Kultūrinių ir komercinių renginių organizavimo tvarka

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T9-180

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS  SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Skuodo rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Skuodo rajono savivaldybei priklausančiuose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą dydžius, rinkimo tvarką, lengvatas ir vietinės rinkliavos grąžinimo atvejus.
 2. Pagrindinės šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. komerciniai renginiai – pramoginiai kultūros, reklamos, sporto renginiai, į kuriuos įėjimas yra mokamas arba jais siekiama finansinės naudos (rengiamos loterijos, reklamos akcijos, prekių ar paslaugų pardavimas ir pan.);

2.2. viešojo naudojimo teritorijos – miesto, Skuodo rajono gyvenviečių gatvės, aikštės, skverai, parkai bei kitos viešosios vietos;

2.3. vietinė rinkliava už leidimo organizuoti komercinius renginius Skuodo rajono savivaldybei priklausančiuose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą (toliau – rinkliava) yra Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje.

 1. Rinkliavą moka fiziniai ir juridiniai asmenys.
 2. Leidimai organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išduodami vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Renginių organizavimo Skuodo rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašu.

 

II. RINKLIAVOS DYDŽIAI

 1. Rinkliavos dydžius nustato Savivaldybės taryba.
 2. Rinkliavos dydžiai už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą:

6.1. Kai organizuojamas komercinis renginys:

6.1.1. Skuodo mieste – 85 eurai;

6.1.2. Mosėdžio miestelyje – 30 eurų;

6.1.3. kitose seniūnijose – 15 eurų.

6.2. Kai renginio trukmė ilgesnė nei 1 diena, už kiekvieną kitą dieną mokama 15 eurų;

 

III. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys gauti leidimą rengti komercinį renginį, raštu ar elektroninėmis priemonėmis kreipiasi į seniūnijos, kurios teritorijoje numatoma organizuoti renginį, seniūną. Leidimai išduodami vadovaujantis Renginių organizavimo Skuodo rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašu ir sumokėjus nustatyto dydžio vietinę rinkliavą.
 2. Seniūnija tvarko leidimų registravimo žurnalus, kuriuose nurodo vietinės rinkliavos mokėtojo pavadinimą, adresą, vietinės rinkliavos pavadinimą, sumą, dokumento, patvirtinančio jos sumokėjimą, pavadinimą, numerį, datą.
 1. Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas – 53675. Vietinė rinkliava įskaitoma į Skuodo rajono savivaldybės biudžetą.
 2. Vietinė rinkliava ar jos dalis grąžinama, jei:

10.1. vietinės rinkliavos sumokėta daugiau negu nustatyta šiuose nuostatuose;

10.2. nebuvo išduotas leidimas, už kurį sumokėta rinkliava;

10.3. komercinis renginys neįvyko.

 

IV. LENGVATOS VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS

 1. Rinkliava neimama, jeigu komercinį renginį organizuoja savivaldybės įstaigos, visuomeninės organizacijos.
 2. Vietinės rinkliavos lengvatos fiziniams ir kitiems juridiniams asmenims, organizuojantiems komercinius renginius savivaldybės teritorijoje, gali būti suteikiamos atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Skuodo rajono savivaldybei priklausančiuose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą atsakingi seniūnijų seniūnai.
 2. Nuostatų vykdymą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo.

 

T9-180 sprendimo 9 ir 14 punkto pakeitimai

________________

Nijolė Mackevičienė

2015-09-24

Paskelbta: 16 spalio, 2019 | Atnaujinta: 16 spalio, 2019