Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2017-04-18Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.2017-04-18T10-87 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
3.2017-04-18T10-88 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
4.2017-04-18T10-89 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos
5.2017-04-18T10-90 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
6.2017-04-18T10-91 Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
7.2017-04-18T10-92 Dėl Skuodo meno mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
8.2017-04-18T10-93 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
9.2017-04-18T10-94 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
10.2017-04-18T10-95 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus veiklos 2016 m. ataskaitos patvirtinimo
11.2017-04-18T10-96 Dėl Skuodo muziejaus direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
12.2017-04-18T10-97 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo
13.2017-04-18T10-98 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo
14.2017-04-18T10-99 Dėl vaikų priėmimo į Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo
15.2017-04-18T10-100 Dėl Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo
16.2017-04-18T10-101 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T9-114 „Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo 9 punkto papildymo 9.8 papunkčiu
17.2017-04-18T10-102 Dėl asfaltuotinų Skuodo rajono kelių ruožų atrankos
18.2017-04-18T10-103 Dėl tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir globėjų finansavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
19.2017-04-18T10-104 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T9-125 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
20.2017-04-18T10-105 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T9-24 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų V ir VI priemonių grupių 1-ųjų priemonių pakeitimo
21.2017-04-26T10-106 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo
22.2017-04-26T10-107 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti
23.2017-04-22T10-108 Dėl Skuodo rajono savivaldybės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo
24.2017-04-22T10-109 Dėl viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
25.2017-04-22T10-110 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
26.2017-04-22T10-111 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
27.2017-04-22T10-112 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
28.2017-04-22T10-113 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2017 metų objektų sąrašo patvirtinimo
29.2017-04-22T10-114 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktore Janina Vencevičiene ir pavedimo Aldonai Kalendrienei laikinai atlikti Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus funkcijas
30.2017-04-26T10-115 Dėl projekto „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ rengimo ir įgyvendinimo
31.2017-04-25Informacija, pranešimai