Statyba ir projektavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMAS, ĮMOKOS NUSTATYMAS

Nuo šiol visi nekilnojamojo turto vystytojai, prieš pateikdami prašymą gauti statybos leidimą, turės sumokėti įmokas už infrastruktūros plėtrą miesto teritorijoje. Įmokos bus kaupiamos specialiose sąskaitose ir naudojamos tik savivaldybės infrastruktūros plėtrai vystyti.  

Tai numatyta nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme. Jo tikslas – užtikrinti savivaldybės reikmes atitinkančią savivaldybės infrastruktūros plėtrą.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką turės mokėti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniui statyti ar rekonstruoti, ir planuojantys statyti ar rekonstruoti statinį, kuriam statybos leidimo vadovaujantis galiojančiais teisės aktais nereikia. Asmenys, jau turintys statybą leidžiančius dokumentus, arba kai prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą priimtas iki 2020-12-31 (o ne pateiktas), Infrastruktūros įstatymas netaikomas ir šios įmokos mokėti neturės.

Nustatyta, kad įmokos mokėtojas įmoką sumoka iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos arba iki statybos ir (ar) įrengimo darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, išskyrus atvejus, kai įmoka nemokama ar mokama dalimis (įmoka dalimis gali būti mokama, jei sudaroma savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis).

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos bus kaupiamos specialiose sąskaitose. Jose sukauptos lėšos bus skirtos tik savivaldybės infrastruktūros plėtrai (naujų gatvių, inžinerinių tinklų, mokyklų ir darželių statyba, želdynų įrengimas ir kt.) vystyti, iš šių lėšų taip pat bus kompensuojama vystytojams, įrengusiems savivaldybės infrastruktūrą.

Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas 2020 m. gegužės 7 d. Nr. XIII-2395, XIII-2895 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas (lrs.lt);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo, 1475 Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apsk… (lrs.lt);

 

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS NUSTATYMO METODIKA,  PRAŠYMŲ DĖL ĮMOKOS APSKAIČIAVIMO NAGRINĖJIMO TVARKA

Įmoką apskaičiuoja organizatorius, gavęs statomo, rekonstruojamo pastato, esamo inžinerinio statinio rekonstruojamo į pastatą ir (ar) kito inžinerinio statinio, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, statytojo (vystytojo) (toliau – mokėtojas) prašymą apskaičiuoti įmoką (pagal Metodikos 1 priede pateiktą formą) (toliau – prašymas). Mokėtojas prašymą pateikia prieš teikdamas prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą arba iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas. Prašymas su dokumentais ir informacija, nurodytais Metodikos 3 ir 4 punktuose, gali būti teikiamas organizatoriui tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

  1. Prašyme turi būti nurodyta:

1.1. duomenys apie mokėtoją:

1.1.1. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinio asmens identifikaciniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, kai asmens kodas nesuteiktas, ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

1.1.2. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio teisinė forma (jei teisinės formos neturi – teisinis statusas), pavadinimas, kodas, jei jis suteikiamas, ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

1.2. statinio rodikliai: pastato bendrasis plotas (m2) ir (ar) inžineriniu statiniu, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, užstatytas plotas (m2). Rekonstruojant pastatą nurodoma rekonstruojamo pastato padidėjusi bendrojo ploto dalis (m2); kai rekonstruojamas inžinerinis statinys – padidėjusi statiniu užstatyto ploto dalis (m2) arba pastato bendrasis plotas, jei inžinerinis statinys rekonstruojamas į pastatą. Šie duomenys pateikiami iš Metodikos 4.3 papunktyje nurodyto statinio projekto bendrosios dalies, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą;

1.3. informacija apie būtinumą savivaldybės infrastruktūros plėtrai paimti žemę visuomenės poreikiams (teikiama, kai savivaldybės infrastruktūros plėtrai reikia paimti žemę visuomenės poreikiams pagal specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar detaliuosius planus);

1.4. mokėtojo pasirinktas informavimo apie prašymo priėmimą, nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą būdas (siunčiant paštu prašyme nurodytu adresu ar elektroniniu paštu) (toliau – mokėtojo pasirinktas informavimo būdas);

1.5. nuoroda į statinio projektą, kai statinio projektas patalpintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

1.6. nuoroda į teritorijų planavimo dokumento, kuriame numatomas žemės paėmimas visuomenės poreikiams, registraciją Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR);

1.7. nuoroda į teritorijų planavimo dokumento, kuriuo suplanuota savivaldybės infrastruktūra,  registraciją TPDR;

1.8. kita informacija, kuri, mokėtojo nuomone, gali turėti reikšmės įmokos dydžio apskaičiavimui.

  1. Su prašymu pateikiami dokumentai ir informacija:

2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė), kai prašymą tiesiogiai teikia fizinis asmuo (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją padaro prašymą priimantis asmuo) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta dokumento kopija (kai prašymas teikiamas paštu, per kurjerius ar elektroniniu paštu);

2.2. įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą teikia mokėtoją atstovaujantis asmuo, ir atstovo tapatybę patvirtinantis dokumentas,  kaip numatyta Metodikos 4.1 papunktyje;

2.3. statinio projekto bendroji dalis, kai pagal Statybos įstatymą privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai statinio projektas nepatalpintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“);

2.4. situacijos schema (suvestinis dangų, tinklų ir kt. infrastruktūros planas ar planai), kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai nekonkretūs ir trūksta išsamumo šios infrastruktūros plėtrai įvertinti;

2.5. kai mokėtojas kreipiasi dėl įmokos apskaičiavimo dėl statinio statybos ar rekonstravimo žemės sklype, kuris nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, ar numatomas rekonstruoti statinys priklauso keliems bendraturčiams, pateikiamas bendraturčių sutikimas atlikti tokius darbus arba pateikiami dokumentai, patvirtinantys žemės sklypo ir (ar) kito nekilnojamojo daikto eksploatavimo ir (ar) naudojimo tvarką, kai mokėtojas savivaldybės infrastruktūros plėtrą planuoja tik jam priklausančioje ar priskirtoje žemės sklypo ir (ar) kito nekilnojamojo daikto dalyje;

2.6. žemės sklypo savininko (patikėtinio) rašytinis sutikimas vykdyti statybos darbus, kai mokėtojas nėra šio žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtrą, savininkas, ar valstybinės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas vykdyti statybos darbus, kai šią plėtrą numatoma vykdyti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Prašymo forma

Daugiau informacijos – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Raimondas Budrikis, tel. (8 440) 44 860,  el. p. raimondas.budrikis@skuodas.lt

Paskelbta: 21 birželio, 2019 | Atnaujinta: 5 gegužės, 2021