Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2020-02-21 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
361972_02-27 posėdžio darbotvarkė.docx
2. 2020-02-21 T10-23 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo
361973_T10-23_ar.docx
361974_T10-23_sp.docx
3. 2020-02-26 Dėl pasiūlymo patikslinti Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projekto Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos (I programos) gabių vaikų ir mokinių ugdymo, skatinimo ir rėmimo bei Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos (III programos) Motobolo, kaip unikalios sporto veiklos populiarinimas ir palaikymas priemones
362073_T10-24_papildoma informacija.pdf
4. 2020-02-26 Dėl pasiūlymo patikslinti Skuodo rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto projekto Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programos (II programos) GMP rėmimo ir Medicinos prieinamumo paslaugų didinimo priemones
362074_T10-24_papildoma informacija.pdf
5. 2020-02-26 Dėl pasiūlymo patikslinti Skuodo rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto projekto Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvumo programos (III programos) Religinių bendruomenių iniciatyvų dalinio finansavimą ir Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos (IV programos) Nepaskirstytų lėšų rezervą
362075_T10-24_papildoma informacija.pdf
6. 2020-02-21 T10-24 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo
361975_T10-24_ar.docx
361976_T10-24_sp.docx
361977_T10-24_sp_p1.xlsx
7. 2020-02-21 T10-25 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo
361978_T10-25_ar.docx
361979_T10-25_sp.docx
361980_T10-25_sp_p1.docx
361981_T10-25_pildoma informacija.docx
8. 2020-02-21 T10-26 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T9-184 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Skuodo rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Skuodo rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų 1 priedo pakeitimo
361982_T10-26_ar.docx
361983_T10-26_sp.docx
361984_T10-26_sp_p1.docx
361985_T10-26_sp_p1_lyginamasis.docx
9. 2020-02-21 T10-27 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
361986_T10-27_ar.docx
361987_T10-27_sp.docx
361988_T10-27_sp_p1.docx
361989_T10-27_sp_p1_1.docx
10. 2020-02-21 T10-28 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo
361990_T10-28_ar.docx
361991_T10-28_sp.docx
11. 2020-02-21 T10-29 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T9-186 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ 1.3.2 papunkčio pakeitimo
361992_T10-29_ar.docx
361993_T10-29_sp.docx
12. 2020-02-21 T10-30 Dėl Kvalifikuotų specialistų motyvavimo ir skatinimo dirbti Skuodo rajono biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė, tvarkos aprašo patvirtinimo
361994_T10-30_ar.docx
361995_T10-30_sp.docx
361996_T10-30_sp_p1.docx
13. 2020-02-21 T10-31 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
361997_T10-31_ar.docx
361998_T10-31_sp.docx
361999_T10-31_sp_p1.docx
14. 2020-02-21 T10-32 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierės Kristinos Nikartienės atleidimo iš pareigų
362000_T10-32_ar.docx
362001_T10-32_sp.docx
15. 2020-02-21 T10-33 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
362002_T10-33_ar.docx
362003_T10-33_sp.docx
362004_T10-33_sp_p1.docx
16. 2020-02-21 T10-34 Dėl konkurso į Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigas paskelbimo
362005_T10-34_ar.docx
362006_T10-34_sp.docx
17. 2020-02-21 T10-35 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
362007_T10-35_ar.docx
362008_T10-35_sp.docx
362009_T10-35_sp_p1.docx
18. 2020-02-21 T10-36 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo
362010_T10-36_ar.docx
362011_T10-36_sp.docx
362012_T10-36_sp_p1.docx
19. 2020-02-21 T10-37 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo
362013_T10-37_ar.docx
362014_T10-37_sp.docx
362015_T10-37_papildoma informacija.pdf
20. 2020-02-21 T10-38 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
362016_T10-38_ar.docx
362017_T10-38_sp.docx
362018_T10-38_sp_p1.docx
21. 2020-02-21 T10-39 Dėl kvalifikuotų specialistų, turinčių teisę pretenduoti į išmokas, sąrašo patvirtinimo
362019_T10-39_ar.docx
362020_T10-39_sp.docx
362021_T10-39_papildoma informacija.pdf
22. 2020-02-21 T10-40 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T9-224 „Dėl sutikimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ 2 punkto pakeitimo
362022_T10-40_ar.docx
362023_T10-40_sp.docx
23. 2020-02-21 T10-41 Dėl projekto „Bibliotekos paslaugos tavo asmeniniam tobulėjimui“ finansavimo
362024_T10-41_ar.docx
362025_T10-41-sp.docx
24. 2020-02-21 T10-42 Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo
362026_T10-42_ar.docx
362027_T10-42_sp.docx
362028_T10-42_sp_p1.docx
25. 2020-02-21 T10-43 Dėl UAB „Skuodo vandenys“ faktinių investicijų suderinimo
362029_T10-43_ar.docx
362030_T10-43_sp.docx
362031_T10-43_sp_p1.docx
26. 2020-02-21 T10-44 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo
362032_T10-44_ar.docx
362033_T10-44_sp.docx
362034_T10-44_sp_p1.docx
27. 2020-02-21 T10-45 Dėl Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
362035_T10-45_ar.docx
362036_T10-45_sp.docx
362037_T10-45_sp_p1.docx
28. 2020-02-21 T10-46 Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
362038_T10-46_ar.docx
362039_T10-46_sp.docx
362040_T10-46_sp_p1.docx
29. 2020-02-21 T10-47 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo
362041_T10-47_ar.docx
362042_T10-47_sp.docx
30. 2020-02-21 T10-48 Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, tvarkos aprašo patvirtinimo
362043_T10-48_ar.docx
362044_T10-48_sp.docx
362045_T10-48_sp_p1.docx
31. 2020-02-21 T10-49 Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartis, tvarkos aprašo patvirtinimo
362046_T10-49_ar.docx
362047_T10-49_sp.docx
362048_T10-48_sp_p1.docx
32. 2020-02-21 T10-50 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
362049_T10-50_ar.docx
362050_T10-50_sp.docx
33. 2020-02-21 T10-51 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T9-215 ,, Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių 10 punkto pakeitimo ir 2 priedo pripažinimo netekusiu galios
362051_T10-51_ar.docx
362052_T10-51_sp.docx
34. 2020-02-21 T10-52 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios
362053_T10-52_ar.docx
362054_T10-52_sp.docx
362055_T10-52_papildoma informacija.pdf
35. 2020-02-21 T10-53 Dėl audito atlikimo (patikslintas projektas)
362056_T10-53_ar_patikslintas.docx
362057_T10-53_sp_patikslintas.docx
36. 2020-02-21 T10-54 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T9-3 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų 24 ir 37 punktų pakeitimo
362058_T10-54_ar.docx
362059_T10-54_sp.docx
37. 2020-02-21 T10-55 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Skuodo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
362060_T10-55_ar.docx
362061_T10-55_sp.docx
362062_T10-55_sp_p1.docx
38. 2020-02-21 T10-56 Dėl pritarimo projekto „Skuodo rajono Ylakių gimnazijos sporto salės modernizavimas“ rengimui ir finansavimui
362063_T10-56_ar.docx
362064_T10-56_sp.docx
39. 2020-02-21 Informacija, pranešimai
362065_1_informacinis pranešimas.pdf
362066_2_informacinis pranešimas.pdf
362067_3_informacinis pranešimas.pdf
362068_4_informacinis pranešimas.pdf
362069_5_informacinis pranešimas.pdf
362070_6_informacinis pranešimas_1.pdf
362071_6_informacinis pranešimas_2.pdf
362072_7_informacinis pranešimas.pdf