Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

Darbotvarkė

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS

2021 m. balandžio 27 d. 15 val.

1. T10-62 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo.
2. T10-63 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. T10-64 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. T10-65 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai.
5. T10-66 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T9-106 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudėties patvirtinimo“ 1.1 papunkčio pripažinimo netekusiu galios.
6. T10-67 Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo  įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo 26 punkto pakeitimo.
7. T10-68 Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. T10-69 Dėl Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
9. T10-70 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.
10. T10-71 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
11. T10-72 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo.
12. T10-73 Dėl Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
13. T10-74 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
14. T10-75 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Skuodo rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.
15. T10-76 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
16. T10-77 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
17. T10-78 Dėl UAB „Skuodo šiluma“ faktinių investicijų suderinimo.
18. T10-79 Dėl šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo.
19. T10-80 Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo.
20. T10-81 Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo.
21. T10-82 Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo.
22. T10-83 Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes Skuodo rajono mokyklose 2021 metais, kriterijų nustatymo ir paskirstymo.
23. T10-84 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.
24. T10-85 Dėl Skuodo rajono vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo vasaros laikotarpiu.
25. T10-86 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
26. T10-87 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
27. T10-88 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
28. T10-89 Dėl Skuodo meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
29. T10-90 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
30. T10-91 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
31. T10-92 Dėl Skuodo rajono kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
32. T10-93 Dėl Skuodo rajono R. Granausko viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
33. T10-94 Dėl Skuodo rajono muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
34. T10-95 Dėl Viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
35. T10-96 Dėl projekto „Vaikų biblioartelė Skuode“ finansavimo.
36. T10-97 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
37. T10-98 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
38. T10-99 Dėl viešosios įstaigos „Skuodo stomatologijos paslaugos“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
39. T10-100 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
40. T10-101 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T9-21 „Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo.
41. T10-102 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo autobusai“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
42. T10-103 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
43. T10-104 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 22 balandžio, 2021