Verslumo iniciatyvų skatinimas

Tvarkos aprašas pakoreguotas atsižvelgiant į karantino sąlygas

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-286

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLUMO INICIATYVŲ SKATINIMO PROGRAMOS VERSLO ĮMONIŲ IR SAVARANKIŠKAI DIRBANČIŲ ASMENŲ IŠLAIDŲ DALINIAM KOMPENSAVIMUI IR VERSLO PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Verslumo iniciatyvų skatinimo Programos dalyvių (toliau – Programos dalyvių) iniciatyvų skatinimo tikslus, uždavinius, remiamas veiklas, lėšų administravimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo įstatymu (toliau – Įstatymu), Vietos savivaldos įstatymu, Skuodo rajono savivaldybės 2020–2025 metų strateginiu plėtros, Skuodo rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu.

3. Skuodo rajono savivaldybės taryba (toliau – taryba) lėšas verslumo iniciatyvų skatinimo Programai numato tvirtindama Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 5 programos „Tvarios ir saugios aplinkos kūrimo, verslo ir žemės ūkio plėtra“ 5.1.1.1. priemonę „Verslumo iniciatyvų skatinimas“ bei konkrečių metų savivaldybės biudžetą.

4.Programos dalyviai:

4.1. smulkaus verslo subjektai, atitinkantys Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas, t. y. labai mažos įmonės;

4.2. fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą;

4.3. fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys verslo projektus, finansuojamus ES struktūrinių fondų lėšomis;

4.4. asociacijos.

5. Programos dalyviai, nurodyti Tvarkos aprašo 4.1–4.4 papunkčiuose, turi būti registruoti ir (ar) veiklą vykdyti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje.

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAS, UŽDAVINIAI IR  RĖMIMO LĖŠŲ SUDĖTIS

6. Programos tikslas – taikant finansinius mechanizmus, skatinti Skuodo rajono gyventojus imtis savarankiškos veiklos, kurti ir plėsti verslo įmones.

7. Programos uždaviniai:

7.1. didinti vietos gyventojų užimtumą;

7.2. sudaryti sąlygas kurti ir vystyti smulkųjį verslą;

7.3. ugdyti vietos gyventojų verslumo gebėjimus;

7.4. skatinti verslo atstovus kelti kvalifikaciją, diegti naujoves;

7.5. sudaryti sąlygas reklamuoti savo prekes ir paslaugas.

8. Programos finansavimo šaltinis – Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMAS

9. Finansavimas teikiamas kompensavimo principu (išskyrus 10.9 papunktyje nurodytai finansuojamai priemonei). Kompensuojama dalis Programos dalyvių, patirtų ir tinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų (patirtos ne anksčiau nei kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos). Programos dalyviams, kurie yra PVM mokėtojai, PVM išlaidos nėra tinkamos finansuoti.

10. Programos lėšos skiriamos šioms išlaidoms kompensuoti ar finansuoti:

 

Eil. Nr.

 

 

Finansuojamos priemonės

Santykinė dalis nuo patirtų  tinkamų finansuoti išlaidų, proc. Maksimali suma skiriama vienam Programos dalyviui  

 

Paramos gavėjai,

paramos periodiškumas

 

 

Privalomos sąlygos

10.1. Gamybinių pastatų ir statinių projektavimo ir techninės dokumentacijos rengimo išlaidų dalinis kompensavimas[1] 80 proc. 800 Eur 1 verslo subjektui Programos dalyviai, nurodyti Aprašo 4.1–4.2 p.

Kartą per 5 metus

 

1.  Pastatai turi būti statomi Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje.

2.  Išlaidos kompensuojamos tik gavus Statybos leidimą ar Rašytinį pritarimą statybai.

 

10.2. Naujų darbo vietų sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas[2]

(darbo vietos funkcionavimui reikalingos įrangos (inventoriaus, išskyrus įvairias medžiagas) įsigijimo ir montavimo išlaidos)

80 proc. 2 000 Eur 1 darbo vietai

 

1 000 Eur/1 darbo vietai[3],[4]

Programos dalyviai, nurodyti Aprašo 4.1–4.2 p. ir 4.4 p.

Bet kada, sukūrus naują darbo vietą

1.Su samdomais darbuotojais sudaromos darbo sutartys visai darbo dienai ir nauja darbo vieta išlaikoma ne trumpiau kaip 2 metus (4.1 p. nurodytiems dalyviams);

2. Jauni verslo atstovai[5] – fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, sukuriantys / susikuriantys naują darbo vietą ir ši vieta išlaikoma ne trumpiau kaip 2 metus[6] (4.2 p. nurodytiems dalyviams);

3. Jauni verslo atstovai[7] – fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sukuriantys / susikuriantys naują darbo vietą ir ši vieta išlaikoma ne trumpiau kaip 2 metus[8] (4.2 p. nurodytiems dalyviams).

3. Naujos darbo vietos sukūrimo faktui pagrįsti privaloma pateikti įrodančius dokumentus (darbo sutarties, individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo ir pan., kopijas).

10.3. Verslo planų (banko paskolai gauti, finansinei paramai verslo pradžiai ar plėtrai), investicinių projektų, projektų paraiškų rengimo išlaidų  dalinis kompensavimas (išlaidos konsultantų ir ekspertų paslaugų apmokėjimui) 80 proc. 500 Eur 1 paslaugai per metus Programos dalyviai Pateikiami dokumentai, įrodantys gautą banko paskolą ar kito finansavimo šaltinio paramą verslo plano ar projekto įgyvendinimui, ir dokumentai, pagrindžiantys patirtas ir apmokėtas išlaidas.

 

10.4. Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų dalinis kompensavimas 80 proc. 400 Eur pirmais veiklos metais,

200 Eur antrais veiklos metais

Ne anksčiau kaip prieš 2 metus verslą pradėję Programos dalyviai[9]

 

1. Pateikiama Nekilnojamo turto nuomos sutarties, įregistruotos VĮ Registrų centre, kopija.

2. Nuomojamos patalpos yra Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir priskirtos negyvenamųjų pastatų grupei.

 

 

10.5. Įrangos įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas (Ilgalaikio turto, kurio vertė ne mažiau kaip 500 Eur) 80 proc. Ne daugiau

1000 Eur pareiškėjui (tik 1 kartą)

 

Ne daugiau 500 Eur[10] pareiškėjui (tik 1 kartą)[11],[12]

Ne anksčiau kaip prieš 2 metus verslą pradėję Programos dalyviai

 

1.Įsigyta įranga turi būti tiesiogiai naudojama verslo subjekto ūkinėje – komercinėje veikloje (4.1 p. nurodyti dalyviai).

2.Programos dalyvis privalo užtikrinti veiklos tęstinumą ne mažiau kaip 2 metus.

3. Jauni verslo atstovai[13] – fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą[14].

4.Jauno verslo atstovai[15] – fiziniai asmenys, vykdantis veiklą pagal individualios veiklos pažymą[16].

10.6. Rinkodaros priemonių diegimo išlaidų dalinis kompensavimas

(Reklaminių leidinių, skrajučių, stendų, iškabų, viešinimo paslaugų, internetinių svetainių kūrimo išlaidos)

 

80 proc. 300 Eur 1 kartą per metus Programos dalyviai

 

Pateikiami rinkodaros priemonių, susijusių su verslo subjekto vykdoma ūkine-komercine veikla, išlaidas pateisinantys dokumentai.

 

10.7. Dalyvavimo verslo parodose, mugėse išlaidų (dalyvių mokesčio, stendų nuomos ir pan.) kompensavimas 80 proc. Ne daugiau kaip 700 Eur 1 Programos dalyviui  per metus Programos dalyviai Išlaidos  pripažįstamos tinkamomis finansuoti tik tada, kai įrodoma, jog jos nėra finansuojamos kitų fondų ar programų lėšomis. Tai patvirtina Programos dalyvis savo parašu.
10.8. Dalyvavimo verslo konferencijose, seminaruose išlaidų dalinis kompensavimas 80 proc. Ne daugiau kaip  100 Eur 1 Programos dalyviui Programos dalyviai Pateikiama renginio darbotvarkė bei dokumentai, įrodantys patirtas ir apmokėtas išlaidas.
10.9. Verslo projektų, įgyvendinamų iš ES  ar kitų fondų lėšų,  dalinis finansavimas Iki 10 proc. nuo projektui skirtos finansavimo sumos 4.3 papunktyje nurodytiems Programos dalyviams Pateikiamos su Ministerija ir (ar) Įgyvendinančiąja institucija pasirašytų Finansavimo sutarčių kopijos.

 

[1] Naujai statomi pastatai, rekonstruojami ir pritaikomi gamybai, pastatai.

[2] Veikiančioje verslo įmonėje darbo vieta laikoma naujai įkurta tada, jei didėja bendras darbo vietų skaičius.

[3] Jei verslo liudijimas galioja 100–120 dienų per metus, o įsigyjant verslo liudijimą einamųjų metų bėgyje, verslo liudijimas turi galioti ne mažiau kaip 10 dienų per mėnesį iki einamųjų metų pabaigos, maksimali paramos suma yra 1 000 Eur/1 darbo vietai. Jei fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, pajamos sudaro nuo 5 iki 6  MMA per metus, maksimali paramos suma yra 1000 Eur/1 darbo vietai.

[4] Trečiame, penktame–septintame punktuose nurodytas darbo dienų skaičius per metus ir metinės pajamos 2020 m. ir 2021 m. mažinamos 50 proc. tiems savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie karantino metu neturėjo teisės vykdyti veiklos.

[5] Fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, laikomi jauno verslo atstovais jei naują verslo veiklą pradėjo  ne anksčiau  kaip prieš 24 mėn. iki Prašymo pateikimo dienos. Jei panaši veikla nebuvo vykdyta 36 mėn. ar ilgiau, Programos dalyvis gali būti pripažįstamas jauno verslo atstovu.

[6] Verslo liudijimas turi būti išduotas ir galiojantis  ne mažiau kaip 250 dienų  per metus, o įsigyjant verslo liudijimą einamųjų metų bėgyje, verslo liudijimas turi galioti ne mažiau kaip 21 dieną per mėnesį iki einamųjų metų pabaigos.

[7] Fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą, laikomi jauno verslo atstovais jei naują verslo veiklą pradėjo ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. Fizinis asmuo gali būti pripažįstamas jauno verslo atstovu, jei 36 mėn. iš veiklos nurodytos individualios veiklos pažymoje, pajamų nebuvo gauta.

[8] Pajamos per metus turi sudaryti ne mažiau 12 MMA (minimali mėnesinė alga).

[9] 2020 m. paramą dėl negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų dalinį finansavimą turi teisę gauti ne tik jauni verslai ir savarankišką veiklą vykdantys asmenys, bet ir tie, kurie neturėjo galimybės vykdyti veiklos karantino metu.

[10] Jei verslo liudijimas galioja 100–120 dienų per metus, o įsigyjant verslo liudijimą einamųjų metų bėgyje, verslo liudijimas turi galioti ne mažiau kaip 10 dienų per mėnesį iki einamųjų metų pabaigos, maksimali paramos suma yra 1 000 Eur/1 darbo vietai. Jei fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, pajamos sudaro nuo 5 iki 6  MMA per metus, maksimali paramos suma yra 1000 Eur/1 darbo vietai.

[11] Jei verslo liudijimas galioja 120 dienų per metus, o įsigyjant verslo liudijimą einamųjų metų bėgyje, verslo liudijimas turi galioti ne mažiau kaip 10 dienų per mėnesį iki einamųjų metų pabaigos, maksimali paramos suma yra 500 Eur/1 darbo vietai. Jei fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, pajamos sudaro nuo 5 iki 6  MMA per metus, maksimali paramos suma yra 500 Eur.

[12] Dešimtame–vienuoliktame, tryliktame–keturioliktame punktuose nurodytas darbo dienų skaičius per metus ir metinės pajamos 2020 m. ir 2021 m. mažinamos 50 proc. tiems savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie karantino metu neturėjo teisės vykdyti veiklos.

[13] Fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, laikomi jauno verslo atstovais jei naują verslo veiklą pradėjo  ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki Prašymo pateikimo dienos. Jei panaši veikla nebuvo vykdyta 36 mėn. ar ilgiau, Programos dalyvis gali būti pripažįstamas jauno verslo atstovu.

[14] Verslo liudijimas turi būti išduotas ir galiojantis ne mažiau kaip 250 dienų  per metus, o įsigyjant verslo liudijimą einamųjų metų bėgyje, verslo liudijimas turi galioti ne mažiau kaip 21 dieną per mėnesį iki einamųjų metų pabaigos.

[15] Fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą, laikomi jauno verslo atstovais jei naują verslo veiklą pradėjo ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. Fizinis asmuo gali būti pripažįstamas jauno verslo atstovu, jei 36 mėn. iš veiklos nurodytos individualios veiklos pažymoje, pajamų nebuvo gauta.

[16] Pajamos per metus turi sudaryti ne mažiau 12 MMA (minimali mėnesinė alga).

11. Vienam Programos dalyviui per 3 metus gali būti skirta ne daugiau kaip 4 000 Eur (nepriklausomai nuo to, pagal kelias priemones, išvardintas 10 punkte, prašoma Programos lėšų).

12. Lėšos paskolos palūkanų daliniam kompensavimui nėra priskiriama prie finansuojamų priemonių, nes tokias kompensacijas siūlo ir teikia „Invega“ (UAB „Investicijų ir verslo garantijos“). Išsamią informaciją galima gauti www.invega.lt.

13. Programos lėšos neskiriamos:

13.1. Programos dalyviams, kurie yra bankrutavę ar bankrutuojantys, yra nemokūs bei vykdo restruktūrizaciją, turi likviduojamos įmonės statusą ar mokestinę nepriemoką valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos bei yra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams.

13.2. Investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė Programos dalyviams apribota, pvz., turtas areštuotas.

13.3. Programos dalyviams, kurie anksčiau naudojosi parama iš Programos lėšų ir neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį.

13.4. Išlaidos, kurios finansuojamos ar kompensuojamos  kitų šaltinių lėšomis.

14. Programos lėšos neskiriamos šioms veiklos rūšims:

14.1. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba;

14.2. tabako gaminių gamyba ir prekyba;

14.3. automobilių degalų mažmeninė prekyba;

14.4. variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas;

14.5. maisto, pramoninių ir kitų prekių prekyba (taikoma tik įmonėms, turinčioms daugiau kaip 10 darbuotojų);

14.6. finansinis tarpininkavimas;

14.7. pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla (įskaitant virtualiųjų valiutų leidybą (gamybą) ir prekybą);

14.8. draudimo veikla ir pensijų lėšų kaupimas;

14.9. nekilnojamojo turto operacijos;

14.10. medžioklės ir su ja susijusių paslaugų veikla;

14.11. azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla;

14.12. vaistinių veikla Skuodo rajone.

15. Programos dalyvis, kuris vykdo 14 punkte nurodytas veiklas, gali kreiptis dėl išlaidų kompensavimo ir (ar) finansavimo, tačiau dokumentais turi įrodyti, kad kompensuojamos / finansuojamos išlaidos nėra susijusios su neremiamomis veiklos rūšimis. Tinkamu įrodymu bus laikomas Prašymo (1 priedas) IV dalyje „Vykdomos veiklos aprašymas“ pateikta informacija.

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

16. Prašymai (1 Priedas) kompensuoti / finansuoti patirtas išlaidas gali būti teikiami nuo kvietimo teikti prašymus paskelbimo dienos iki einamųjų metų lapkričio 15 d. Prašymai svarstomi eilės tvarka pagal pateikimo ir užregistravimo datą. Jei Programai skirtos lėšos baigiasi anksčiau nei lapkričio 15 d., Prašymai nebepriimami.

17. Kvietimas teikti prašymus skelbiamas Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) interneto svetainėje adresu www.skuodas.lt, Savivaldybės seniūnijose esančiose skelbimų lentose ir socialinio tinklo „Facebook“ Skuodo rajono savivaldybės paskyroje „Skuodo rajono savivaldybė“.

18. Prašymai ir susiję dokumentai (toliau – Prašymai) turi būti pateikiami Skuodo rajono savivaldybės Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programai pateiktų prašymų vertinimo komisijai (toliau – Komisijai) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Prašymai priimami adresu: Vilniaus g. 13-206, Skuodas arba el. paštu savivaldybe@skuodas.lt. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens, kurio Prašymą teikia, pasirašytą įgaliojimą.

19. Programos dalyvis, kreipdamasis dėl išlaidų kompensavimo / finansavimo Savivaldybės administracijai pateikia:

19.1. nustatytos formos Prašymą (1 priedas). Turi būti pateikiamas Prašymo originalas ir susijusių dokumentų kopijos, patvirtintos Programos dalyvio parašu.

19.2. Programos dalyvio sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas);

19.3. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją ar jam prilyginto dokumento kopiją, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopiją;

19.4. Programos dalyviai, nurodyti 4.2 ir 4.4 papunkčiuose, pateikia pažymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apie atsiskaitymą su valstybės ir (ar) Savivaldybės biudžetu. Informacija apie programos dalyvius, nurodytus Aprašo 4.1 papunktyje, patikrinama viešai pateikiamuose registruose www.rekvizitai.lt.

19.5. visus juridinę galią turinčius dokumentus, patvirtinančius Programos dalyvio patirtas ir apmokėtas išlaidas, pvz., sutartis, sąskaitas faktūras, banko išrašus ar šiems dokumentams prilyginamus dokumentus. Mokėtojas už prekes ir paslaugas turi būti pats Programos dalyvis.

19.6. Dokumentus ir (ar) jų kopijas, nurodytas Tvarkos aprašo 10 punkto nurodytose finansuojamų priemonių papildomų sąlygų skiltyje.

19.7. Programos dalyvis, prašantis kompensuoti išlaidas pagal Aprašo 10.5 papunktį, turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad veiklą pradėjo ne anksčiau kaip prieš 2 metus  (juridinis asmuo – registravimo pažymėjimą, fiziniai asmenys, veiklą vykdantys pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą – VMI pažymą);

19.8. Jei paramos prašoma pagal Aprašo 10.2 ir 10.5 p., privaloma pateikti įsigytos įrangos ar inventoriaus nuotraukas, kad būtų galima identifikuoti, jog įranga ir yra sumontuota nurodytoje veiklos vykdymo vietoje. Jei paramos prašoma pagal 10.4 p., privaloma pateikti patalpų nuotrauką, jei pagal 10.6 p. – rinkodaros priemonių nuotrauką, jei pagal 10.7 p. – nuotrauką iš mugės, parodos.

20. Programos dalyvių patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jos patirtos (apmokėtos) ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki Prašymo pateikimo dienos.

21. Prašymai gali būti tikslinami ir papildomi dokumentai teikiami tik gavus Komisijos motyvuotą paklausimą.

22. Prašymą pateikęs asmuo savo iniciatyva gali atsiimti ir patikslinti Prašymą iki Komisijos posėdžio likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms tik pateikęs raštišką prašymą.

23. Pateiktus prašymus administruoja ir administracinę atitiktį vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas administracijos darbuotojas (toliau – Darbuotojas).

V SKYRIUS

VERTINIMAS IR FINANSAVIMAS

24. Programos dalyvių pateiktų Prašymų vertinimą atlieka Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programai pateiktų prašymų vertinimo komisija (toliau – Komisija).

25. Komisija sudaroma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš 3 verslo atstovų, 1 Vietos veiklos grupės atstovo, 3 Savivaldybės administracijos atstovų. Komisijos darbas reglamentuotas Komisijos darbo reglamente (6 priedas).

26. Darbuotojas, atlikęs administracinės atitikties vertinimą, apibendrintą informaciją (5 priedas) ir Programos dalyvių Prašymų kopijas el. paštu pateikia kitiems Komisijos nariams ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio.

27. Komisija, įvertinusi Prašymus, Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymą dėl Prašymų tenkinimo / netenkinimo. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, įsakymu skiria lėšas Programos dalyviams.

28. Darbuotojas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja Programos dalyvius apie Prašymo tenkinimą / netenkinimą – el. paštu išsiunčiamas raštas, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas. Rašte pateikiama tokia informacija:

28.1. nurodoma, kokia paramos suma skirta ir iki kada reikia atvykti pasirašyti Lėšų naudojimo sutartį, pridedamas lėšų naudojimo sutarties projektas. Kvietimas pasirašyti Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį galioja 10  darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos.

28.2. pranešama, kad parama neskirta, ir pridedamas Komisijos protokolo išrašas.

29. Priėmus sprendimą skirti Programos lėšų Programos dalyviui, Savivaldybės biudžeto lėšos per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos pervedamos į nurodytą lėšų gavėjo sąskaitą banke.

30. Programos dalyviams lėšas perveda ir finansinę apskaitą vykdo Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

31. Vertinant Programos dalyvių pateiktus prašymus, jei trūksta lėšų, prioritetas teikiamas toms verslo įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie karantino metu negalėjo vykdyti veiklos.

VI SKYRIUS

ATSKAITOMYBĖ IR PRIEŽIŪRA

31. Programa turi būti įgyvendinta, išlaidos faktiškai patirtos ir apmokėtos iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Visi su priemonės įgyvendinimu susijusias išlaidas pateisinantys ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai turi būti išrašyti iki šios datos.

32. Programos dalyvis, gavęs kompensaciją pagal 10.2 priemonę, 2 metus nuo paramos gavimo dienos teikia Savivaldybei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymą ar kitą lygiavertį dokumentą apie darbuotojų skaičių, kad įrodytų, jog įkurta nauja darbo vieta išlaikoma.

33. Jei Programos dalyvis nesilaiko įsipareigojimo išlaikyti darbo vietą 2 metus, jis įsipareigoja grąžinti visas arba dalį jam išmokėtų Programos lėšų: kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį – visas gautas lėšas, kai darbo vietą panaikinama vėliau kaip po 12 mėn. – 75 procentų lėšų.

34. Lėšų gavėjas, gavęs kompensaciją pagal 10.2 priemonę, 2 metus nuo darbo vietos įsteigimo dienos be Savivaldybės administracijos sutikimo neturi teisės:

34.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti Programos lėšomis įgytą turtą;

34.2. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo išlaidos pilnai ar iš dalies kompensuotos Programos lėšomis;

34.3. pakeisti įdarbinto asmens darbo vietą ar darbo funkcijas, jei darbuotojas nebedirbs su įsigyta įranga ar priemonėmis, trumpinti jo darbo laiko trukmę (per dieną, savaitę ar pan.), nurodytą Lietuvos Respublikos darbo kodekso 146 straipsnyje, jeigu to nebuvo numatęs prašyme;

34.4. Savivaldybės administracija bet kuriuo metu gali paprašyti pateikti papildomą informaciją apie veiklą, kurios išlaidos pilnai ar iš dalies kompensuotos / finansuotos Programos lėšomis.

35. Lėšų gavėjas, gavęs kompensaciją pagal 10.5 priemonę, 2 metus be Savivaldybės administracijos sutikimo neturi teisės:

35.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti Programos lėšomis įgytą turtą;

35.2. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo išlaidos pilnai ar iš dalies kompensuotos Programos lėšomis;

36. Savivaldybės administracija bet kuriuo metu gali paprašyti pateikti papildomą informaciją apie veiklą, kurios išlaidos iš dalies kompensuotos / finansuotos Programos lėšomis.

37. Paramą gavęs Programos dalyvis privalo viešinti informaciją apie gautą paramą – ant įsigytų prekių užklijuoti lipdukus ir pakabinti veiklos vykdymo vietoje ne mažesniu kaip A4 formato aiškinamuosius stendus. Aiškinamojo stendo maketas pateikiamas Sutarties 4 priede. Lipdukus, pasirašius Finansavimo sutartį, duoda Savivaldybės administracijos atsakingas darbuotojas. Aiškinamasis stendas turi būti pakabintas veiklos vykdymo patalpoje, gerai matomoje vietoje ir kabėti iki einamųjų metų pabaigos.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Tvarkos aprašo administravimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

39. Programos lėšų panaudojimą kontroliuoja Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

40. Už dokumentų, suteikiančių teisę gauti Programos lėšas, teisingumą atsako Programos dalyvis.

41. Tvarkos aprašą tvirtina, keičia, papildo ar panaikina Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgęs į Komisijos siūlymus.

42. Jei metų eigoje keičiamos Tvarkos aprašo nuostatos, Komisija įsipareigoja iš naujo peržiūrėti ir įvertinti netenkintus Prašymus.

Prašymo suteikti finansinę paramą forma (archyvui atversti reikalinga WinRAR programa, ją atsisiųsti ir įsidiegti galite ČIA)

_____________________

Paskelbta: 26 gegužės, 2019 | Atnaujinta: 26 lapkričio, 2020