Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2013-01-25 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 2013-01-31 Dėl projekto „Skuodo rajono savivaldybės administracijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) Skuode, Vilniaus g. 13“ rengimo ir finansavimo
3. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2013–2015 metų priemonių bei veiksmų plano ir darbo grupės sudarymo bei triukšmo prevencijos zonų ir triukšmo rodiklių patvirtinimo
4. 0000-00-00 Dėl maksimalių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo
5. 2013-01-25 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos kainos tvirtinimo
6. 0000-00-00 Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo Skuodo rajone Pašilės kaime
7. 0000-00-00 Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos Truikinų kaimo Muziejaus gatvėje
8. 0000-00-00 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai“ partnerio teisėmis
9. 2013-01-30 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Skuodo rajono Skuodo seniūnijos gyvenamosiose vietovėse
10. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo
11. 0000-00-00 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
12. 0000-00-00 Dėl valstybei priklausančio turto nurašymo
13. 0000-00-00 Dėl esamų gatvių pratęsimo ir pavadinimų suteikimo Skuodo rajono gyvenamosiose vietovėse
14. 0000-00-00 Dėl Skuodo miesto ir Skuodo rajono Gurstiškės kaimo S. Nėries gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
15. 0000-00-00 Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo papildymo
16. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr.T9-244 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1.14 ir 1.15 punktų pakeitimo
17. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo nr. T9-22 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto priedo patikslinimo
18. 0000-00-00 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
19. 0000-00-00 Dėl pritarimo rengti projektą "Priekulė ir Skuodas: bendra istorija ir kultūra - nuo Kuršių iki Europos sąjungos"
20. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2012 m. ataskaitos tvirtinimo
21. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
22. 0000-00-00 Dėl Skuodo savivaldybės valdybos 2001 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 77 "Dėl Viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties įstatų įregistravimo" pripažinimo netekusiu galios
23. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T9-169 „Dėl projekto „Universalaus daugiafunkcio centro Lenkimų miestelyje įsteigimas“ rengimo ir finansavimo“ pripažinimo netekusiu galios
24. 2013-01-30 Telšių vyskupijos kurijos 2013 m. sausio 9 d. raštas Nr. 24 „Kvietimas“.
25. 2013-01-30 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. sausio 11 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-5 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto įgyvendinimo“
26. 2013-01-30 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. sausio 15 d. teikimas Nr. (5.1)-TR-10 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2004-06-04 sprendimo Nr. T9-93 1 punktu patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo taisyklių pakeitimo“
27. 2013-01-30 Lietuvos socialdemokratų partijos Skuodo skyriaus 2013 m. sausio 30 d. pranešimas dėl socialdemokratų frakcijos pirmininko išrinkimo
28. 2013-01-31 Informacija, pranešimai.