Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimas

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimas

Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.187999?jfwid=1v568vpec

Pareiškėjas kreipiasi į seniūniją, kurios teritorijoje padaryta žala, pateikia laisvos formos prašymą apskaičiuoti žalą ir atlyginti nuostolius, prideda žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus ir pakenktų pasėlių žemės sklypų planus. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, organizuoja žalos įvertinimą. Padarytą žalą vertina Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui komisija. Vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodika, apskaičiuojama žalos piniginė išraiška.

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos klausimais konsultuoja Žemės ūkio skyriaus vedėjas Rimvydas Daukšas, tel. (8 440) 45 558, e. p. rimvydas.dauksas@skuodas.lt.

Paskelbta: 23 rugsėjo, 2020 | Atnaujinta: 23 rugsėjo, 2020