Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2012-04-24Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
28919_04 26 Posedzio darbotvarke tarybos nariams.doc
2.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo
3.0000-00-00Dėl Skuodo vaikų lopšelio darželio direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo
4.0000-00-00Dėl Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo
5.0000-00-00Dėl Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo
6.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo
7.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Daukšių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo
8.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Pašilės pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo
9.0000-00-00Dėl Skuodo pradinės mokyklos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo
10.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo
11.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
12.0000-00-00Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo
13.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio darželio direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo
14.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Bronislovo Stasiulio kasmetinių atostogų
15.0000-00-00Dėl Skuodo vaikų lopšelio darželio naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo
16.0000-00-00Dėl Skuodo meno mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
17.0000-00-00DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO VANDENYS“ DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
18.0000-00-00DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SKUODO AUTOBUSŲ STOTIS DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
19.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio plėtros 2012 metų programos patvirtinimo
20.0000-00-00Dėl kreipimosi socialinei paramai ir mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo
21.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Barstyčių vidurinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
22.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
23.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Notėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
24.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
25.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio darželio direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
26.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
27.0000-00-00DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SKUODO AUTOBUSŲ STOTIES 2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
28.0000-00-00DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO VANDENYS“ 2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
29.0000-00-00Dėl savivaldybės mokyklų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėsė ir grupėse 2012–2013 mokslo metais nustatymo
30.0000-00-00DĖL 2012 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI
31.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
32.0000-00-00Dėl dalyvavimo projekte partnerio teisėmis ir projekto dalies finansavimo
33.0000-00-00Dėl pritarimo projektui „Skouda boužės juomarks – krašto savitumo atspindys“ ir finansavimo
34.0000-00-00Dėl negyvenamosios patalpos perdavimo Vižančių kaimo bendruomenei
35.0000-00-00Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Ylakių globos namams
36.0000-00-00Dėl pritarimo dalyvauti projekte partnerio teisėmis
37.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto išlaidų patikslinimo
38.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T9-178 patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 36 punkto pakeitimo
39.0000-00-00DĖL SKUODO RAJONO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PREVENCIJOS IR KOTROLĖS 2012–2015 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
40.2012-04-24DĖL PRITARIMO SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITAI
41.0000-00-00DĖL SKUODO RAJONO LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS BEI SVEIKATOS PALAIKYMO IR STIPRINIMO 2012–2014 METŲ PROGRAMOS IR PROGRAMOS VYKDYMO PLANO PATVIRTINIMO
42.0000-00-00DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „YLAKIŲ AMATŲ CENTRO VEIKLOS VYSTYMAS BEI PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS“ IR FINANSAVIMO
43.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu NR. T9-179 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių papildymo 2.6 punktu
44.0000-00-00DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
45.0000-00-00Dėl nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Skuodo rajono kapinėse tvarkos aprašo patvirtinimo
46.0000-00-00 Dėl pritarimo Mosėdžio gimnazijos projektui „Judėjimas ir plaukimas – fiziškai aktyvios ir sveikos kartos ugdymas“ ir finansavimo
47.2012-04-24DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO IR DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ BEI DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS NUSTATYMO
48.0000-00-00dėl pritarimo Mosėdžio seniūnijos bendruomenės projektui
49.0000-00-00Dėl pritarimo projektui „Katalikiškų tradicijų puoselėjimas Šatėse“ ir finansavimo
50.0000-00-00Dėl pritarimo projektui „Judėjimo abėcėlė - aukime sveiki“ ir finansavimo
51.0000-00-00Dėl pritarimo Ylakių gimnazijos projektui „Judėjimas ir plaukimas - fiziškai aktyvios ir sveikos kartos ugdymas“ ir finansavimo
52.0000-00-00Dėl pritarimo Skuodo rajono savivaldybės, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2011 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai
53.0000-00-00Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo
54.0000-00-00DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KATALIKIŠKŲ TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS YLAKIUOSE“
55.0000-00-00dėl skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios
56.0000-00-00Dėl pritarimo Skuodo rajono Vižančių kaimo bendruomenės projektui
57.2012-04-24Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. balandžio 2 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-75 „Dėl vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsnio 5 punkto įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 3 ir 3.1 punktų vykdymo.
28940_04 05 Reiklavimas TR-75.PDF
58.2012-04-24Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. balandžio 3 d. teikimas Nr. (5.1)-TR-80 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T9-47 „Dėl kreipimosi socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašo pakeitimo.
28942_04 05 Teikimas TR-80.PDF
59.2012-04-24Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. balandžio 3 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-87 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-09-30 įsakymu Nr. 1V-725 patvirtinto nenustatytos tapatybės žmogaus organizavimo tvarkos aprašo 7 punkto vykdymo“.
28943_04 05 Reikalavimas TR-87.PDF
60.2012-04-24Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. balandžio 3 d. teikimas Nr. (5.1)-TR-90 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T9-59 1 punktu patvirtinto vienkartinės socialinės paramos teikimo socialiai remtinoms šeimoms ir asmenims tvarkos aprašo pakeitimo“.
28945_Reikalavimas TR-90.PDF
61.2012-04-24Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. balandžio 3 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-93 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-11-04 įsakymu Nr. V-2068/A1-467/V-946 patvirtinto kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo 5 punkto vykdymo“.
28947_Reikalavimas TR-93.PDF
62.2012-04-24Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. balandžio 10 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-98 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 2 dalies 1 punkto įgyvendinimo“.
28949_Reikalavimas TR-98.PDF
63.2012-04-24Notėnų seniūnijos Vindeikių kaimo gyventojo Zigmo Kačinsko 2012 m. kovo 12 d. prašymas.
28950_ZIGMO KACINSKO PRASYMAS.PDF
64.2012-04-24Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 17 d. kreipimasis „Dėl viešojo lauko tualeto Skuodo miesto turguje“.
28952_KREIPIMASIS.PDF
65.2012-04-24Lietuvos Respublikos Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 2012-04-10 raštas Nr. S-2012-2774 „Dėl Vietos savivaldos įstatymo nuostatų įgyvendinimo“.
28953_DEL VIETOS SAVIVALDOS ISTATYMO NUOSTATU IGYVENDINIMO.PDF
66.2012-04-24Skuodo rajono Daukšių kaimo bendruomenės 2012-04-19 prašymas „Dėl Daukšių pagrindinės mokyklos reorganizavimo“.
28954_Dauksiu bendruomenes prasymas.PDF
67.2012-04-24Skuodo rajono Daukšių pagrindinės mokyklos tarybos 2012 m. balandžio 20 d. raštas Nr. R2-43 „Dėl Daukšių pagrindinės mokyklos reorganizavimo“.
28955_DAUKSIU PAGRINDINES MOKYKLOS TARYBOS PRASYMAS.PDF
68.2012-04-24Informacija, pranešimai.