Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2012-03-27Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
25802_03 29 Posedzio darbotvarke merui.doc
2.0000-00-00Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus ataskaitos tvirtinimo
3.0000-00-00Dėl Viešosios įstaigos Ylakių globos namų direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
4.0000-00-00Dėl Skuodo globos ir socialinės priežiūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
5.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Barstyčių vaikų globos namų direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
6.2012-03-28DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ALEKSANDRIJOS SENIŪNIJOS 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
7.2012-03-28DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO SKUODO RAJONO ALEKSANDRIJOS KAIME (KADASTRINIS NR. 7501/0003:61).
8.2012-03-28Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 6 procentų paskirstymo
9.2012-03-28Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Notėnų seniūnijos 2012 metų veiklos programos patvirtinimo
10.2012-03-28Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Skuodo rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
11.2012-03-28Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Lenkimų seniūnijos 2012 metų veiklos programos patvirtinimo.
12.2012-03-28Dėl Skuodo rajono turizmo plėtros 2010-2013 metų programos 2012 metų priemonių plano tvirtinimo
13.2012-03-28Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo miesto seniūnijos 2012 metų veiklos programos patvirtinimo
14.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo seniūnijos 2012 metų veiklos programos patvirtinimo
15.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
16.2012-03-28Dėl bendruomenės „Skuodo senjorai" programos "Skuodo pagyvenusių žmonių švietimo, užimtumo ir kutūrinės saviraiškos 2012 metų programa" tvirtinimo
17.2012-03-28Dėl projekto rengimo ir finansavimo
18.2012-03-28Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Šačių seniūnijos 2012 metų veiklos programos patvirtinimo
19.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012 - 2015 metų bendrojo patvirtinimo
20.0000-00-00Dėl viešosios įstaigos Skuodo kultūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
21.0000-00-00Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio kultūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
22.0000-00-00 Dėl viešosios įstaigos Ylakių kultūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
23.0000-00-00Dėl Skuodo muziejaus direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
24.0000-00-00Dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
25.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės melioracijos darbų 2012 metų programos patvirtinimo
26.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Barstyčių seniūnijos veiklos programos patvirtinimo, aiškinamasis raštas, programa
27.2012-03-29Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T9-244 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo" 1.13 punkto pakeitimo
28.0000-00-00Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
29.0000-00-00 Dėl viešosios įstaigos Lenkimų kultūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
30.0000-00-00Dėl viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausiojo gydytojo 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
31.0000-00-00Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
32.2012-03-28 Dėl viešosios įstaigos Barstyčių kultūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
33.2012-03-28 Dėl viešosios įstaigos Šačių kultūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
34.0000-00-00Dėl skuodo rajono savivaldybės mero 2011 metų ataskaitos patvirtinimo
35.2012-03-28Dėl Skuodo rajono savivaldybės socialinių paslaugų 2012 metų plano tvirtinimo
36.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
37.0000-00-00Dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo Skuodo rajono gyvenamosiose vietovėse
38.2012-03-28Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto išlaidų patikslinimo
39.2012-03-28Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
40.2012-03-28Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 metų darbo plano patvirtinimo
41.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo NR. T9-170 „Dėl projekto „Barstyčių miestelio tvenkinių vandens būklės gerinimas“ rengimo ir finansavimo“ pripažinimo netekusiu galios
42.0000-00-00Dėl turto perdavimo
43.0000-00-00Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn
44.0000-00-00Dėl negyvenamosios patalpos perdavimo Skuodo rajono Notėnų kaimo bendruomenei
45.0000-00-00Dėl turto perdavimo Šauklių ir Šatraminių kaimų bendruomenei
46.0000-00-00Dėl patalpų perdavimo viešajai įstaigai Skuodo greitosios medicinos pagalbos stočiai
47.0000-00-00Dėl patalpų perdavimo Skuodo savivaldybės viešajai bibliotekai
48.0000-00-00Dėl Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
49.2012-03-28Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
50.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
51.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūnijos 2012 metų veiklos programos patvirtininmo
52.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-164 „Dėl pritarimo projektui „Savivaldybės socialinio būsto įrengimas rekonstruojant pastatą J. Basanavičiaus g. 2, Skuodo mieste“ rengti ir finansuoti“ pripažinimo netekusiu galios
53.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T9-30 „Dėl projektų rengimo ir finansavimo“ pakeitimo ir papildymo
54.2012-03-28Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Ylakių seniūnijos 2012 metų veiklos programos patvirtinimo
55.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių patvirtinimo
56.0000-00-00Dėl pritarimo Skuodo rajono Užluobės kaimo bendruomenės projektui
57.2012-03-27Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-03-01 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-55 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-01-31 įsakymo Nr. A1-49 1 punktu patvirtinto vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos įgyvendinimo aprašo 7 punkto vykdymo. Pranešėjas – Stasys Vainoras.
25775_Reikalavimas TR-55.PDF
58.2012-03-27Rusijos Federacijos Chakasijos Respublikos Askizo rajono administracijos 2012-03-16 kvietimas dalyvauti šventėje. Pranešėjas – Stasys Vainoras.
25776_Kvietimas.PDF
59.2012-03-27Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos 2012-03-21 kreipimasis Nr. R2-130. Pranešėjas – Stasys Vainoras.
25777_Bartuvos vidurines mokyklos kreipimasis.PDF