Tarybos darbui organizuoti reikalingi dariniai

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T9-41

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

PIRMININKĖ – Ramunė Petreikienė, Skuodo rajono Barstyčių kaimo bendruomenės pirmininkė.

PIRMININKO PAVADUOTOJA – Inga Jablonskė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

NARIAI:

Kristina Mikuckienė – Skuodo rajono Barstyčių kaimo bendruomenės narė;

Loreta Vasiliauskienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Laura Popovienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Danutė Lekniuvienė – Skuodo rajono Rukų kaimo bendruomenės narė, Rukų seniūnaitijos seniūnaitė;

Rasa Matavičienė – Skuodo rajono Šačių kaimo bendruomenės tarybos narė;

Alma Žerlauskienė – Skuodo rajono Aleksandrijos kaimo bendruomenės pirmininkė;

Soneta Miltenytė – Skuodo atviro jaunimo centro direktorė;

Akvilė Stonkuvienė – Skuodo rajono Notėnų kaimo bendruomenės narė;

Ina Pronskuvienė – Skuodo rajono Šliktinės kaimo bendruomenės pirmininkė;

Jolanta Ažondenienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūnijos seniūnė;

Bronislava Gadeikienė – Mosėdžio moterų asociacijos „Ognelė“ prezidentė;

Ona Malūkienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė;

Stasė Irena Šmitienė – Skuodo rajono Didžiųjų Rūšupių kaimo bendruomenės narė, Didžiųjų Rūšupių seniūnaitijos seniūnaitė;

Danutė Kurlinkienė – Luknės kaimo bendruomenės pirmininkė;

Rasa Noreikienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Julijana Škimelienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Bronius Baipšys – LPS „Bočiai“ Skuodo rajono bendrijos pirmininko pavaduotojas;

Virginija Milienė – Vižančių kaimo bendruomenės pirmininkė;

Neringa Vagrienė – Skuodo rajono Nausėdų kaimo bendruomenės pirmininko pavaduotoja;

Virginija Žitkuvienė – Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenės narė;

Kazys Viršilas – Lenkimų seniūnijos bendruomenės pirmininkas.

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T9-41

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T9-49 „Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai ir Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų 8 ir 9 punktų pakeitimoׅ“pakeisti 8 ir 9 punktai.

  SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS  NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS   NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO tarybos) nuostatai reglamentuoja Tarybos sudarymą, funkcijas, teises, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
2. NVO taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija. Tarybos nariams už dalyvavimą Tarybos veikloje nemokama.
3. NVO taryba nėra juridinis asmuo.
4. NVO tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina, keičia ir pildo Savivaldybės taryba.
5. NVO taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
6.Vykdydama savo veiklą NVO taryba bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
7. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

TARYBOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

8. NVO tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomeninėms organizacijoms palankios aplinkos kūrimą, tinkamas jų veiklos ir plėtros sąlygas nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų, bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros pakeitimo įstatyme numatytų principų įgyvendinimą Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, bendruomeninių organizacijų (pakeistas 2021-03-25).

9. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, NVO taryba (pakeistas 2021-03-25):

9.1. teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimo;

9.2. teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos komitetams, Savivaldybės administracijai siūlymus dėl Savivaldybės prioritetų, susijusių su nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos Savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir nevyriausybinėms organizacijoms aktualių klausimų sprendimo;

9.3. dalyvauja rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;

9.4. renka ir analizuoja duomenis bei teikia Savivaldybei apie nevyriausybinėms organizacijoms Savivaldybės ir įstaigų teikiamą finansavimą;

9.5. dalyvauja Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;

9.6. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės ir  Savivaldybės politikos klausimams svarstyti;

9.7. inicijuoja nevyriausybinių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais nevyriausybinių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais;

9.8. informuoja visuomenę apie NVO tarybos tikslus ir veiklą;

9.9. teikia Savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;

9.10. teikia išplėstinėms seniūnaičių sueigoms pasiūlymus dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, taip pat dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių ir komisijų darbe;

9.11. teikia Savivaldybės institucijoms ir išplėstinėms seniūnaičių sueigoms pasiūlymus dėl bendruomeninių organizacijų viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;

9.12. informuoja visuomenę apie Tarybos tikslus ir veiklą, skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, teikiamas paslaugas, organizuojamus mokymus;

9.13. inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais;

9.14. kartą per metus iki gegužės 1 d. Savivaldybės tarybai pateikia NVO tarybos praėjusių metų veiklos ataskaitą;

9.15. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

TARYBOS TEISĖS 

10. NVO taryba turi šias teises:
10.1. dalyvauti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, kuriuose svarstomi su nevyriausybinėmis organizacijomis susiję klausimai;
10.2. gauti iš valstybės ir Savivaldybės administracijos padalinių, skyrių, kitų įstaigų bei organizacijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia NVO tarybos veiklai;
10.3. dalyvauti stebėtojo teise Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose;
10.4.teikti pasiūlymus dėl rengiamų Savivaldybės teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų veikla, projektų;
10.5. kviesti į savo posėdžius valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, nepriklausomus ekspertus klausimams, susijusiems su NVO tarybos funkcijų atlikimu, spręsti;
10.6. teikti pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip plėsti ir stiprinti Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą;
10.7. dalytis patirtimi su kitų savivaldybių nevyriausybinių organizacijų tarybomis;
10.8.bendradarbiauti su kitomis Savivaldybėje veikiančiomis patariamosiomis tarybomis;
10.9. naudotis kitomis teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

IV SKYRIUS

TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

11. NVO tarybą iš 23 narių dvejų metų laikotarpiui sudaro Savivaldybės taryba. NVO taryba sudaroma taip, kad ne daugiau kaip 1/2 NVO tarybos narių būtų Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 NVO tarybos narių būtų nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai.
12. NVO taryba sudaroma iš:
12.1. 8 Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų;
12.2. 15 nevyriausybinių organizacijų atstovų, kuriuos deleguoja Savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinių organizacijų asociacijos.
13. NVO tarybos veiklos pagrindinė forma yra posėdis.
14. NVO tarybos sprendimai įforminami NVO tarybos posėdžių protokolai. Protokolo įvadinėje dalyje nurodoma posėdžio data ir laikas, posėdžio pirmininko ir protokolą rašiusiojo asmesn vardai ir pavardės, posėdžio dalyviai, svarstomieji klausimia (darbotavrkė), kviestųjų asmenų vardai, pavardės, pareigos ir kam jie atstovauja, jei atstovauja konkrečiams juridinaim asmeniui. Protokolo dėstomojoje dalyje įrašomas kiekvienas svarstomas darbotvarkės klausimas ir priimtas sprendimas konkrečiu darbotavrkės klausimu. Jei svarstomu klausimu balsuojama, nurodomi balsavimo rezultatai. Protokolą pasirašo posėdžio primininkas ir protokolą rašęs asmuo. Posėdyje dalyvavusių asmenų kalbos fiksuojamos posėdžio metu daromame garso įraše, kuris yra saugomas informacinėse laikmenose.
15. Posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė NVO tarybos narių.
16. NVO tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją vienų metų kadencijai iš Savivaldybės NVO tarybos narių visų jos narių balsų dauguma slaptu balsavimu renka Savivaldybės NVO taryba. Savivaldybės NVO tarybos pirmininku išrinkus Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, pirmininko pavaduotoju turi būti renkamas nevyriausybinių organizacijų atstovas. Savivaldybės NVO tarybos pirmininku išrinkus nevyriausybinių organizacijų atstovą, pirmininko pavaduotoju renkamas Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas.
17.Tarybos pirmininkas:
17.1. planuoja ir organizuoja NVO tarybos darbą;
17.2. sudaro NVO tarybos posėdžių darbotvarkę, šaukia NVO tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jeigu pirmininko laikinai nėra, posėdžiui pirmininkauja jo pavaduotojas. NVO tarybos posėdį gali inicijuoti ir ne mažiau kaip trečdalis NVO tarybos narių;
17.3. pasirašo NVO tarybos posėdžių protokolus ir kitus su NVO tarybos veikla susijusius dokumentus;
17.4. atstovauja NVO tarybai valstybės ir Savivaldybės institucijose, įstaigose ir organizacijose ar įgalioja jai atstovauti kitus NVO tarybos narius, pritarus NVO tarybai;
17.5. informuoja NVO tarybos narius apie dalyvavimą atstovaujant nevyriausybinių organizacijų interesams, teikia kitą aktualią informaciją.
18. NVO tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:
18.1. jis atsistatydina savo noru;
18.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje Savivaldybės institucijoje;
18.3. jis atšaukiamas delegavusios institucijos ir (ar) organizacijos iniciatyva.
19. NVO taryba dirba pagal kasmet sudaromą ir tvirtinamą (protokoliniu nutarimu) veiklos planą.
20. Kiekvienas NVO tarybos narys turi teisę siūlyti klausimų posėdžiui, iš anksto informavęs apie tai NVO tarybos pirmininką.
21. Pirmąjį NVO tarybos posėdį organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius.
22. NVO tarybos narys turi nusišalinti, jeigu posėdyje arba kitaip sprendžia, nagrinėja klausimą, susijusį su jo privačiais interesais, galinčiais sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, arba jeigu yra kitų priežasčių, galinčių turėti įtakos klausimo nagrinėjimo nešališkumui. Jei NVO taryba ketina svarstyti klausimą, dėl kurio NVO tarybos nariui kyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas, jis apie tai praneša NVO tarybos pirmininkui iki posėdžio pradžios. Jeigu klausimas, dėl kurio gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, įtraukiamas į darbotvarkę posėdžio metu, NVO tarybos narys informuoja NVO tarybą prieš klausimo svarstymą.
23. NVO tarybos sprendimai priimami, kai jiems pritaria daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių NVO tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia NVO tarybos (posėdžio) pirmininko balsas.
24. NVO tarybos darbą techniškai aptarnauja Savivaldybės administracija.
25. NVO taryba renkasi į posėdį ne rečiau kaip kartą per pusmetį, jei reikia – dažniau.
26. NVO tarybos sprendimai yra vieši, informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.
27. NVO tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. NVO tarybos nariai už teisės aktų pažeidimus įgyvendinant šiuos nuostatus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
29. NVO tarybos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 __________________

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T9-147

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS
SVEIKATOS TARYBA

 

PIRMININKAS – BRONISLOVAS ANUŽIS, Savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas.

NARIAI:

Jolanta Ažondenienė – Skuodo krašto bendruomenės atstovė;

Daiva Budrienė – Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja;

Vilius Lukas – VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojas;

Paulius Poškys – Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas);

Živilė Rancienė – Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenės atstovė;

Lina Tiškuvienė – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato veiklos skyriaus specialistė;

Vilija Vaškienė – Skuodo vietos veiklos grupės pirmininkė;

Algimantas Želvys – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skuodo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas.

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T9-149

 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS
TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau – Sveikatos taryba) yra savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Skuodo rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba).
2. Sveikatos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir kitais įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Sveikatos tarybos nuostatai reglamentuoja Sveikatos tarybos uždavinius, funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimą.
4. Sveikatos tarybą sudaro ir jos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

II. SVEIKATOS TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Pagrindinis Sveikatos tarybos uždavinys yra koordinuoti ir formuoti savivaldybės teritorijoje visuomenės sveikatos politiką.
6. Vykdydama pagrindinį uždavinį, Sveikatos taryba atlieka šias funkcijas:
6.1. koordinuoja savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
6.2. nagrinėja klausimus pagal savo kompetenciją, teikia informaciją ir pasiūlymus dėl priemonių gyventojų sveikatos būklei gerinti Savivaldybės tarybai, savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėmis organizacijoms, Nacionalinei sveikatos tarybai.
6.3. nustato Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetines kryptis.
6.4. nustato Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus.
6.5. organizuoja pasitarimus, seminarus ir konferencijas aktualiais visuomenės sveikatos politikos klausimais.
6.6. atlieka kitas funkcijas, priskirtas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir kitus įstatymus bei Sveikatos tarybos nuostatus.

 III. SVEIKATOS TARYBOS TEISĖS

7. Sveikatos taryba turi šias teises:
7.1. gauti iš savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, Nacionalinės sveikatos tarybos informaciją, reikalingą Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme ir Sveikatos tarybos nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti, bendradarbiauti su jomis.
7.2. teikti pasiūlymus pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui, Savivaldybės merui dėl visuomenės sveikatos politikos savivaldybės teritorijoje.
7.3. sudaryti tarpžinybines komisijas, darbo grupes Sveikatos tarybos kompetencijos klausimams spręsti ir Sveikatos tarybos funkcijoms įgyvendinti.
7.4. kviesti į Sveikatos tarybos posėdžius Skuodo rajono savivaldybės administracijos tarnautojus, savivaldybės įstaigų ir kitų institucijų atstovus sprendžiant gyventojų sveikatos gerinimo klausimus.
7.5. lankytis savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose ir organizacijose, domėtis vaikų, moksleivių, darbuotojų sveikatos saugos ir stiprinimo sąlygomis; sveikatos priežiūros prieinamumo gyventojams klausimais.
7.6. dalyvauti savivaldybės ir šalies renginiuose visuomenės sveikatos politikos klausimais.
7.7. skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius.

 IV. SVEIKATOS TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Sveikatos tarybą sudaro 9 nariai: 1/3 Skuodo rajono savivaldybės administracijos atstovų, 1/3 savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų.
9. Sveikatos tarybai vadovauja pirmininkas, kurio kandidatūrą  Savivaldybės tarybai tvirtinti teikia Savivaldybės meras.
10. Jeigu Sveikatos tarybos pirmininko nėra, jo pareigas eina Sveikatos tarybos pirmininko pavaduotojas, o jeigu jo nėra – pirmininko įgaliotas Sveikatos tarybos narys.
11. Sveikatos tarybos pirmininkas:
11.1. veikia Sveikatos tarybos vardu, organizuoja jos darbą, jai vadovauja ir atsako už jos veiklą.
11.2. šaukia Sveikatos tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja.
11.3. gali pareikalauti savo vardu iš įstaigų ir organizacijų informacijos, susijusios su Sveikatos tarybos veikla.
11.4. atsiskaito kasmet už Sveikatos tarybos veiklą Savivaldybės tarybai.
11.5. pasirašo Sveikatos tarybos vardu siunčiamus dokumentus, posėdžių protokolus, nutarimus, bendradarbiavimo sutartis ir kitus Sveikatos tarybos dokumentus.
11.6. kontroliuoja Sveikatos tarybos nutarimų įgyvendinimą.
11.7. sprendžia kitus su Sveikatos tarybos veikla susijusius klausimus.
12. Vienos kadencijos Sveikatos tarybos veikla trunka 4 metus. Jos įgaliojimai baigiasi įvykus pirmam naujos kadencijos Sveikatos tarybos posėdžiui.
13. Posėdis yra pagrindinė Sveikatos tarybos veiklos forma. Per metus šaukiami ne mažiau kaip 6 posėdžiai, jie yra vieši. Sveikatos tarybos posėdžiai yra protokoluojami.
14. Sveikatos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja Sveikatos tarybos narių dauguma.
15. Sveikatos tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Apie tai turi būti pažymėta posėdžio protokole. Jie įsigalioja nuo nutarimo priėmimo dienos, jei nenumatoma kita įsigaliojimo data.
16. Sveikatos tarybos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai saugomi Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriuje.
17. Sveikatos taryba gali pasitvirtinti darbo reglamentą, kuriame nustatoma išsamesnė Sveikatos tarybos veiklos darbo organizavimo tvarka.

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Sveikatos tarybos sudėtį ir nuostatus keičia ar panaikina Savivaldybės taryba savo sprendimu.
19. Sveikatos taryba dirba pagal kasmet sudaromą ir tvirtinamą veiksmų planą.

_________________________

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T9-79

 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

 

PIRMININKAS Ugnius Popovas, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinys.

PIRMININKO PAVADUOTOJASRokas Rozga, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

NARIAI:

Daiva Budrienė – Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja;

Viktorija Paulauskaitė – Mosėdžio valančiukų kuopos pirmininkė;

Zinaida Sendriūtė – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė;

Akvilė Stonkuvienė – Skuodo rajono Notėnų seniūnijos Prialgavos kaimo gyventoja, viešųjų ryšių vadovė;

Loreta Vasiliauskienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Diana Žukauskaitė – Skuodo Šv. Juozapo ateitininkų kuopos pirmininkė.

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T9-79

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ
TARYBOS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Skuodo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) jaunimo reikalų tarybos tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį bei darbo organizavimo tvarką.
2. Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – Jaunimo reikalų taryba) yra visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos ir (ar) Savivaldybės tarybos, ir Savivaldybės teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų (14–29 m.).
3. Jaunimo reikalų taryba sudaroma savivaldybės tarybos kadencijai.
4. Jaunimo reikalų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir kitais jaunimo politikos įgyvendinimą reguliuojančiais teisės aktais.
5. Jaunimo reikalų tarybos nuostatai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

  II. JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

6. Jaunimo reikalų tarybos veiklos tikslai:
6.1. nagrinėti su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus;
6.2. teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų;
6.3. stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.
7. Jaunimo reikalų taryba numatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas:
7.1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu;
7.2. inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
7.3. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių;
7.4. teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėje krypčių;
7.5. teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;
7.6. dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus;
7.7. teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo;
7.8. teikia pasiūlymus savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;
7.9. užtikrina jaunimo dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
7.10. bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;
7.11. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.

  III. JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TEISĖS

8. Jaunimo reikalų taryba turi šias teises:
8.1. gauti iš savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;
8.2. kviestis į savo posėdžius savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus);
8.3. prašyti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, specialistų (ekspertų) pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politikos įgyvendinimu;
8.4. dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai.
9. Jaunimo reikalų taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose jaunimo politikos įgyvendinimą reguliuojančiuose teisės aktuose.

  IV. JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Jaunimo reikalų taryba lygybės principu sudaroma iš ne mažiau kaip 8 narių, iš kurių 4 – savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir 4 – savivaldybės jaunimo atstovai (14–29 m.).
11. Savivaldybės jaunimo atstovus į Jaunimo reikalų tarybą deleguoja savivaldybėje veikianti savivaldybės jaunimo organizacijų taryba.
12. Nesant savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą, jaunimo atstovai išrenkami viešai organizuotame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkime, už kurio organizavimą yra atsakingas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.
13. Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Jaunimo reikalų tarybą tvarką nustato savivaldybės taryba.
14. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius negali būti Jaunimo reikalų tarybos nariu, tačiau gali būti skiriamas Jaunimo reikalų tarybos sekretoriumi.
15. Jaunimo reikalų tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją išrenka Jaunimo reikalų tarybos nariai pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus savivaldybės tarybos ar administracijos atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo atstovas. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus jaunimo atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas savivaldybės tarybos ar administracijos atstovas.
16. Jaunimo reikalų tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:
16.1. jis atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia Jaunimo reikalų tarybos kadencija;
16.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar administracijoje;
16.3. jis pašalinamas vadovaujantis Jaunimo reikalų tarybos numatytomis procedūromis dėl neaktyvių narių pašalinimo iš Jaunimo reikalų tarybos (dėl posėdžių nelankymo ir kt.).
17. Į Jaunimo reikalų tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą Jaunimo reikalų taryboje deleguojamas kitas asmuo, vadovaujantis Nuostatuose numatytais reikalavimais.
18. Nepasibaigus Jaunimo reikalų tarybos kadencijai, jos sudėtis atnaujinama tik Nuostatų 16 punkte numatytais atvejais nutrūkus Jaunimo reikalų tarybos nario (-ių) įgaliojimams. Už Jaunimo reikalų tarybos sudėties atnaujinimą (kreipimąsi į atitinkamą savivaldybės instituciją, administraciją ar savivaldybės jaunimo organizacijų tarybą dėl naujo (-ų) nario (-ių) delegavimo ir, esant poreikiui, jaunimo atstovų rinkimų organizavimą) atsakingas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.
19. Jaunimo reikalų taryba darbą organizuoja, vadovaudamasi darbo reglamentu, kurį pasitvirtina pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos darbo forma yra posėdžiai. Jaunimo reikalų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas.
20. Jaunimo reikalų tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Jaunimo reikalų tarybos narių.
21. Jaunimo reikalų tarybą posėdžių metu techniškai aptarnauja savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius arba kitas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas.
22. Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
23. Jaunimo reikalų taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo reikalų tarybos pirmininko (jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.
24. Jaunimo reikalų tarybos sprendimai įforminami Jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas. Protokolų kopijos siunčiamos Jaunimo reikalų tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms, jos viešai skelbiamos oficialiame savivaldybės interneto puslapyje.
25. Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas rengia ir teikia Jaunimo reikalų tarybai posėdžių darbotvarkes, veiklos planus, ataskaitas.
26. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planai, teikiamos ataskaitos, informacija apie įvyksiančius ir jau įvykusius posėdžius bei posėdžių protokolai privalo būti viešinami ir prieinami oficialiame savivaldybės interneto puslapyje www.skuodas.lt.

______________________

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T9-100

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBA

 

PIRMININKĖ – Daiva Budrienė, Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

NARIAI:

Gintas Andriekus – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Elvita Šeputaitė – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus Skuodo tautodailininkų sekcijos pirmininkė.

Rimantas Eidėjus – skulptorius.

Jonas Grušas – Skuodo žemaičių draugijos atstovas.

Levutė Staniuvienė – Lietuvos Respublikos Seimo narė.

Linas Mitkus – Skuodo krašto bendruomenės atstovas.
Aldona Ozolienė – Lietuvos kraštotyros draugijos Skuodo skyriaus atstovė.

Virgilijus Pajarskas – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.

Birutė Strakšytė –  Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė.

Vidmantas Valinskis – Skuodo rajono kultūros centro direktorius.

Jolanta Raišutienė – Lietuvos kompozitorių sąjungos narė.

Viliutė Jautakienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo seniūnijos seniūnė.

Loreta Vasiliauskienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T9-100

  SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatai reglamentuoja Savivaldybės kultūros ir meno tarybos (toliau vadinama – taryba) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, sudėtį ir darbo organizavimą.
2. Taryba yra patariamoji institucija, atliekanti eksperto bei konsultanto funkcijas, įgyvendinant valstybės ir savivaldybės kultūros politiką savivaldybės teritorijoje.
3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
4. Tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami savivaldybės institucijoms ir kultūros įstaigoms, yra rekomendacinio pobūdžio.
5. Taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, apskrities viršininko administracija, Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros ir švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, bendruomenėmis, jaunimo organizacijomis, tautodailininkais, meno kūrėjais.
6. Tarybą steigia ir jos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

 II. TARYBOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

7. Tarybos uždavinys yra analizuoti kultūros būklę savivaldybėje ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybės kultūros politikos įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.
8. Taryba atlieka šias funkcijas:
8.1. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais patvirtintų kultūros programų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.
8.2. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl prioritetinių savivaldybės kultūros plėtros krypčių.
8.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės kultūros plėtros programas.
8.4. teikia pasiūlymus dėl kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų prioritetų.
8.5. esant reikalui, dalyvauja svarstant savivaldybės kultūros įstaigų veiklos programas bei ataskaitas ir teikia pasiūlymus steigėjui dėl jų veiklos tobulinimo.
8.6. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo.
8.7. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kultūros premijų, stipendijų steigimo ir skyrimo, kultūrai nusipelniusių kraštiečių atminimo įamžinimo, garbės vardų suteikimo ir kt.
8.8. teikia pasiūlymus dėl kultūrinio turizmo programų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.
8.9. inicijuoja savivaldybės kultūros būklės tyrimus, analizuoja jų rezultatus, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl padėties gerinimo.
8.10. skatina kultūrines inovacijas savivaldybės teritorijoje.

 III. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

9. Taryba turi teisę:
9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės kultūros bei švietimo įstaigų, kultūrinę veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų.
9.2. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos padalinių specialistus, savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų atstovus.
9.3. kviesti į posėdžius kultūros ekspertus, galinčius teikti informaciją bei išvadas svarstomais kultūros klausimais.
10. Taryba kasmet informuoja visuomenę apie savo veiklą.

 IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Tarybą gali sudaryti Savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės kultūros ir švietimo administravimo padalinių specialistai, kultūros ir švietimo įstaigų atstovai, nevyriausybinių organizacijų, vykdančių kultūrinę veiklą savivaldybės teritorijoje, bendruomenių, jaunimo organizacijų atstovai, menininkai ir kiti asmenys.
12. Tarybos narių sudėtį Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus teikimu tvirtina Skuodo rajono savivaldybės taryba.
13. Tarybos pirmininką mero teikimu tvirtina Savivaldybės taryba. Tarybos pirmininko pavaduotoją renka tarybos nariai balsų dauguma.
14. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja tarybos darbą, pirmininkauja tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
15. Tarybos pirmininku negali būti renkamas kultūrą administruojančio Savivaldybės administracijos padalinio atstovas.
16. Tarybos darbo reglamentą tvirtina pati taryba savo pirmajame posėdyje.
17. Tarybos posėdžiams rengti, dokumentacijai tvarkyti, posėdžiams protokoluoti steigėjas skiria sekretorių, kuris nėra tarybos narys.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Taryba nevykdo finansinės veiklos.
19. Tarybos narių darbas gali būti apmokamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.
20. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, ekspertų išvados, susirašinėjimo medžiaga ir kt.) saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 __________________________

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T9-201

SKUODO RAJONO KULTŪROS CENTRO TARYBA

1.Steigėjo deleguoti atstovai:
1.1. Gintas Andriekus – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas.
1.2. Daiva Budrienė – Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja.
1.3. Stasys Vainoras – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.
2. Skuodo kultūros centro deleguoti atstovai:
2.1. Dalia Ragauskaitė – Skuodo rajono kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrai.
2.2. Kristina Petrauskienė – Skuodo rajono kultūros centro meno vadovė.
3. Skuodo rajono meno mėgėjų kolektyvų atstovai:
3.1. Danutė Kazlauskienė – Skuodo rajono kultūros centro Žemaičių teatro atstovė.
3.2. Silvastras Rabašauskas – Skuodo rajono kultūros centro mišraus choro „Apuolė“ atstovas.
4. Veikiančios bendruomenės atstovas ir nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovas:
4.1. Lijana Beinoraitė – Skuodo krašto bendruomenės pirmininkė.
4.2. Sigutė Viluckytė – Skuodo jaunimo centro asociacijos narė.

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T9-39

  SKUODO KULTŪROS CENTRO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo kultūros centro taryba (toliau – Taryba) yra patariamojo balso teisę turinti kolegiali institucija, veikianti visuomeniniais pagrindais, sprendžiant Skuodo rajono savivaldybės kultūros politikos klausimus, Lietuvos kultūros politikos nuostatose numatytus kultūros politikos tikslus: saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą, skatinti kūrybinę veiklą, sudaryti Skuodo rajono visuomenei sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje.
2. Tarybos darbo reglamentas reglamentuoja Tarybos sudarymo ir atšaukimo tvarką, jos kompetenciją, teises bei darbo organizavimo tvarką.
3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiuo Tarybos darbo reglamentu.
4. Taryba apie savo veiklą ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Skuodo rajono savivaldybės tarybai.

  II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 5. Tarybos uždavinys – svarstyti ir vertinti sezonines ir perspektyvines Skuodo kultūros centro  (toliau – Kultūros centro) kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus, aptarti naujausias meno programas ir teikti siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros, teikti Kultūros centrui pasiūlymus, išvadas dėl Kultūros centro politikos formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.
6. Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka šias funkcijas:
6.1. svarsto ir vertina Kultūros centro perspektyvines kūrybinės veiklos programas.
6.2. aptaria Kultūros centro kūrybinės veiklos metų ataskaitas, programų rezultatus.
6.3. svarsto aktualius kūrybinės veiklos klausimus.
6.4. teikia siūlymus dėl vaikų ir jaunimo dalyvavimo mėgėjų meno veikloje, vietos bendruomenių įtraukimo į kultūros ir meno programas.
6.5. svarsto Kultūros centro materialinės bazės gerinimo programas.
6.6. teikia siūlymus Kultūros centro veiklos strategijos klausima.
6.7. teikia rekomendacijas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais.
6.8. teikia rekomendacijas kultūros ir meno darbuotojų atestavimo klausimais.
6.9. svarsto Kultūros centro direktoriaus pasiūlytas Kultūros centro darbuotojų kandidatūras valstybės apdovanojimams, stipendijoms, valstybinėms bei Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno premijoms ir kitiems apdovanojimams gauti.
6.10. svarsto mokamų paslaugų įkainius, pasiūlytus Kultūros centro direktoriaus, teikia rekomendacijas.
6.11. svarsto kitus Kultūros centro veiklos klausimus, kuriuos pateikia Kultūros centro direktorius.

 III. TARYBOS TEISĖS

 7. Taryba turi teisę:
7.1. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos specialistus, Kultūros centro ir visuomeninių organizacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis, galinčius pateikti pasiūlymų Kultūros centro veiklos klausimais.
7.2. gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Savivaldybės vadovų bei administracijos struktūrinių padalinių, švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų, savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus, Skuodo Kultūros centro.
7.3. kviesti ekspertus nagrinėjant svarbius klausimus.
7.4. teikti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai išvadas ir pasiūlymus Kultūros centro veiklos tobulinimo klausimais.

 IV. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Taryba sudaroma iš 9 narių.
9. Į Tarybą įeina:
9.1. trys steigėjo paskirti atstovai.
9.2. du Kultūros centro deleguoti atstovai.
9.3. du rajono meno mėgėjų kolektyvų atstovai.
9.4. veikiančios bendruomenės atstovas.
9.5. nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovas.
10. Tarybai negali vadovauti Kultūros centro direktorius.
11. Tarybos personalinę sudėtį dvejų metų laikotarpiui tvirtina steigėjas.
12. Taryba iš savo narių balsų dauguma kadencijos laikotarpiui renka pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių.
13. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
14. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Tarybos narių.
15. Tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko (jeigu jo nėra – pirmininko pavaduotojo) balsas.
16. Taryba renkasi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, pusės Tarybos narių reikalavimu arba Kultūros centro direktoriaus iniciatyva.
17. Tarybos posėdžius šaukia, posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę nustato pirmininkas. Apie posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę sekretorius ne vėliau kaip prieš 7 dienas informuoja visus narius.
18. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius.
19. Tarybos nutarimai įgyvendinami Kultūros centro direktoriaus įsakymu, rašomu remiantis pateiktu Tarybos posėdžio protokolo išrašu.
20. Tarybos veiklą techniškai aptarnauja Kultūros centras.

 __________________

Paskelbta: 12 birželio, 2019 | Atnaujinta: 29 kovo, 2021