Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2012-02-27Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.0000-00-00DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
3.0000-00-00DĖL SKUODO MIESTO BENDROJO PLANO IR SKUODO RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
4.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T9-156 „Dėl pareiginės algos koeficientų patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios
5.0000-00-00DĖL SKUODO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002 METŲ KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. 77 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ KULTŪROS CENTRAS ĮSTATŲ TVIRTINIMO“ 2, 4 IR 6 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
6.0000-00-00Dėl patalpų perdavimo viešajai įstaigai Šačių kultūros centrui
7.0000-00-00Dėl patalpų perdavimo Valstybinei miškų tarnybai
8.0000-00-00Dėl patalpų perdavimo
9.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T9-179 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių 2 punkto pakeitimo
10.0000-00-00DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
11.0000-00-00DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
12.0000-00-00DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS – KREDITO LINIJOS ĖMIMO
13.0000-00-00DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI
14.0000-00-00DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO SKUODO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO PREVENCINĖS PROGRAMOS „NEBŪKIME ABEJINGI, GYVENKIME SAUGIAU 2012“ TVIRTINIMO
15.0000-00-00DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SKUODO INFORMACIJOS CENTRO PROGRAMOS „PEDAGOGŲ MOKYMO, KONSULTAVIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 2012 METŲ PROGRAMA“ PATVIRTINIMO
16.0000-00-00DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SKUODO INFORMACIJOS CENTRO PROGRAMOS „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ VERSLUI TEIKIMAS IR VERSLUMO SKATINIMAS SKUODO RAJONE“ TVIRTINIMO
17.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Daukšių kaimo Kiesuotės gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo
18.0000-00-00DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ
19.0000-00-00Dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
20.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 6 procentų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
21.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo
22.0000-00-00Dėl turto perdavimo
23.0000-00-00Dėl patalpos perdavimo
24.2012-02-27Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2012-02-13 raštas Nr. D2-5 „Prašymas dėl PPT finansavimo“.
25.2012-02-27Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2012-02-15 raštas Nr. (4.1.22)-R2-289 „Dėl informacijos apie sprendimo vykdymą“.
26.2012-02-27Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos 2012-02-13 raštas Nr. R2-107 „Dėl atsakymo į Tėvų komiteto atstovų pareiškimą Skuodo rajono savivaldybės tarybai“.
27.2012-02-27Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-01-30 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-24 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto įgyvendinimo“.
28.2012-02-27Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-02-01 teikimas Nr. (5.1)-TR-33 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. T9-230 patvirtintų Skuodo rajono daugiabučių namų gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių pakeitimo“.
29.2012-02-27Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-02-03 teikimas Nr. (5.1)-TR-39 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T9-192 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo“.
30.2012-02-27Informacija apie Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T9-46 „Dėl viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ sutarties pratęsimo“ vykdymą.
31.2012-02-27Bendruomenės „Skuodo senjorai“ 2012-02-20 prašymas „Dėl lėšų skyrimo“.
32.2012-02-27Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-01-31 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-29 „Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 7 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“.
33.2012-02-27Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-01-31 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-30 „Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 7 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“.
34.2012-02-27Informacija, pranešimai.