Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

Prašymas leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T9-10

SKUODO RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje augančių bendruosius želdynų ir saugotinų želdinių apsaugos ir tvarkymo principus, želdynų ir želdinių apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą, leidimų išdavimo ir vertės atlyginimo bei veisimo tvarką, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas, susijusias su želdynų ir želdinių apsauga, želdynų ir želdinių apsaugos kontrolės vykdymą.
 2. Bendrieji želdinių ir želdynų apsaugos ir tvarkymo tikslai:

2.1.    želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, statiniams, pastatams, saugiam eismui gatvėse, automobilių ir geležinkelio keliuose;

2.2.  želdynus ir želdinius būtina išsaugoti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, kurie užtikrintų gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas;

2.3.   esamus želdinius turi būti siekiama integruoti į projektuojamų objektų teritoriją ir užtikrinama darni esamų želdinių ir projektuojamų objektų sąveika, skatinant brandžių želdinių išsaugojimą, ieškant optimaliausio sprendimo tarp esančių želdinių ir projektuojamo objekto.

 1. Taisyklės taikomos Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, želdynus ir želdinius projektuojančioms, įrengiančioms ir prižiūrinčioms įmonėms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 1. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  • Atskirasis želdynas – želdynas, esantis tik jam skirtame žemės sklype.
  • Biologiškai skaidžios atliekos – žaliųjų teritorijų, parkų bei sodų tvarkymo atliekos (šakos, lapai, nupjauta žaliųjų vejų žolė) ir kitos panašios kilmės atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu.
  • Medžių ir krūmų naikinimas – neteisėtas medžių ar krūmų pjovimas, kirtimas, rovimas, laužymas, deginimas, nuodijimas cheminėmis medžiagomis ar kitais būdais, žemės paviršiaus ir (ar) jo lygio aplink medį ar krūmą keitimas (žeminimas, užpylimas ar sandarinimas), darantis poveikį medžių ar krūmų būklei.
  • Priklausomasis želdynas – želdynas, esantis kito objekto žemės sklype.
  • Suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro arba gali daryti poveikį rengiami želdynų kūrimo ir (arba) tvarkymo dokumentų sprendiniai ar kuriai yra svarbus tų sprendinių įgyvendinimas.
  • Želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai.
  • Želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių.
  • Želdyno kūrimas – želdyno projekto rengimas ir įgyvendinimas.
  • Želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo projektas – dokumentas, kuriame smulkiai aprašomi želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo darbai, jų atlikimo eilės tvarka, nurodoma tų darbų sąmatinė vertė, technologijos, veisiamos medžių, krūmų, žolinių augalų (vejoms ir gėlynams) rūšys, išvardijami numatomi darbai įkūrus želdyną.
  • Želdyno pertvarkymas – želdyno planinės erdvinės struktūros keitimas šalinant ne mažiau kaip 20 procentų medžių, krūmų ar žolinių augalų ir sodinant naujus.
  • Želdyno tvarkymas – želdyno augalijos, mažosios kraštovaizdžio architektūros ir inžinerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ar atkūrimas vadovaujantis želdyno tvarkymo projektu.
  • Želdynų ir želdinių savininkas – valstybė, savivaldybė, fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusios įmonės filialas, taip pat užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus (toliau – fizinis ir juridinis asmuo), įstatymų nustatyta tvarka įgiję nuosavybės teisę arba į žemę, kurioje yra želdynų, želdinių, arba tik į želdinius.
  • Želdynų ir želdinių valdytojas – želdynų ir želdinių savininkas ar savivaldybė, valstybės įmonė ar organizacija, patikėjimo teise valdantys įstatymų nustatyta tvarka jiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę žemę, kurioje yra želdynų ir želdinių, ar kitas fizinis ar juridinis asmuo, teisėtai įgijęs privačios žemės valdymo teisę ar žemę naudojantis įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu pagrindu, arba turintis tik želdynų ir želdinių valdymo teisę.
  • Arboristas – aukštos kvalifikacijos specialistas, siūlantis augalo priežiūros sprendimus, grindžiamus teorinėmis ir praktinėmis arboristinėmis žiniomis, atsižvelgiant į gamtos (aplinkos) apsaugos įstatymus ir kitus norminius reglamentuojančius dokumentus, darančius įtaką žmogaus saugumui.
 2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO PRINCIPAI

 

 1. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus:
  • Želdynuose ir želdiniuose saugoma ir gausinama biologinė įvairovė.
  • Nemažinamas Skuodo rajono bendrasis atskirųjų želdynų, kurie išskiriami bendrajame ir specialiuosiuose teritorijų planuose, plotas.
  • Išlaikomas ir formuojamas gamtinis karkasas, kuriama vientisa tolygi miesto ir rajono želdynų sistema.
  • Išlaikomi užstatytų ir atvirų, gyventojų poilsiui ir sveikatingumui skirtų teritorijų optimalūs ploto santykiai (nustatyti pagal galiojančias normas), ekologiniai ir estetiniai ryšiai.
  • Išlaikomas istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar kompleksų ir jų tarpusavio funkcijų vientisumas.
  • Atskirieji želdynai (parkai, tarp jų ir istoriniai, skverai, miesto ir miestelio sodai, dendrologiniai rinkiniai) neskaidomi į dalis, išskyrus jų teritorijoje esančių objektų sklypų formavimą.
  • Atskirieji ir priklausomieji želdynai kuriami ir tvarkomi pagal parengtus ir nustatyta tvarka patvirtintus projektus, vadovaujantis Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 „Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  • Pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės motyvuota nuomonė, prireikus atsižvelgiama į arboristo pateiktas rekomendacijas, susijusias su želdinių priežiūra ir tvarkymu.

 

IV SKYRIUS

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGA, TVARKYMAS IR PRIEŽIŪRA

 

 1. Už rajono želdinių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą ir tvarkymą atsako visų teisinių formų įmonės, įstaigos, organizacijos, visuomeninės ir politinės organizacijos, privačių valdų savininkai ir valdytojai, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos:
  • Biudžetinės įstaigos (mokyklos, vaikų darželiai, ligoninės ir kt.) želdinius tvarko ir prižiūri pačios arba kiti subjektai pagal sutartį.
  • Rajono bendrojo naudojimo savivaldybės teritorijoje (jei ji nepriskirta juridiniams asmenims) augančių želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus organizuoja Skuodo rajono savivaldybės administracija, minėtų želdynų tvarkymo ir priežiūros darbus atlieka pagal sutartis kiti subjektai.
 2. Skuodo rajono savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija sprendžia visus klausimus, susijusius su želdinių apsauga, priežiūra, tvarkymu ir sodinimu.
 3. Siekiant tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti esamus želdinius, vykdomi planiniai gatvės želdinių genėjimo ir (ar) kirtimo darbai, išskyrus tuos atvejus, kai tvarkomi pavieniai avarinės būklės želdiniai.
 4. Kritinės būklės medžiai laipsniškai pakeičiami sveikais, atsparesnių rūšių ir veislių medžiais.
 5. Saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje, galima kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pertvarkyti tik turint Savivaldybės išduotą Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams leidimą, be kurio šių želdinių kirtimas ar kitoks pertvarkymas laikomas savavališku.

 

V SKYRIUS

SAUGOTINI ŽELDINIAI

 

 1. Medžiai ir krūmai, augantys Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, jeigu jie atitinka bent vieną kriterijų, nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarime Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių priskyrimo saugotiniems“.
 2. Dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai, augantys privačioje žemėje, atsižvelgus į konkrečią situaciją (medžių būklę, gyvybingumą ir kt.), saugotinais skelbiami Savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Kriterijais, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“ nustatytais kriterijais.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMO IR ŽELDINIŲ VERTĖS ATLYGINIMO TVARKA

 

 1. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint Savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos išduotą leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – Leidimas (1 priedas)) ir teisės aktų nustatyta tvarka atlyginus medžių ir krūmų atkuriamąją vertę.
 2. Saugotinus medžius ir krūmus neatlyginamai galima kirsti (šalinti) šiais atvejais, kai:

16.1. šių taisyklių 20 punkte nurodytais atvejais;

16.2. jie atitinka Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“, (toliau – Įkainiai) 2 priede „Želdinių būklė“ nustatytus medžių ir krūmų blogos būklės kriterijus (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar eismo saugumui);

16.3. jie pasvirę didesniu negu 45o kampu;

16.4. jie nurodyti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

16.5. kai atliekami su krašto apsaugos tikslais ir valstybės sienos apsaugos tikslais susiję medžių ir krūmų kirtimo ar kitokio pašalinimo darbai;

16.6. auga ant piliakalnių ir pilkapių;

16.7. auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ir (ar) įrenginius;

16.8. gadina pastato pamatus ir (ar) kitas jo dalis;

16.9. auga mažesniu kaip 5 m atstumu nuo gyvenamojo namo. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, turi būti priėmę sprendimą pritarti pasiūlymui iškirsti medžius ir krūmus;

16.10. pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, o funkcijų pažeidimo parametrai atitinka Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatytus želdinių sužalojimus;

16.11. auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme  nustatytais apribojimais;

16.12. auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje ir vadovaujantis Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta, kad medžiai ir krūmai kelia pavojų saugiam eismui;

16.13. jie nurodyti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

16.14. auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama įveisti mišką, išskyrus ąžuolus, uosius, klevus, guobas, skroblus, skirpstus, bukus.

 1. Leidimą išduoda Skuodo rajono savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija.
 2. Leidimai išduodami žemės ar želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams ar jų įgaliotiems asmenims užpildžius nustatytos formos prašymą (toliau – Prašymą (2 priedas)), vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 3. Leidimų išdavimo tvarka:

19.1. Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia argumentuotą nustatytos formos Prašymą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus Savivaldybės priimamajame (toliau – Priimamasis) tiesiogiai arba elektroninėmis priemonėmis:

19.1.1. Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas dėl privačioje žemėje augančių saugotinų želdinių kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo kartu su Prašymu privalo pateikti žemės sklypo ribų plano kopiją su pažymėtais kirsti, genėti želdiniais (kai žemės sklypas priklauso keliems savininkams ar valdytojams ir yra nustatyta žemės naudojimosi tvarka), įgaliojimo kopiją (jei Prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo), suderintą želdinių pertvarkymo schemą ar suderinto techninio projekto želdinių plano dalies, kur nurodyti kirsti, persodinti ar kitaip tvarkyti numatomi želdiniai, jų rūšys, skaičius, želdinių skersmuo, būklė, kopija.

19.1.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pirmininkų, daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių arba jungtinės veiklos sutarties įgaliotinio Prašymai dėl įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiui namui priskirtoje teritorijoje augančių geros būklės, nekeliančių pavojaus saugotinų medžių kirtimo ar kitokio pašalinimo, persodinimo, genėjimo nagrinėjami tada, kai kartu su Prašymu pateikiama visuotinio susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, patvirtinantis, kad daugiau kaip ½ susirinkime dalyvavusių bendrijos narių pritaria šiam Prašymui. Bendrijos nariai bendrijos įstatuose nustatyta tvarka gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų želdinių tvarkymo klausimų. Kartu su Prašymu privaloma pateikti schemą (kuri gali būti parengta detalaus plano, žemėlapio pagrindu ar nubraižyta laisva forma), pažymint želdinių augimo vietą, želdinių rūšį (jei žinoma), skaičių.

 • Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių manymu, augantys želdiniai kelia pavojų žmonių sveikatai ir (ar) turtui, kartu su Prašymu pateikia schemą (kuri gali būti parengta žemėlapio pagrindu ar nubraižyta laisva forma), pažymint želdinių augimo vietą, želdinių rūšį (jei žinoma), skaičių.

19.2. Savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus  specialistas, gavęs Prašymą, užregistruoja jį Savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje DVS.

19.3. Savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, gavusi Prašymą, kartu su atstovu iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Kretingos aplinkos apsaugos inspekcijos vyksta į vietą įvertinti prašomų kirsti, persodinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę. Surašomas želdinių apžiūros ir vertinimo aktas, kuriame nurodomi motyvai dėl leidžiamų kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinių, įvardinama numatytų kirsti ar pertvarkyti medžių ir krūmų rūšis, kiekis ir skersmuo (1,3 m aukštyje), šalinamų želdinių atkuriamoji vertė, nurodoma numatomų pasodinti medžių ir krūmų rūšis, kiekis, skersmuo (1,3 m aukštyje) ir sodinimo vieta.

19.4. Apie planuojamą vykdyti želdinių apžiūrą pagal gautą Prašymą informuojama telefonu želdinių apžiūros dieną arba dieną prieš apžiūrą tuo atveju, jei pareiškėjas savo pageidavimą dalyvauti želdinių apžiūroje nurodo Prašyme arba papildomai informuoja telefonu. Apžiūros laikas derinamas su Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Kretingos aplinkos apsaugos inspekcijos atstovu.

19.5. Neigiamo atsakymo dėl želdinių kirtimo atveju akte išdėstomi motyvai, išvardijami neleistini kirsti medžiai ir krūmai, nurodoma jų rūšis, kiekis.

19.5¹. Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos (toliau – Komisijos), veikiančios prie Savivaldybės administracijos visuomeniniais pagrindais, sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

19.5². Komisijos išvadą dėl saugotinų medžių ir krūmų pašalinimo būtinybės privaloma gauti (išskyrus atvejus, kai yra atliekama želdinių būklės ekspertizė), kai prašoma kirsti:

19.5².1. geros ir patenkinamos būklės, nustatytos vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės įkainių,  patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“, 2 priedu (toliau – Įkainiai);

19.5².2. 10 ir daugiau vienoje teritorijoje augančių saugotinų medžių ir krūmų;

19.5².3. gamtinę brandą (kai medžių prieaugis lygus nuliui arba dėl išlūžtančių sausų šakų yra neigiamas) pasiekusius medžius;

19.5².4. atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus medžius ir krūmus;

19.5².5. medžius ir krūmus, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.

19.6. Numatyti kirsti medžiai pažymimi dažais: kirsti – raudonai, genėti – oranžiniai.

19.7. Saugotinų medžių ir krūmų vertės atlyginimo būdą įrašydamas jį į Leidimą nustato Savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos pirmininkas. Saugotinų želdinių ir krūmų atkuriamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-94 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir Aplinkos ministro patvirtintais Įkainiais.

19.8. Apskaičiuotą pinigų sumą, atitinkančią atkuriamąją želdinių vertę, asmuo, kuriam nuspręsta išduoti Leidimą, perveda į Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą ir tiesiogiai ar elektroninėmis priemonėmis pateikia apmokėjimą patvirtinantį dokumentą į Priimamąjį. Lėšos, gautos kompensavus atkuriamąją želdinių vertę, naudojamos naujų želdinių atsodinimui, įveisimui.

19.9. Leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo, jei buvo prašoma papildomos informacijos – nuo papildomos informacijos gavimo dienos; jei buvo atliekama želdinių būklės ekspertizė – leidimo išdavimas pratęsiamas tokiam terminui, kokio reikia želdinių būklės ekspertizei atlikti, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų, ir galioja: kirtimui, persodinimui, kitokiam pašalinimui – 1 metus nuo leidimo išdavimo dienos su galimybe jį pratęsti 1 metams, išskyrus pagal projektus pertvarkomus želdinius, kuriems Leidimas galioja neterminuotai; kai Leidimas išduotas genėti želdinius – vienam genėjimui atlikti. Asmuo, kuriam išduotas Leidimas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Leidimo galiojimo pabaigos pateikia Savivaldybės administracijai prašymą pratęsti Leidimo galiojimą 1 metams (su prašymu pateikiamas Leidimas). Savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pratęsia Leidimo galiojimą 1 metams nekeisdama leidime įrašytos informacijos apie kertamus, persodinamus, kitaip pašalinamus ar genimus medžius ir (ar) krūmus.

19.10. Leidimas neišduodamas, jei želdinių apžiūros metu nustatoma, kad nėra pagrindo atlikti želdinių pertvarkymą, o motyvuotas atsisakymas išduoti Leidimą pareiškėjui pateikiamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis per 30 darbo dienų nuo Prašymo raštu gavimo dienos.

19.11. Leidimas derinamas vadovaujantis Aplinkos ministro patvirtinta Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

19.12. Leidimuose kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius numatytų medžių atsodinimo darbų kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos  želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija.

19.13. Asmuo privalo apmokėti iškirstų želdinių vertę, jei per metus nepasodinti Leidime nurodyti želdiniai arba pasodinti želdiniai per 3 metus sunyksta.

 1. Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui nereikia, jeigu:
  • atsakingoms institucijoms šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio pakitus medžių būklei, kai dėl to jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui;
  • žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas ar jų raštišku sutikimu kitas asmuo  geni iki 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakas, jei jos nėra medžio lajos skeletą formuojančios šakos – iš stiebo (pirmos eilės ašis) išaugusios pagrindinės (antros eilės ašis) šakos ir iš pagrindinių šakų išaugusios pirmos eilės šalutinės (trečios eilės ašis) šakos.
 1. Dėl bendrojo naudojimo teritorijoje augančių stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išverstų, nulaužtų, apdegusių, žvėrių sužalotų medžių ir krūmų bei nudžiūvusių medžių ir krūmų tvarkymo darbų organizavimo telefonu arba elektroninėmis priemonėmis informuojama Savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją.
 1. Saugotini medžiai ir krūmai persodinami gavus Leidimą išimtiniais atvejais: platinant gatves, vykdant statybos ir kitus darbus:
  • Medžiai ir krūmai persodinami užsakovo lėšomis Savivaldybės administracijos nurodytoje vietoje.
  • Saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal parengtą ir patvirtintą želdinių tvarkymo projektą ar schemą.
  • Persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų medžiai, ne storesni kaip 25 cm skersmens (1,3 m aukštyje). Persodintus medžius privaloma 3 metus prižiūrėti.

 

VII SKYRIUS

ŽELDINIŲ SODINIMAS

 

 1. Želdynai kuriami, želdiniai veisiami vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, kitais dokumentais, atsižvelgiant į Savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus, vadovaujantis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“.
 2. Medžių ir krūmų sodinimas Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje (išskyrus privačias valdas) vykdomas tik suderinus su Savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija apželdinimo projektą arba schemą. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norėdami sodinti medžius ir krūmus bendrojo naudojimo teritorijoje, pateikia tiesiogiai ar naudojantis elektroninėmis priemonėmis į Priimamąjį Prašymą (gali būti laisvos formos), kuriame nurodoma planuojamų sodinti želdinių kiekis, rūšis, kokiu tikslu norima sodinti, ir schema su numatoma apželdinti teritorija. Medžių dydis parenkamas vadovaujantis Sodmenų kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“. Želdinių sodinimo schema parengiama, suderinama per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Atsižvelgiant į teisės aktais reglamentuojamus želdinių sodinimo atstumus, nesant galimybei prašomoje teritorijoje sodinti želdinius pareiškėjas raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuojamas per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.
 3. Medžius ir krūmus draudžiama sodinti:
  • nesilaikant atstumų, nurodytų Medžių ir krūmų veisimo ir gėlynų įrengimo taisyklėse, išskyrus atvejus, kai sodinama pritaikius technologijas, apsaugančias statinius nuo augalo šaknų pagal suderintus projektus;
  • be atskiro inžinerinius tinklus eksploatuojančios įmonės rašytinio sutikimo – apsaugos zonose, patvirtintose Lietuvos Respublikos 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. XIII-2166 „Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų“.
 4. Želdiniai vaikų ugdymo įstaigų teritorijose sodinami laikantis atitinkamų higienos normų reikalavimų.

 

VIII SKYRIUS

MEDŽIŲ IR KRŪMŲ APSAUGOS, TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

 1. Želdynų ir želdinių tvarkymo metu turi būti išsaugoti esami gyvybingi perspektyvūs želdiniai, želdiniai, reikalingi triukšmo slopinimui ir kt.
 2. Želdynų tvarkymo darbams vykdyti turi būti rengiami želdynų tvarkymo projektai, parengiant esamų želdinių apsaugos planą, kuriame pažymima esamų atskirų želdinių ar želdinių grupės apsaugos zona, detalizuojant šios zonos apsaugines priemones.
 3. Vykdant statybos darbus, želdiniai saugomi vadovaujantis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.
 4. Požeminių ir antžeminių inžinerinių įrenginių įrengimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į vietovėje esančius želdinius, naudojant būdus, kurie nedarytų neigiamo poveikio esamų želdinių būklei.
 5. Statybos objektus, kurių projektinėje dokumentacijoje numatytas teritorijos želdinimas, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos priima tiktai tuomet, kai įvykdyti želdinimo darbai ir šie objektai priimti Savivaldybės. Kai objektas priimamas naudoti želdinimo darbams nepalankiu metu, o želdinimo darbai objekte numatyti, jie užbaigiami per artimiausią želdinimo sezoną ir pateikiami vertinti minimai komisijai.
 6. Želdynai ir želdiniai nuo ligų ir kenkėjų saugomi vadovaujantis Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“.
 7. Medžius ar krūmus iškerta, išrauna kelmus, išveža, užlygina duobes fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems išduotas Leidimas, arba pagal sutartį vykdantys darbus kiti subjektai.
 8. Fiziniai ir juridiniai asmenys, valantys gatves, šaligatvius, aikštes ir skverus, privalo nepilti ir nelaikyti ant žaliųjų plotų, gėlynų, krūmų ir medžių sniego su žvyru ir druska, žvyro, įvairių chemikalų, taip pat nuo gatvių, skverų nuvalomų nešvarumų ir žemių.
 9. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys medžių ir krūmų priežiūros darbus, veisiantys medžius ir krūmus, parenkantys vejų žolių ir gėlių asortimentą, įrengiantys vejas ir gėlynus Skuodo rajono savivaldybės teritorijos želdynuose vadovaujasi Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“. Medžių ir krūmų priežiūra apima šiuos darbus: medžių ir krūmų laistymą ir tręšimą, dirvožemio purenimą ir mulčiavimą, medžių ir krūmų šiltinimą, genėjimą ir kitus priežiūros darbus.
 10. Želdynus ir želdinius tvarkančios įmonės privalo turėti specialistų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka būtų suteikta teisė vykdyti želdinių veisimo, augančių medžių ir krūmų genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų, vejų ir gėlynų įrengimo darbus.
 11. Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimo laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir  (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos.
 12. Draudžiama, kertant ar genint medžius piliakalnių ar pilkapių objektų teritorijoje, darbams naudoti sunkiąją ar kitą techniką, galinčią pažeisti kultūrinį sluoksnį. Draudžiama rauti kelmus.

 

IX SKYRIUS

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

 1. Atliekų tvarkymą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje reglamentuoja Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimai.
 2. Želdinių tvarkytojai želdinių tvarkymo metu susidarančias ir atskirai surinktas žaliąsias atliekas turi pristatyti į žaliųjų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelę, individualių valdų savininkai skatinami kompostuoti žaliąsias atliekas savo privačių valdų teritorijose.
 3. Kai daugiabučio namo teritorijoje želdinių kirtimo ir (ar) genėjimo darbus organizuoja daugiabutį namą administruojanti įmonė, bendrijos pirmininkas ar jungtinės veiklos sutarties įgaliotinis, darbų metu susidariusių žaliųjų atliekų sutvarkymą ir išvežimą užtikrina daugiabutį namą administruojanti įmonė, bendrijos pirmininkas ar jungtinės veiklos sutarties įgaliotinis.

 

X SKYRIUS

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Želdynų ir želdinių valdytojai ir savininkai privalo:

42.1. Išsaugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos tvarkyti, atkurti ir veisti naujus, vykdyti Leidime nurodytus želdinių tvarkymo darbus.

42.2. Taikyti kovos su kenkėjais ir ligomis priemones.

 1. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę:
  • Privačioje žemės valdoje esančius želdynus ir želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems, želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai gali tvarkyti savo nuožiūra, nepažeisdami kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų.
  • Sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės institucijomis ir savivaldybėmis dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros, kovos su augalų ligomis ir kenkėjais.
 2. Želdynų ir želdinių valdytojai, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos ar Savivaldybė pagal kompetenciją nustatyta tvarka turi teisę naudoti želdynus ir želdinius moksliniams tyrimams, mokymui, kultūrinei, šviečiamajai veiklai, gamtos ir kultūros objektų apsaugai, visuomenės lankymui, rekreacijai.
 3. Saugomose teritorijose želdynus ir želdinius mokslo tyrimams, mokymui leidžiama naudoti, jeigu tai neprieštarauja saugomų teritorijų apsaugą, veiklą, paskirtį reglamentuojantiems įstatymams.
 4. Atskirieji želdynai, esantys valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje, turi būti atviri lankyti, jeigu juose nevyksta uždaro pobūdžio renginiai, nevykdomi priežiūros ir kiti darbai.

 

XI SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

 1. Savivaldybė:
  • įstatymų nustatyta tvarka informuoja visuomenę, kai numatomi vykdyti želdynų tvarkymo, kūrimo, medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo, kitokio naikinimo darbai ar keičiama žemės sklypo, kuriame auga želdiniai, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ar žemės sklypo naudojimo būdas;
  • supažindina visuomenę su Želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programa, želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais;
  • teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais.

 

XII SKYRIUS

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, TVARKYMO IR ŽELDYNŲ VEISIMO FINANSAVIMAS

 

 1. Želdynų ir želdinių, esančių valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje, apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbai finansuojami iš:
  • savivaldybės biudžeto lėšų;
  • Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų;
  • ES struktūrinių fondų lėšų;
  • atkuriamosios želdinių vertės kompensacijos;
  • savanoriškų fizinių ir juridinių asmenų, asociacijų įmokų.
 2. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir želdynų kūrimo ir želdinių veisimo finansavimas planuojamas vadovaujantis savivaldybės lygmens ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentais, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, Savivaldybės strateginiu plėtros ir (ar) Savivaldybės strateginiu veiklos planais ir kitais dokumentais, atsižvelgiant į Savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus.
 3. Tikslinės lėšos, gautos kompensavus atkuriamąją želdinių vertę, įtraukiamos į apskaitą. Apie jų panaudojimą Skuodo rajono savivaldybė kasmet per spaudą informuoja visuomenę. Draudžiama šias lėšas naudoti kitai paskirčiai.

 

XIII SKYRIUS

TAISYKLIŲ KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PAŽEIDIMUS

 

 1. Pažeidus Taisykles, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 368 straipsnį, yra numatoma bauda.
 2. Šių Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Skuodo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai.
 3. Neteisėtai sunaikinus ar sužalojus želdinius, nuostoliai apskaičiuojami pagal Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
 4. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ir pripažįstamos netekusiomis galios Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Prašymas leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype

 

 

 

Paskelbta: 25 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 29 sausio, 2021