Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2020-04-07 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 2020-04-29 T10-89 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
377377_1. T10-89_ar.docx
377378_1. T10-89_sp.docx
377379_1. T10-89_sp_p1.pdf
3. 2020-04-29 T10-97 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
377380_2. T10-97_ar_patikslintas.docx
377381_2. T10-97_papildoma informacija.docx
377382_2. T10-97_sp_p1_patikslintas.pdf
377383_2. T10-97_sp_patikslintas.docx
4. 2020-04-30 T10-90 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
377384_3. T10-90_ar.docx
377385_3. T10-90_papildoma informacija.docx
377386_3. T10-90_sp.docx
5. 2020-04-30 T10-95 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo.
377387_4. T10-95_ar_patikslintas.docx
377388_4. T10-95_papildoma informacija.docx
377389_4. T10-95_sp_p1_patikslintas.xlsx
377390_4. T10-95_sp_patikslintas.docx
6. 2020-04-30 T10-91 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T9-29 „Dėl Kvalifikuotų specialistų motyvavimo ir skatinimo dirbti Skuodo rajono biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo 3 punktu.
377391_5. T10-91_ar.docx
377392_5. T10-91_sp.docx
7. 2020-04-30 T10-96 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
377393_6. T10-96_ar.docx
377394_6. T10-96_sp.docx
377395_6. T10-96_sp_p1.docx
8. 2020-04-30 T10-92 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo.
377396_7. T10-92_ar.docx
377397_7. T10-92_sp.docx
377398_7. T10-92_sp_p1.docx
9. 2020-04-30 T10-57 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
377399_8. T10-57_ar.docx
377400_8. T10-57_sp.docx
377401_9. T10-58_sp_p1.docx
10. 2020-04-30 T10-58 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
377402_9. T10-58_ar.docx
377403_9. T10-58_sp.docx
377404_9. T10-58_sp_p1.docx
11. 2020-04-30 T10-59 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
377405_10. T10-59_ar.docx
377406_10. T10-59_sp.docx
377407_10. T10-59_sp_p1.docx
12. 2020-04-30 T10-73 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir finansinių normatyvų patvirtinimo.
377408_11. T10-73_ar.docx
377409_11. T10-73_papildoma informacija_1.docx
377410_11. T10-73_papildoma informacija_2.pdf
377411_11. T10-73_sp.docx
13. 2020-04-30 T10-60 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
377412_12. T10-60_ar.docx
377413_12. T10-60_sp.docx
377414_12. T10-60_sp_p1.docx
14. 2020-04-30 T10-61 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
377415_13. T10-61_ar.docx
377416_13. T10-61_sp.docx
377417_13. T10-61_sp_p1.docx
15. 2020-04-30 T10-62 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T9-33 „Dėl dalyvavimo asociacijų projektuose partnerio teisėmis ir projektų finansavimo“ pripažinimo netekusiu galios.
377418_14. T10-62_ar.docx
377419_14. T10-62_sp.docx
16. 2020-04-30 T10-65 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T9-201 „Dėl Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 19.9 papunkčio pakeitimo ir 37¹, 37² punktų papildymo.
377420_15. T10-65_ar.docx
377421_15. T10-65_sp.docx
17. 2020-04-30 T10-66 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2020 metams.
377422_16. T10-66_ar.docx
377423_16. T10-66_sp.docx
377424_16. T10-66_sp_p1.xls
18. 2020-04-30 T10-67 Dėl pritarimo ryšio bokšto Skuodo r. sav. Vabalių k. statybai.
377425_17. T10-67_ar.docx
377426_17. T10-67_papildoma informacija.docx
377427_17. T10-67_sp.docx
19. 2020-04-30 T10-68 Dėl pritarimo ryšio bokšto Skuodo r. sav. Bučių k. statybai.
377428_18. T10-68_ar.docx
377429_18. T10-68_papildoma informacija.docx
377430_18. T10-68_sp.docx
20. 2020-04-30 T10-93 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T9-198 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 13, 14, 30 punktų ir priedo pakeitimo.
377431_19. T10-93_ar.docx
377432_19. T10-93_sp_p1.docx
377433_19. T10-93_sp.docx
21. 2020-04-30 T10-94 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo.
377434_20. T10-94_ar.docx
377435_20. T10-94_sp.docx
377436_20. T10-94_sp_p1.docx
22. 2020-04-30 T10-98 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
377437_21. T10-98_ar_patikslintas.docx
377438_21. T10-98_sp_p1_patikslintas.docx
377439_21. T10-98_sp_patikslintas.docx
23. 2020-04-30 T10-99 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T9-136 „Dėl seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.
377440_22. T10-99_ar.docx
377441_22. T10-99_papildoma informacija.doc
377442_22. T10-99_sp.docx
24. 2020-04-30 T10-100 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
377443_23. T10-100_ar.docx
377444_23. T10-100_sp.docx
377445_23. T10-100_sp_p1.docx