Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2022-08-03T10-153 Dėl projekto „Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (u. k. KVR 1596), esančios adresu: Skuodo r. sav., Skuodo m. sen., Skuodo m., Vytauto g. 1, tyrimų, tvarkybos darbų (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) projektas“ rengimo ir finansavimo
409939_T10-153_sp.docx
409940_T10-153_ar.docx
409941_T10-153_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
2.2022-07-19T10-152 Dėl gatvių ir vietinės reikšmės kelių perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn
409935_T10-152_ar.docx
409936_T10-152_sp.docx
409937_T10-152_sp_p.docx
409938_T10-152_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
3.2022-08-16T10-154 Dėl savivaldybės būsto pardavimo
409943_T10-154_ar.docx
409944_T10-154_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
410003_T10-154_sp.docx
4.2022-08-04T10-155 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
409948_T10-155_sp.docx
409949_T10-155_ar.docx
409950_T10-155_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
5.2022-08-17T10-156 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
409952_T10-156_ar.docx
409953_T10-156_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
410015_T10-156_sp.docx
6.2022-08-17T10-157 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo
409955_T10-157_ar.docx
409956_T10-157_papildoma informacija_1.pdf
409957_T10-157_papildoma informacija_2.xlsx
409958_T10-157_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
410017_T10-157_sp.docx
7.2022-08-04T10-158 Dėl valstybės turto nurašymo
409959_T10-158_sp.docx
409960_T10-158_ar.docx
409961_T10-158_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
8.2022-09-08T10-159 Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 2021 metų rinkinio patvirtinimo
409964_T10-159_ar-priedas_1.docx
409966_T10-159_priedas_1_1-1_6.xlsx
409967_T10-159_priedas_1_7.docx
409968_T10-159_priedas_2_1.pdf
409969_T10-159_priedas_2_2.pdf
409970_T10-159_priedas_2_3.pdf
409971_T10-159_priedas_2_4.pdf
409972_T10-159_priedas_2_5.pdf
409973_T10-159_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
409984_T10-159_ar.docx
410034_T10-159_ar-priedas_2.docx
410051_T10-159_sp.docx
9.2022-08-16T10-160 Dėl atstovo delegavimo į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą
409996_T10-160_sp.docx
409997_T10-160_ar.docx
409998_T10-160_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
10.2022-08-22T10-161 Dėl valstybei priklausančio turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti
409978_T10-161_ar.docx
409979_T10-161_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
410028_T10-161_sp.docx
410035_T10-161_priedas.pdf
11.2022-08-05T10-162 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T9-11 „Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ 2 punkto pakeitimo
409980_T10-162_sp.docx
409981_T10-162_ar.docx
409982_T10-162_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
12.2022-08-17T10-163 Dėl Skuodo rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
409985_T10-163_sp.docx
409987_T10-163_ar.docx
409991_T10-163_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
410026_T10-163_priedas.docx
13.2022-08-11T10-164 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T9-105 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ 1.2.3 papunkčio pakeitimo
409988_T10-164_sp.docx
409989_T10-164_ar.docx
409990_T10-164_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
14.2022-08-17T10-165 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T9-42 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
409992_T10-165_sp.docx
409994_T10-165_ar.docx
409995_T10-165_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
410023_T10-165_priedas_lyginamasis.docx
410024_T10-165_priedas.docx
15.2022-08-17T10-166 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T9-28 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo
410018_T10-166_sp.docx
410019_T10-166_priedas_lyginamasis.docx
410020_T10-166_priedas.docx
410021_T10-166_ar.docx
410022_T10-166_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
16.2022-08-17T10-167 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T9-99 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo
410004_T10-167_sp.docx
410005_T10-167_priedas_lyginamasis.docx
410006_T10-167_priedas.docx
410007_T10-167_ar.docx
410008_T10-167_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
17.2022-08-22T10-168 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T9-7 „Dėl ugdymo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
410011_T10-168_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
410036_T10-168_sp_PATIKSLINTAS.docx
410037_T10-168_ar_PATIKSLINTAS.docx
18.2022-08-22T10-169 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo
410014_T10-169_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
410038_T10-169_sp_PATIKSLINTAS.docx
410039_T10-169_ar_PATIKSLINTAS.docx
19.2022-08-18T10-170 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo
410029_T10-170_sp.docx
410030_T10-170_priedai_1-3.xlsx
410031_T10-170_ar.docx
410032_T10-170_ar_priedas.xlsx
410033_T10-170_antikorupcinio vertinimo anketa.docx