Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2020-01-27Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.2020-01-27T10-1 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
361506_T10-1_aiskinamasis rastas.docx
361507_T10-1_sprendimo projektas.docx
361508_T10-1_sp_priedas.docx
361509_T10-1_sp_priedo_p1.docx
3.2020-01-29T10-2 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
361892_T10-2_aiskinamasis rastas.docx
361893_T10-2_sprendimo projektas.docx
361894_T10-1_sp_priedas.docx
361895_T10-2_sp_priedo_p1_PATIKSLINIMAS.docx
361896_T10-2_sp_priedo_p2.docx
361897_T10-2_sp_priedo_p3.docx
361898_T10-2_sp_priedo_p4.docx
361899_T10-2_sp_priedo_p5.docx
361900_T10-2_sp_priedo_p6.docx
361901_T10-2_sp_priedo_p7.docx
361902_T10-2_sp_priedo_p8.docx
361903_T10-2_sp_priedo_p9.xlsx
361904_T10-2_sp_priedo_p10.xlsx
361905_T10-2_sp_priedo_p11.xlsx
361906_T10-2_sp_priedo_p12.xlsx
361907_T10-2_sp_priedo_p13.xlsx
4.2020-01-29T10-3 Dėl Kvalifikuotų specialistų motyvavimo ir skatinimo dirbti Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė, tvarkos aprašo patvirtinimo
361908_T10-3_aiskinamasis rastas.docx
361909_T10-3_sprendimo projektas.docx
361910_T10-3_priedas.docx
5.2020-01-29Alternatyvus projektas. T10-3 Dėl Kvalifikuotų specialistų motyvavimo ir skatinimo dirbti Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė, tvarkos aprašo patvirtinimo
361911_T10-3_aiskinamasis rastas.docx
361912_T10-3_sprendimo projektas.docx
361913_T10-3_sp_priedas_ALTERNATYVUS.docx
6.2020-01-29T10-4 Dėl maksimalių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo
361914_T10-4_aiskinamasis rastas.docx
361915_T10-4_sprendimo projektas.docx
7.2020-01-29T10-5 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
361916_T10-5_aiskinamasis rastas.docx
361917_T10-5_sprendimo projektas.docx
361918_T10-5_priedas.docx
361919_T10-5_priedo_p1.docx
8.2020-01-29T10-6 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T9-46 ,,Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtinto Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo 6 punkto pakeitimo
361920_T10-6_aiskinamasis rastas.docx
361921_T10-6_sprendimo projektas.docx
9.2020-01-29T10-7 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
361922_T10-7_aiskinamasis rastas.docx
361923_T10-7_sprendimo projektas.docx
361924_T10-7_sp_priedas.docx
10.2020-01-29T10-8 Dėl ugdymo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo
361925_T10-8_aiskinamasis rastas.docx
361926_T10-8_sprendimo projektas.docx
361927_T10-8_sp_priedas_1.docx
361928_T10-8_sp_priedas_2.docx
11.2020-01-29T10-9 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T9-173 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto priedo pakeitimo
361929_T10-9_aiskinamasis rastas.docx
361930_T10-9_sprendimo projektas.docx
361931_T10-9_sp_priedas.docx
12.2020-01-29T10-10 Dėl delegavimo į atrankos komisiją
361932_T10-10_aiskinamasis rastas.docx
361933_T10-10_sprendimo projektas.docx
13.2020-01-29T10-11 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo
361934_T10-11_aiskinamasis rastas.docx
361935_T10-11_sprendimo projektas.docx
14.2020-01-29T10-12 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo
361936_T10-12_aiskinamasis rastas.docx
361937_T10-12_sprendimo projektas.docx
15.2020-01-29T10-13 Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
361938_T10-13_aiskinamasis rastas.docx
361939_T10-13_sprendimo projektas.docx
361940_T10-13_sp_priedas_PATIKSLINTAS.docx
16.2020-01-29T10-14 Dėl Živilės Rancienės skyrimo į Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigas, laimėjus konkursą
361941_T10-14_aiskinamasis rastas.docx
361942_T10-14_sprendimo projektas.docx
17.2020-01-29T10-15 Dėl 2019 m. rugsėjo 26 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T9-158 „Dėl projekto rengimo ir finansavimo“ papildymo 3 punktu
361943_T10-15_asikinamasis rastas.docx
361944_T10-15_sprendimo projektas.docx
18.2020-01-29T10-16 Dėl projekto „Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos stadiono-sporto aikštyno pritaikymas bendruomenės poreikiams“ rengimo ir finansavimo
361945_T10-16_asikinamasis rastas_PATIKSLINTAS.docx
361946_T10-16_sprendimo projektas_PATIKSLINTAS.docx
19.2020-01-29T10-17 Dėl geriamojo vandens gręžinių pirkimo
361947_T10-17_aiskinamasis rastas.docx
361948_T10-17_sprendimo projektas.docx
20.2020-01-29T10-18 Dėl turto perdavimo
361949_T10-18_aiskinamasis rastas.docx
361950_T10-18_sprendimo projektas.docx
21.2020-01-29T10-19 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
361951_T10-19_aiskinamasis rastas.docx
361952_T10-19_sprendimo projektas.docx
22.2020-01-29T10-20 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo
361953_T10-20_asikinamasis rastas.docx
361954_T10-20_sprendimo projektas.docx
361955_T10-20_sp_priedas.docx
23.2020-01-29T10-21 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2020 metų programos patvirtinimo
361956_T10-21_aiskinamasis rastas.docx
361957_T10-21_sprendimo projektas.docx
361958_T10-21_sp_priedas.docx
24.2020-01-29T10-22 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo
361959_T10-22_aiskinamasis rastas.docx
361960_T10-22_sprendimo projektas.docx
361961_T10-22_sp_priedas.docx
25.2020-01-29Informacija, pranešimai
361962_1_informacinis pranešimas.docx
361963_1_informacinis pranesimas_p1.xls
361964_1_informacinis pranesimas_p2.xls
361965_2_informacinis pranešimas.pdf
361966_3_informacinis pranešimas.pdf
361967_4_informacinis pranesimas.pdf
361968_4_informacinis pranesimas_p1.pdf
361969_5_informacinis pranesima.pdf
361970_6_informacinis pranesimas.pdf
361971_7_informacinis pranesimas.pdf