Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T9-179

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos dydį, jos rinkimo tvarką, lengvatas ir vietinės rinkliavos grąžinimo atvejus.
 2. Vietinė rinkliava – tai Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tik savivaldybės teritorijoje, už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybes teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.
 3. 3. Prekyba viešojoje vietoje – veikla, susijusi su paslaugų teikimu viešosiose vietose, taip pat prekių pardavimu-pirkimu viešosiose vietose įrengtuose paviljonuose, iš kioskų, iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, lauko kavinėse, iš prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų.
 4. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose (toliau – leidimas) – dokumentas, asmeniui suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Savivaldybės tarybos nustatytoje viešojoje vietoje.
 5. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus leista prekiauti ar teikti paslaugas.

 

II. VIEŠOSIOS VIETOS, KURIOSE GALIMA PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 1. Skuodo miesto seniūnijoje:

6.1. tarp parduotuvės UAB „ČIA MARKET“ (Vilniaus g.) ir parduotuvės (Turgaus g.) – fasuotais maisto produktais, žemės ūkio produktais, miško gėrybėmis, pramoninėmis prekėmis, gėlėmis, gėlių puokštėmis, žvakėmis, ledais, teikti maitinimo paslaugas;

6.2. aikštėje šalia Skuodo turgaus, Dariaus ir Girėno bei Vaižganto gatvių sankryžos – fasuotais maisto produktais, žemės ūkio produktais, miško gėrybėmis, pramoninėmis prekėmis, ledais, teikti maitinimo paslaugas;

6.3. ant šaligatvio šalia Birutės ir Vytauto gatvių sankryžos – savo gamybos žemės ūkio produktais, miško gėrybėmis;

6.4. seniūno suderintose vietose – fasuotais maisto produktais, žemės ūkio produktais, miško gėrybėmis, pramoninėmis prekėmis, ledais, teikti maitinimo paslaugas:

6.4.1. miesto aikštėje;

6.4.2. miesto stadione;

6.4.3. jaunimo slėnyje;

6.4.4. miesto parke;

6.4.5. miesto paplūdimyje.

6.5. prie Narvydžių kapinių – gėlėmis, gėlių puokštėmis, žvakėmis. (papildyta 2017 m. kovo 30 d. tarybos sprendimu Nr. T9-65)

 1. Skuodo rajono seniūnijų seniūnų suderintose vietose – fasuotais maisto produktais, žemės ūkio produktais, miško gėrybėmis, pramoninėmis prekėmis, gėlėmis, gėlių puokštėmis, žvakėmis, ledais, teikti maitinimo paslaugas.

 

III. VIETINĖS RINKLIAVOS  DYDŽIAI

 1. Vietinės rinkliavos dydžiai už leidimą:

8.1. prekiauti ar teikti paslaugas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių vienai prekybos vietai Skuodo rajono seniūnijų seniūnų suderintose vietose:

8.1.1. vienai dienai – 2 Eur (prekybai savo gamybos žemės ūkio ir maisto produktais – 1 Eur);

8.1.2. mėnesiui – 18 Eur (prekybai savo gamybos žemės ūkio ir maisto produktais – 8,7 Eur);

8.2. prekiauti ar teikti paslaugas iš prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų, kioskuose, paviljonuose, lauko kavinėse vienai prekybos vietai Skuodo rajono seniūnijose:

8.2.1. vienai dienai – 3 Eur;

8.2.2. mėnesiui – 35 Eur;

8.3. prekiauti ar teikti paslaugas masinių renginių ir mugių metu Skuodo rajono seniūnijose seniūnų suderintose vietose (išskyrus rudens šventę „Skouda boužės juomarks“):

8.3.1. vienai dienai – 17 Eur;

8.3.2. kiekvienai kitai dienai – 12 Eur (kai renginys vyksta ilgiau nei vieną dieną).

 1. Vietinė rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas53475. Vietinė rinkliava įskaitoma į Skuodo rajono savivaldybės biudžetą.

 

IV. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 1. Vietinę rinkliavą renka ir leidimą išduoda Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.
 2. Seniūnija tvarko leidimų registravimo žurnalus, kuriuose nurodo vietinės rinkliavos mokėtojo pavadinimą, adresą, vietinės rinkliavos pavadinimą, sumą, dokumento, patvirtinančio jos sumokėjimą, pavadinimą, numerį, datą.
 3. Vietinė rinkliava mokama prieš išduodant leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose.
 4. Asmuo, norintis įsigyti leidimą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis kreipiasi į seniūnijos, kurios teritorijoje norima prekiauti, seniūną ir pateikia šiuos dokumentus:

13.1. prašymą, kuriame nurodoma juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, telefonas; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, telefonas, verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos Nr.; prekybos (paslaugų teikimo) vieta; prekių (paslaugų) asortimentas;

13.2. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

 1. Prašymas leidimui prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu turi būti suderintas su renginio organizatoriumi.
 2. Leidimas išduodamas per tris darbo dienas nuo visų šių nuostatų 13 punkte išvardintų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimo dienos.
 3. Leidime nurodoma:

16.1. leidimo numeris ir jo išdavimo data;

16.2. juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė;

16.3. juridinio (fizinio) asmens kodas;

16.4. juridinio (fizinio) asmens registracijos adresas;

16.5. dokumento, suteikiančio teisę prekiauti (teikti paslaugas), pavadinimas, data ir Nr. (pvz., verslo liudijimo ar pažymos Nr.);

16.6. parduodamų prekių asortimentas arba teikiamų paslaugų rūšis;

16.7. prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas, adresas;

16.8. leidimo galiojimo laikas;

16.9. prekybos vietų skaičius;

16.10. dokumentas, suteikiantis teisę pasinaudoti lengvata;

16.11. leidimą pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas.

 1. Vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama, jei:

17.1. vietinės rinkliavos sumokėta daugiau negu nustatyta šiuose nuostatuose;

17.2. dėl teisės aktų pasikeitimo rinkliavos mokėtojas nebegali pasinaudoti išduoto leidimo prekiauti ar teikti paslaugas suteiktomis teisėmis.

 

V. VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 1. Taikomos 50 procentų vietinės rinkliavos mokesčio lengvatos:

18.1. neįgaliems asmenims;

18.2. asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių;

18.3. tėvams (įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;

18.4. tėvams (įtėviams), auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

18.5. motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) augina vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį, jeigu šis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, augina vienas (viena);

18.6. bedarbiams, kurie nustatyta tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose.

 1. Įsigyjant leidimą daugiau kaip vienai prekybos vietai, lengvata taikoma vienai prekybos vietai.
 2. Kitos lengvatos teikiamos atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už šių nuostatų vykdymą atsakingi seniūnijų seniūnai.
 2. Nuostatų vykdymą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo.

__________________________

 

T9-179 9 ir 22 punkto pakeitimas

 

Nijolė Mackevičienė

2015-09-24

Paskelbta: 21 spalio, 2019 | Atnaujinta: 2 sausio, 2020