asmenims, 42 asmenys nuvežti į hemodializes.

Transporto paslaugos

Eil. Nr. Paslaugų paskirtis 2017

metai

2018

metai

2019

metai

1. Hemodializė 38 39 42
2. Transporto paslaugos 83 111 137
Iš viso: 121 150 179

 

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje

Eil. Nr. Įstaigos Socialinių darbuotojų skaičius Socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius
iš viso iš jų finansuojamų iš valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų
1. Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose
1.1. biudžetinėse 30 14 43
1.2. viešosiose 3 5
2. Savivaldybės administracijos seniūnijose 8
Iš viso 41 14 48

 7. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga

Įvertinus 2019 metų socialinių paslaugų plane numatytus uždavinius ir priemones, buvo teikiamos visos plane numatytos socialinės paslaugos.

Pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai yra neįgalūs, senyvo amžiaus asmenys, socialinės riziką patiriančios šeimos ir asmenys.

Į socialinių paslaugų teikimą buvo įtrauktos ir nevyriausybinės organizacijos, kurių teikiamos paslaugos reikalingos rajono neįgaliesiems.

Visos rajono globos įstaigos turi reikiamas licencijas ir teikia kokybiškas paslaugas, atitinkančias socialinės globos licencijai keliamus reikalavimus. 2019 metų socialinių paslaugų planą didelę įtaką turėjo plano priemonių vykdytojų bendradarbiavimas. Įgyvendinant planą dalyvavo seniūnijų socialiniai darbuotojai, savivaldybės įsteigtų socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, nevyriausybinės organizacijos. Savivaldybė yra pagrindinė institucija, planuojanti, organizuojanti ir garantuojanti socialines paslaugas savo rajono gyventojams. Įvertinant socialinių paslaugų poreikį rajone, vadovautasi rodikliais ir socialinių paslaugų teikėjų pateikta informacija, metinėmis ataskaitomis. Skuodo rajone esanti socialinių paslaugų infrastruktūra leidžia tenkinti gyventojų poreikius.

Socialinės paramos skyrius organizavo kitą socialinę paramą iš savivaldybės savarankiškoms funkcijoms skirtų lėšų.

Per 2019 metus iš savivaldybės biudžeto lėšų išmokėta 114- kai asmenų vienkartinė socialinė parama (gaisro, ligos, operacijos ir kitais atvejais) už 33 978 eurų.

Savivaldybės administracija ir seniūnijos organizuoja projekto paramą maisto produktais ir higienos prekėmis labiausiai nepasiturintiems rajono asmenims ir šeimoms. Gyventojų prašymus priima Socialinės paramos skyriaus ir seniūnijų darbuotojai. Šių šeimų sąrašus pagal pateiktus prašymus sudaro Socialinės paramos skyrius, o seniūnijų socialiniai darbuotojai padeda išdalinti maistą. 2019 metais parama maisto produktais pasinaudojo 2 780 asmenų.

Visi Socialinės paramos skyriaus specialistai, socialinį darbą dirbantys seniūnijų darbuotojai, įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai 2019 metais kėlė profesinę kvalifikaciją.2020 metais svarbu stiprinti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, išlaikyti ir plėsti teikiamų socialinių paslaugų įvairovę bei apimtis, taip pat užtikrinti paslaugų kokybę. III SKYRIUSUŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS 8. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys – 2020 metų prioritetai:Atsižvelgiant į rajono socialinę demografinę situaciją Skuodo rajono savivaldybėje prioritetinės socialinių paslaugų gavėjų grupės yra šios: neįgalūs asmenys, likę be tėvų globos vaikai, riziką patiriantys suaugę asmenys, senyvo amžiaus asmenys, riziką patiriantys šeimos ir jose augantys vaikai, riziką patiriantys suaugę asmenys. Šios socialinės grupės menkiau integruotos į visuomenę, turi mažiau arba visai neturi galimybių dalyvauti visuomeniniame gyvenime.Išskiriamos šios prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys:Tobulinti ir plėtoti kompleksinę pagalbą vaikui ir jo šeimai siekiant užtikrinti vaikui saugią aplinką, kokybišką šeimos funkcionavimą ir jos gerovę, užkirsti kelią galimiems socialinės rizikos veiksniams šeimoje pasireikšti.                   Skatinti likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą) šeimose.                   Organizuoti ir teikti budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, reikalingą konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje. Teikti socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims.

Užtikrinti dienos socialinės globos paslaugų teikimą neįgaliems asmenims institucijoje.

Teikti asmeninio asistento paslaugą fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims.

Teikti integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugas.

Gerinti jau teikiamų stacionarių socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą. Priemonių 2020 metams planas

1 tikslas. Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, prioritetą teikti kompleksiškų nestacionarių paslaugų teikimui.

2 tikslas. Užtikrinti tinkamą perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir be tėvų globos likusiems vaikams.

1 2 3 4 5
Uždaviniai Priemonės Lėšos (eurais),finansavimo šaltiniai Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas
Plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų teikimą įvairioms klientų grupėms Teikti bendrąsias socialines ir kitas paslaugas:   vienkartinę piniginę socialinę paramą, aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, būsto ir aplinkos pritaikymo specifiniams neįgaliųjų poreikiams tenkinti,transporto paslaugų teikimo,pagalbos pinigų mokėjimo, sociokultūrines paslaugas. 54 340 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius 1. 1,5 tūkst. savivaldybės asmenų gaus bendrąsias paslaugas.2. 180 asmenų pagal poreikį bus aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis.3. 3 asmenims su negalia pagal poreikį bus pritaikyti būstai ir jų aplinka.4. Pagalbos pinigai 5 senyvo amžiaus ir neįgaliemsasmenims. 5. 119 asmenų skirti piniginę socialinę paramą, ligos, gaisro, stichinės nelaimės atveju. 6. 170 asmenų suteikta transporto paslauga.
Teikti pagalbos į namuspaslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. 249 800 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras Pagalba namuose 132 asmenų iki 2 val. per dieną.
Teikti dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su proto negalia centre. 101 900 eurų iš savivaldybės biudžeto, 50 950 eurų iš valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras Dienos socialinės globos paslaugos   suaugusiems asmenims su proto negalia iki 10 paslaugos gavėjų.
Teikti dienos socialinės globos paslaugasasmens namuose. 50 950 eurųiš valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras Teikiama kompleksinė specialistų (socialinių darbuotojų padėjėjų, socialinių darbuotojų, medikų ir kt. specialistų) pagalba 20 senyvo amžiaus asmenų jų namuose, iki 6 val. per dieną.
Teikti Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugas. 55 000 eurų iš ES struktūrinių fondų lėšų Teikiama kompleksinė specialistų pagalba 20 asmenų jų namuose, nuo 4,5 iki 7,5 val. per dieną.
Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas Socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre. 25 000 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų,16 000 eurų projektinės lėšos Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras Socialinės paslaugos 52 socialinės rizikos šeimų vaikams.
Šeimų socialinei priežiūrai 242 200 eurų iš valstybės deleguotų lėšų Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras Socialinė priežiūra šeimoms.
Organizuoti krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo paslaugas asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje. 45 900 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras Paslaugos pagal poreikį asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje.
Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai Kompleksinės paslaugos šeimai: pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūros, pavėžėjimo paslaugos. 88 300 ES struktūrinių fondų lėšos Skuodo krašto bendruomenė 130   rajono gyventojų gaus kompleksiškai teikiamas kokybiškas paslaugas.

 

Įgyvendinti socialinių paslaugų prieinamumą vaikus globojančioms šeimoms, globėjams (rūpintojams), įtėviams ar besirengian-tiems jais tapti asmenims 1. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimas, konsultavimas ir pagalbos jiems paslauga. 42 800 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų ir14 400 eurų iš valstybės biudžeto lėšų Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras Atestuoti socialiniai darbuotojai vykdys globėjų (rūpintojų) ar įtėvių paiešką, atranką, konsultavimą, rengimą ir pagalbą jiems.

Parengta

2 budinčių globotojų šeimos, globėjai-giminaičiai ir socialiniai globėjai

2. Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą vaikus globojančioms šeimoms, globėjams (rūpintojams) įtėviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims. Savivaldybės administracija,Socialinės paramos skyrius,Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras Globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus šeimose didėjimas.

Globojamų vaikų skaičiaus institucijoje mažėjimas.

 

 

3. Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės gerinimo bei prieinamumo plėtra“. 14 000 eurų ES struktūrinių fondų lėšos ir 52 000 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras Teikiamų paslaugų prieinamumas, kokybės gerinimas,

pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo, auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

4. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikus globojančioms šeimoms. 60 000 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų Savivaldybės administracija,Socialinės paramos skyrius 2 BSI dydžio pagalbos pinigai už kiekvieną globojamą vaiką.
5. Barstyčių vaikų globos namų pertvarka Informacijos rinkimas ir analizė dėl galimybės teikti

alternatyvias paslaugas

Savivaldybės administracija,Socialinės paramos skyrius,Barstyčių vaikų globos namai Laikino apgyvendinimo paslaugų teikimas vienišoms bei socialiai pažeistoms mamoms su vaikais, nėščioms moterims, laikinosios priežiūros paslauga
 

3. tikslas. Suteikti pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Uždaviniai Priemonės Lėšos (eurais),finansavimo šaltiniai Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas
Organizuoti stacionarias socialines paslaugas suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims VšĮ Skuodo globos namuose 159 200 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų, 147 300 eurų iš valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų VšĮ Skuodo globos namai Socialinė globa 40 asmenų
VšĮ Ylakių globos namuose 153 000 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų, 64 600 eurų iš valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų VšĮ Ylakių globos namai Socialinė globa 30 asmenų
Kitų rajonų globos įstaigose ar valstybiniuose socialinės globos namuose 92 923 eurai iš savivaldybės biudžeto lėšų, 155 201 euras iš valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų Stonaičių,Macikų,   Dūseikių,Padvarių,Ventos,Utenos, Viliaus Gaigalaičio globos namai, Antavilių pensionatas,VšĮ „Senjorų Eldoradas“,VšĮ „Senevita“VšĮ Deltuvos senelių globos namai, Viešoji įstaiga „Akacijų užuovėja“,Kaltinėnų parapijos senelių globos namai Socialinė globa 45 suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims
VšĮ Skuodo globos namų Bendruomeninių vaikų globos namų padalinyje 105 024 eurai iš savivaldybės biudžeto lėšų, ir 14 976 eurai iš valstybės biudžeto lėšų VšĮ Skuodo globos namų Bendruomeninių vaikų globos namų padalinys Socialinė globa 8 vaikai
Barstyčių vaikų globos namai 250 200 eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų ir 41 184 eurų iš valstybės biudžeto lėšų Barstyčių vaikų globos namai Socialinė globa 22 vaikams

 

  1. Paslaugų pirkimas ir finansavimas 2019–2020 metais iš savivaldybės, kitų rajonų ir valstybės globos įstaigų
 

Įstaigos pavadinimas

 

Gavėjų skaičius

Kaina asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, eurais Kaina asmenims, kuriems nenustatytas nuolatinės slaugos poreikis, eurais
2019 m. 2020 m. 2020 m. 2020 m.
1 2 3 4 5 6
Barstyčių vaikų globos namai 22 1217 1217
VšĮ Skuodo globos namų Bendruomeninių vaikų globos namų padalinys  

8

 

 

 

 

1100

 

1250

VšĮ Skuodo globos namai 40 960 1 100 860 985
VšĮ Ylakių globos namai 30 920 1 000 780 860
Macikų socialinės globos namai 7 658 770 574 680
Padvarių socialinės globos namai 7 728 830 627 740
Antavilių pensionatas 1 880 950 790 880
Dūseikių socialinės globos namai 6 689 820 621 727
Stonaičių socialinės globos namai 5 670 770 590 709
Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai 1 913
Viliaus Gaigalaičio globos namai 2 810 937 705 832
VšĮ Deltuvos senelių globos namai 1 670 730
VšĮ „Senevita“ 1 870 961
VšĮ „Senjorų Eldoradas“ 1 1050 1095
Ventos socialinės globos namai 5 838 910 769 814
Utenos socialinės globos namai 1 830 730 750
VšĮ „Akacijų užuovėja“ 3 948 870
Kaltinėnų parapijos senelių globos namai 1 650 700

 IV SKYRIUSFINANSAVIMO PLANAS 10. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

Eil. Nr.  Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai Pagal faktines išlaidas, eurais Pagalplaninesišlaidas, eurais
2017 2018 m. 2019 m. 2020 m.
1 2 1 4 5 6
1. Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms 1 026 400 1 259 010 1 192 259 1 277 400
Palyginti su bendru savivaldybės biudžetu, proc. 6,1 6,5

 

6,1 6,0
2. LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, iš jų 329 138

 

466 918

 

 

531 001 534 200
2.1. socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti 125 600

 

163 093

 

203 400 242 200
2.2. asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti 203 538 303 825 327 601 292 000
3. vaikų globos (rūpybos) išmokoms globos įstaigose iš valstybės biudžeto lėšų 515 26 56 176 49 720 52 000
4. ES struktūrinių fondų lėšos ir valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, Skuodo krašto bendruomenė 75 293 124 000 174 100 157 300
5. Asmenų mokėjimas už socialines paslaugas 39 969 39 940 39 754 41 200
6. Kitos lėšos (NVO lėšos iš SADM ir kt. programų) 1 400 16 500 16 000 16 000
Iš viso 1523 26 1 962 544 2 002 834 2 078 100

                    Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo Skuodo rajone 2020 metais finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės specialiosios tikslinės dotacijos, valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 61,5 proc., valstybės specialiųjų dotacijų lėšos – 25,7 proc. ir valstybės biudžeto lėšos – 2,5 proc., kiti finansiniai šaltiniai – 10,3 proc.

11. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai (savarankiškos ir deleguotos lėšos)

Eil. Nr. Finansavimo būdai Lėšos, eurais
 

2017 m.

 

2018 m.

 

2019 m.

Planinės 2020 m.
1 2 3 4 5 6
1. Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas, iš jų  

1 265 989

 

1 340 465

 

1 752 365

 

2 037 849

1.1. savivaldybės pavaldumo įstaigoms(VšĮ Ylakių globos namams, Barstyčių vaikų globos namams, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui)  

823 652

 816 234  1 245 105    1 378 200
1.2. valstybės socialinių paslaugų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis  

149 053

 164 900  169 217  248 125
1.3. nevyriausybinių organizacijų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis (VšĮ Skuodo globos namams, VšĮ Skuodo globos namų Bendruomeninių vaikų globos namų padaliniui)  

293 284

 359 331  338 043  411 524 
2. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms neįgaliųjų organizacijoms (projektams finansuoti)  

5 000

 5 500  15 450  16 800
3. Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas (neįgaliųjų integracijos)  

7 200

 4 107  5 439  8 000
Iš viso 1 278 189 1 350 072 1 773 244 2 062 649

 12. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai Siekiant efektyvinti socialinių paslaugų organizavimą, būtina investuoti į specialistų kvalifikacijos kėlimą. Įvertinus socialinių darbuotojų poreikį ir jų esamą kvalifikaciją, tikslinga ir 2020 metais sudaryti sąlygas tolimesniam jų profesiniam tobulėjimui.Skuodo rajono gyventojams, socialines paslaugas teikiančių įstaigų duomenimis, 2020 metais darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijai kelti planuojama skirti 7 000 eurų. 13. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimuSkuodo rajono savivaldybėje gyvena įvairių socialinių grupių asmenys, kuriems reikalinga nuolatinė ar vienkartinė parama ir įvairios socialinės paslaugos. Skuodo rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įgyvendinti skiriamos         pakankamos lėšos, palyginus su bendru savivaldybės biudžetu.13.1. Savivaldybės organizuojamų paslaugų įvertinimas Skuodo rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, mažėja gimstamumas, tebevyksta migracija, didėja pensinio amžiaus gyventojų, todėl kasmet didėja ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikis.

2020 metais toliau bus skiriamas didelis dėmesys teikiamoms socialinės priežiūros (pagalbos į namus) ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugoms ir jų kokybei: šios paslaugos sudaro galimybę neįgaliems asmenims kuo ilgiau gyventi savoje aplinkoje.

Stiprinti pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir juose augantiems vaikams.

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, atrankos ir rengimo paslaugos teikimas, siekiant be tėvų globos likusius vaikus globoti (rūpintis) šeimos aplinkoje ar juos įvaikinti.

2020 metais planuojama teikti laikino atokvėpio paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikio pobūdžio specialiosios socialinės priežiūros arba socialinės globos paslaugos.

 

V SKYRIUSPLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ 

14. Socialinių paslaugų plėtros vizija

Įvertinus Skuodo rajono savivaldybės gyventojams teikiamas socialines paslaugas bei įvertinus socialinių paslaugų gavėjų poreikius, per ateinančius 3 metus reikėtų ir toliau didinti socialinės priežiūros gavėjų aprėptį, plėtoti socialinės globos paslaugas, didinti bendrųjų socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį.

15. Prognozuojamos socialinės paslaugos

2020 metais planuojama teikti laikino atokvėpio paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikio pobūdžio specialiosios socialinės priežiūros arba socialinės globos paslaugos.

Gerinti teikiamų paslaugų kokybę – šeimoms, patiriančioms socialinę riziką ir jose gyvenantiems vaikams.

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas – Skuodo rajono bendruomeniniuose šeimos namuose.

Tėvų globos netekusiems vaikams – vaikų įvaikinimo šeimose skatinimas, globėjų, budinčių globotojų paieška ir mokymas.Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų teikimas ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas pagyvenusiems bei neįgaliems asmenims.Dienos socialinė globa neįgaliems suaugusiesiems asmenims su proto negalia institucijoje.

Vykdomas projektas „Integralios socialinės globos ir slaugos paslaugų plėtra Skuodo rajone“. Globojamiems asmenims sudarytos sąlygos kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamą pagalbą, aukštesnės kokybės integruotas paslaugas, konsultavimo paslaugas šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius darbingo amžiaus asmenis ar senyvo amžiaus asmenis.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia institucijose užtikrinimas.

NVO teikiamų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje kokybės gerinimas. Pagrindiniais socialinių paslaugų gavėjais išlieka neįgalūs, senyvo amžiaus asmenys, socialinę riziką patiriančios šeimos ir jose gyvenantys vaikai, suaugę socialinę riziką patiriantys asmenys, tėvų globos netekę vaikai.

16. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytisLėšų poreikis socialinių paslaugų teikimui Skuodo rajono savivaldybės gyventojams didės. Lėšos bus skirstomos atsižvelgiant į numatytus prioritetus. Daugės savivaldybės gyventojų, gaunančių socialines paslaugas.

17. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metamsReikalingi materialiniai, finansiniai, žmogiškieji ištekliai ir politiniai sprendimai, norint tenkinti savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančias ir kokybiškas paslaugas. Lėšų poreikis per ateinančius 3 metus planuojama didės, nes kasmet didėja ilgalaikės socialinės globos kainos, paslaugų gavėjų skaičius, didėja socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokestis.

  1. Siūlomos plėsti valstybės įstaigose teikiamos socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas mastas
Eil. Nr. Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes Socialinės globos įstaiga Mastas

(vietų sk.)

Ilgalaikė socialinė globa asmenims su psichine negalia Socialinės globos namai 5

 VI SKYRIUSPLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

19. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai Skuodo rajono 2020 metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimą prižiūrės Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą ir administravimą, kartu su socialinių paslaugų įstaigų ir organizacijų atsakingais asmenimis.

20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai

Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūrą organizuoti du kartus per metus – po pusės metų ir baigiantis kalendoriniams metams. Plano vertinimo rezultatus aptarti trečiame ketvirtyje ir pasibaigus metams su socialinių paslaugų įstaigų vadovais, Skuodo rajono savivaldybės administracijos atstovais, asmenimis, atsakingais už plano rengimą, vertinimą ir priežiūrą. Vertinimo metu aptariamos plano įgyvendinimui, laukiamų rezultatų pasiekimui iškilusios kliūtys, ieškoma būdų toms kliūtims pašalinti.

21. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, planuotų vykdyti priemonių efektyvumas

Savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano ir jo priemonių tikslingumas bus vertinamas atsižvelgiant į kylančias aplinkybes ir veiksmus, turinčius ar galinčius turėti įtakos planui įgyvendinti ir tikslams pasiekti, analizuojama ar pasiekti laukiami rezultatai, tikslai ir uždaviniai. Planas bus tikslinamas pagal kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius įtakos socialinių paslaugų plano įgyvendinimui bei tikslų pasiekimui, ir numatomos priemonės jiems pašalinti ar sumažinti.Savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūra bus derinama su bendra Savivaldybės strateginio plano stebėsena.

 ____________________

 

 

Jadvyga Kažienė, tel. (8 440) 45 581, el. p. jadvyga.kaziene@skuodas.lt

Julijana Škimelienė, tel. (8 440) 45 581, el. p. julijana.skimeliene@skuodas.lt

Paskelbta: 18 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 18 gegužės, 2020