Kontrolės ir audito tarnyba: Veiklos sritys

Finansinis (teisėtumo) auditas
Veiklos auditas
Išvados Skuodo rajono savivaldybės tarybai

Finansiniai (teisėtumo) ir veiklos auditai atliekami Skuodo rajono savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse.

Finansinio (teisėtumo) audito tikslas – įvertinti, ar audituojamas subjektas tinkamai valdo jam patikėtus finansus bei turtą, ar tinkamai vykdo vidaus kontrolę, ar savivaldybės turtas yra valdomas ir naudojamas teisėtai, įstatymų numatytiems tikslams. Auditoriai – Tarnybos valstybės tarnautojai, atlikę finansinį (teisėtumo) auditą, pareiškia nepriklausomą nuomonę apie audituoto subjekto finansinių ir kitų ataskaitų tikrumą ir teisingumą.

Veiklos audito tikslas – įvertinti, ar audituojamas subjektas savo veiklą vykdo vadovaudamasis taupumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, taip pat parodyti veiklos tobulinimo galimybes.

Išvados savivaldybės Tarybai:
Savivaldybės kontrolierius (Tarnyba) kiekvienais metais Skuodo rajono savivaldybės tarybai pateikia šias išvadas:
– dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio;
– dėl konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

Savivaldybės kontrolierius (Tarnyba) pagal poreikį Skuodo rajono savivaldybės tarybai taip pat teikia šias sprendimams priimti reikalingas išvadas:
– dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
– suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;
– suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadas galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui;
– dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo.

Veiklos ataskaitos:

Paskelbta: 12 birželio, 2019 | Atnaujinta: 22 sausio, 2021