Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2013-09-25 Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. 2013-09-25 Nr. T10-183. Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo
3. 2013-09-25 Nr. T10-184. Dėl Skuodo rajono savivaldybės Simono Daukanto premijos skyrimo komisijos nuostatų patvirtinimo
4. 2013-09-25 Nr. T10-185. Dėl Skuodo rajono savivaldybės Simono Daukanto premijos skyrimo komisijos sudarymo patvirtinimo
5. 2013-09-25 Nr. T10-186. Dėl projekto „Skuodo rajono Notėnų ir Daukšių kaimų gyvenamosios aplinkos gerinimas“ rengimo ir finansavimo
6. 2013-09-25 Nr. T10-187. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T9-118 „Dėl pritarimo projektams“ 2 ir 3 punktų pakeitimo
7. 2013-09-25 Nr. T10-188. Dėl lėšų skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės 2013 metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 6 procentų rezervo
8. 2013-09-25 Nr. T10-189. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T9-7 „Dėl Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios
9. 2013-09-25 Nr. T10-190. Dėl Skuodo savivaldybės valdybos 2001 m. sausio 11 d. sprendimo Nr. 4 „Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų įregistravimo“ pripažinimo netekusiu galios
10. 2013-09-25 Nr. T10-191. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo
11. 2013-09-25 Nr. T10-192. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto išlaidų patikslinimo
12. 2013-09-25 Nr. T10-193. Dėl pritarimo projektui „Skuodo vaikų lopšelio darželio pastato atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijos suvartojimo sąnaudas“ ir finansavimo
13. 2013-09-25 Nr. T10-194. Dėl pritarimo projektui „Mosėdžio seniūnijos pastato atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijos suvartojimo sąnaudas“ ir finansavimo
14. 2013-09-25 Nr. T10-195. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T9-235 „Dėl pritarimo Skuodo rajono Ylakių gimnazijos projektui“ papildymo
15. 2013-09-25 Nr. T10-196. Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2013-2014 mokslo metų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse bei grupėse nustatymo
16. 2013-09-25 Nr. T10-197. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T9-104 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose“ 1.2 punkto pakeitimo
17. 2013-09-25 Nr. T10-198. Dėl Skuodo miesto Žemaičių gatvės pavadinimo geografinių charakteristikų pakeitimo
18. 2013-09-25 Nr. T10-199. Dėl pritarimo projektui „Skuodo rajono Ylakių seniūnijos katilinės rekonstravimas biokurui naudoti“ ir finansavimo
19. 2013-09-25 Nr. T10-200. Dėl pritarimo projektui „Skuodo rajono savivaldybės administracinio pastato atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijos suvartojimo sąnaudas“ ir finansavimo
20. 2013-09-25 Nr. T10-201. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T9-237 „Dėl pritarimo Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos projektui“ papildymo
21. 2013-09-25 Nr. T10-202. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T9-236 „Dėl pritarimo Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos projektui“ papildymo
22. 2013-09-25 Nr. T10-203. Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo papildymo
23. 2013-09-25 Nr. T10-204. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Skuodo mieste
24. 2013-09-25 Nr. T10-206. Dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo Skuodo rajono Skuodo seniūnijos gyvenamosiose vietovėse
25. 2013-09-25 nr. T10-207. Dėl pritarimo projektui „Ylakių bendruomenės žmonių verslumo skatinimas“ ir finansavimo
26. 2013-09-25 Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2013 m. rugsėjo 20 d. raštas Nr. (4.1.14.)-R2-1729 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis“
77500_Skuodo savivaldybes patikejimo teise Valstybės valdomo turto ataskaita.pdf
27. 2013-09-25 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. rugsėjo 5 d. teikimas Nr. (5.1)-TR-100 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2010-08-19 sprendimo Nr. T9-146 2 punktu patvirtintų išorinės reklamos įrengimo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių panaikinimo“
77501_Teikimas Nr. TR-100.pdf
28. 2013-09-25 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. rugsėjo 5 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-101 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013-07-30 įsakymu Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiu galios“ patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių 14.2 ir 14.4 punktų įgyvendinimo“
77502_Reikalavimas Nr. TR-101.pdf
29. 2013-09-25 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. rugsėjo 11 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-114 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-25 įsakymu Nr. ISAK-1019 patvirtinto priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaiga bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punkto vykdymo“
77503_Reikalavimas Nr. TR-114.pdf
30. 2013-09-25 Skuodo meno mokyklos 2013-09-18 raštas Nr. V6-124 „Dėl mokyklos aplinkos lėšų“
77504_Del mokyklos aplinkos lesu.pdf
31. 2013-09-25 Bendruomenės „Skuodo senjorai“ 2013 m. rugsėjo 19 d. prašymas „Dėl meno vadovo skyrimo“
77505_Skuodo bendruomenes senjoru prasymas.pdf
32. 2013-09-25 Informacija, pranešimai.